Historia KWK "1 Maja"


ROK 1960
 • W kwietniu oddano do użytku wyciąg klatkowy w szybie I.
 • 28 kwietnia - Kopalni została nadana nazwa „Kopalnia im. 1 Maja w budowie”.
 • 30 kwietnia - KOPALNIA ROZPOCZĘŁA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ WĘGLOWYCH.
 • Zaczęto stosować roboty strzałowe sprężonym powietrzem - metodą Armstrong
 • Pierwszą uruchomioną ścianą była ściana P-7 w pokł 623. Urobek wydobywany był na powierzchnię szybem I i dalej był transportowany wagonami do Zakładu Przeróbczego w KWK Marcel.
 • Listopad – nastąpiło zbicie z szybem III na poz. 280 m. Było to pierwsze połączenie szybów centralnych z szybem peryferyjnym.
 • Rozpoczęła pracę stacja odmetanowania ( druga w Polsce po Kop. Silesia ), która przejęła ok. 30% wydzielającego się w kopalni metanu.
 • 15 grudnia - ze stanowiska Dyrektora został odwołany mgr inż. Jan Matysiak, który przeszedł na stanowisko inspektora w RZPW. Dyrektorem Kopalni mianowany został mgr inż. Józef Żyła, dotychczasowy Dyrektor KWK „Jankowice”.
 • Łączne wydobycie od 1 maja do końca roku wyniosło 47.200 ton.

  ROK 1961
 • Na początku roku, zarządzeniem MGiE nazwa kopalni została zmieniona na - „Kopalnia Węgla Kamiennego 1Maja”.
 • Na koniec roku kopalnia zatrudniała 1874 pracowników fizycznych i 242 umysłowych.
 • Uruchomiono dwie sprężarki wysokoprężne 200atn, o wydajności 3000 m3 każda.
 • Zostały przekazane do eksploatacji następujące ważniejsze inwestycje: 
  - dwusystemowy zakład przeróbczy o wydajności – 600 t/h w tym flotacji – 85 t/h,
  - rurociąg wodny Godów – Mszana, 
  - nadszybie szybu I.

  ROK 1962
 • 6 stycznia oddano do użytku w # I urządzenie skipowe.
 • Zastosowano strug napędzany sprężonym powietrzem. Strug ten zakupiono i sprowadzono z Czechosłowacji.
 • Zakupiono w Wiśle Jaworniku 11-to pokojowy dom wczasowy.
 • Do użytku oddano:

  - urządzenie wentylacyjne na szybie III, 
  - urządzenie wentylacyjne na otworze „wielkośrednicowym”,
  - budynek nowej lampowni.  ROK 1963
 • W przodkach chodnikowych zastosowano samoprzesuwne przenośniki typu „Grot” i „Skat”.
 • Średnie dobowe wydobycie w roku osiągnęło poziom 2.054 ton.

  ROK 1964
 • Do ścian wprowadzono kombajny napędzane sprężonym powietrzem - produkcji angielskiej typu „Anderton”, oraz polskiej „KWB-2p”.
 • Kopalnia wykazywała stale rosnący poziom wydobycia, przekraczając plan o 22,7 %, dając dodatkowo około 189.000 ton węgla netto.
 • Średnie zatrudnienie w końcu roku osiągnęło poziom 3.920 pracowników.
 • Pod koniec roku rozpoczęto elektryfikację urządzeń odstawczych w oddziałach wydobywczych.  ROK 1965
 • RZPW ustaliło zdolność wydobywczą kopalni w wysokości 4200t/dobę, a po roku 1970 na 6000t/dobę.
 • Uruchomiono pierwszy etap elektryfikacji dołu kopalni, co w warunkach dużej gazowości było znaczącym osiągnięciem technicznym.
 • W marcu oddana została do ruchu na szybie III, pierwsza zbudowana od podstaw w Polsce, stacja odmetanowania.
 • Do użytku oddano kopalniany Dom Kultury w Wodzisławiu Śl. z salą teatralną na 400 miejsc.  ROK 1966
 • Ważniejsze obiekty oddane do ruchu :
  - na szybie IV – uruchomiono dwa wentylatory WOK – D3,
  - wprowadzono do ruchu pierwszą obudowę zmechanizowaną produkcji polskiej   typ MOP-BZ-2 –
  była to pierwsza obudowa zmechanizowana w Rybnickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego.


  ROK 1967
 • Zakończono rozbudowę kopalnianego dworca autobusowego.
 • Zmodernizowano układ kolejowych bocznic kopalnianych.
 • W rejonie szybu IV zakończono montaż rozdzielni 6kV, zasilającej odbiorców na powierzchni i dole kopalni.  ROK 1968
 • Ukończono rozbudowę Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla do wydajności 4800 t/d netto.
 • Zakończono budowę sprężarek na ciśnienie 7 atm. których łączna wydajność wynosiła 285 tys. m3 na godz. Moc pobierana przez wszystkie te sprężarki wynosiła 31,7 MW.
 • Z dniem 30 czerwca odszedł na emeryturę Dyr. Kopalni mgr inż. Józef Żyła. Stanowisko po nim objął mgr inż. Oldrzych Łobodziński.  ROK 1969
 • Z uwagi na zbyt niską wydajność szybu wydobywczego w marcu uruchomiono na poz. 280 m hydrotransport o wydajności 1200 t/d brutto.Umożliwiło to kopalni w tym roku, dodatkowe wydobycie na powierzchnię 131 700 ton węgla.  ROK 1970
 • Nasunięto na odcinku 40 m, zmontowane obok szybu, nadszybie z wieżą i maszyną wyciągową o wadze 4300 ton.
 • Oddano do eksploatacji kompleks urządzeń w rejonie # IV ( wieża szybowa, nadszybie, maszyna wyciągowa ).  ROK 1971
 • Przeprowadzono akcję wycofywania ze ścian kombajnów napędzanych sprężonym powietrzem. W ich miejsce wprowadzono kombajny o napędzie elektrycznym. W ścianach pracowało 14 kombajnów KB-125z oraz 4 strugi SWS-4
 • przes.
 • Ważniejsze inwestycje zrealizowane w tym roku to :
  - zautomatyzowanie maszyny wyciągowej (skipowej) w # I,
  - zautomatyzowanie obiegu wozów na podszybiu i nadszybiu # VI,
  - oddanie na potrzeby załogi ośrodka wczasowego w Białokoszu (na 40 miejsc).  ROK 1972
 • W lipcu zakończono kolejny etap rozbudowy Zakładu Przeróbczego, który osiągnął wydajność wzbogacania węgla – 10 000 t/d netto. Całość składała się z dwóch systemów po 525 t/h brutto. W rozbudowie uwzględniono zanieczyszczenie urobku do 35%.
 • Oddano do eksploatacji suszarnię koncentratu flotacyjnego o wydajności 100 t/h.
 • We wrześniu oddano do użytku Zasadniczą Szkołę Górniczą w Wodzisławiu Śląskim.
 • 20 marca odwołany został ze stanowiska Dyrektor mgr inż. Oldrzych Łobodziński.
 • 1 kwietnia na stanowisko Dyrektora Kopalni powołany został mgr inż. Marian Słomczyński.   ROK 1973
 • Rozpoczęto budowę poz. 610m.
 • Kopalnia przystąpiła do wdrażania 3 strugów „Westfalia - Lünen” z przenośnikami i stacjami kotwiącymi, które umożliwiły eksploatację ścian o nachyleniu do 35 stopni.
 • Pod koniec roku w podziemiach kopalni pracowało 46 zautomatyzowanych przenośników.  ROK 1974
 • 30 stycznia wskutek eksplozji mufy kablowej 6kV w chodniku podścianowym śc. P-27/624, nastąpił wybuch pyłu węglowego. W wyniku wybuchu zginęło czterech górników, a 37 zostało rannych.
 • 24 czerwca uruchomiono część dyspozytorni metanometrycznej typu CTT 63/40u – produkcji francuskiej. Nowa dyspozytornia umożliwiła kontrolę zagrożenia metanowego w najważniejszych i w najbardziej zagrożonych stanowiskach pracy.
 • Uzbrojono pierwszą w kopalni ścianę zabudowaną centralnie zasilanymi stojakami hydraulicznymi.
 • W ścianie D-7/ 603/2 – zastosowano po raz pierwszy w Kopalni zmechanizowaną obudowę ścianową typu Heitzmann ( wykonaną NRF ).  ROK 1975
 • Kopalnia wyeksportowała 1 911 400 ton węgla typu 35 (co stanowiło 91,3% całej produkcji).
 • Średnio w roku prowadzono :
  4 ściany wyposażone w obudowy zmechanizowane typu KRAB i MK-97,
  5 ścian wyposażonych w obudowę składającą się ze stojaków hydraulicznych centralnie zasilanych.  ROK 1976
 • W grudniu ukończono roboty związane z pogłębianiem szybu I do poz. 610m oraz uruchomiono do tego poziomu urządzenie skipowe o udźwigu 12,5 t.
 • 30 grudnia zlikwidowano w kopalni centralne strzelanie.

  ROK 1977
 • W styczniu zaprzestano stosować hydrotransport (z poz. 280 do Zakładu Przeróbczego). Od marca 1971r. do czasu likwidacji stosując tą metodę transportu wydobyto na powierzchnię około 2 130 tys ton.
 • 15 października ukończono eksploatację ostatniej ściany na poz. 280 m (śc B-2/707).
 • 1 października - w celu pogłębienia z poz. 410 m do poz. 850 m przekazano #II do dyspozycji PBSZ. Pierwsze metry pogłębianego szybu wykonano w marcu 1978r.

  ROK 1978
 • Od 1 stycznia w KWK I MAJA ( jako jednej z pierwszych w PW ) wdrożono, czterobrygadowy system pracy. Polegał on na ciągłej pracy kopalni ( przez 7 dni w tygodniu) i sześciodniowym tygodniu pracy załogi.
 • Na początku roku uruchomiono w Polsce produkcję niskich stojaków hydraulicznych centralnie zasilanych – SHC – 30NZ. Pierwsze z nich zastosowano w KWK I Maja.

  ROK 1979
 • W przodkach eksploatacyjnych (ścianach) pracowało średnio 5 kombajnów i 13 strugów.
 • W ść. D-3/707 zastosowano obudowę zmechanizowaną Glinnik 08/22. 


  ROK 1980
 • 22 lipca przekazany został jako siedziba Komitetu Zakładowego PZPR nowowybudowany przez kopalnię obiekt. Budynek ten zlokalizowano w rejonie placu parkingowego, naprzeciwko budynku Dyrekcji Kopalni.
 • 29 sierpnia na zm. III rozpoczął się strajk załogi.
 • 3 września w Jastrzębiu Zdroju podpisane zostało porozumienie pomiędzy Komisją Rządową i Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym.
 • 4 września od I zmiany załoga Kopalni wznowiła pracę.
 • 12 października wprowadzono na cechownię i poświęcono figurę św. Barbary – poświęcenia dokonał Sufragan Diecezji Katowickiej Ks. Biskup Czesław Domin.
 • W czasie trwania strajku zachorował Dyr. mgr inż. M. Słomczyński który następnie przeszedł na emeryturę. Kolejnym Dyrektorem został mgr inż. Jan Bednarz dotychczasowy Naczelny Inżynier Kopalni.
 • Zlikwidowano czterobrygadowy system pracy.


 • ROK 1981
 • 23 listopada odbyło się zebranie Rady Pracowniczej na którym ukonstytuowało się Jej Prezydium. Przewodniczącym Rady wybrany został mgr inż. St. Kowalski.
 • 13 grudnia wprowadzono „stan wojenny”, a KWK 1Maja, została objęta „militaryzacją”.
 • Większość członków Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność została internowana,
 • Po wprowadzeniu stanu wojennego załoga rozpoczęła strajk.
 • 15 grudnia po akcjach pacyfikacyjnych w kopalniach jastrzębskich i zgrupowaniu sił MO i ZOMO na drogach dojazdowych do kopalni 1 Maja, załoga przerwała protest i przystąpiła do pracy. Kierujący akcją strajkową, członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność pan Waldemar Kapłon po kilku dniach został aresztowany.


  ROK 1982
 • Ogółem w ciągu roku wydobyto ok. 2,6 mln ton węgla w tym ok. 2,2 mln ton węgla wsadowego. Na eksport skierowano ok. 1,78 mln ton.  ROK 1983
 • Intensywnie przygotowywano front zastępczy w nowych – bardzo odległych partiach „pola marklowickiego” oraz w rejonach : PW i B.
 • Zakończono pogłębianie # VI do poz. 850 m.
 • Rozpoczęto roboty udostępniające pierwsze pole wydobywcze P w piętrze 610/850 m - drążenie przekopu północnego na poziomie 610 m i upadowej Pn/707 z poz 610 m.
 • 9 grudnia nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Kopalni. Dotychczasowy Dyrektor mgr inż. Jan Bednarz przeszedł na stanowisko Dyrektora nowo uruchomionej KWK Krupiński, natomiast Dyrektorem KWK 1 Maja został dotychczasowy Naczelny Inżynier Kopalni mgr inż. Maciej Czernicki.

  ROK 1984
 • Opracowano koncepcję udostępnienia i eksploatacji pola „Marklowice”. Projekt przewidywał :
  - budowę nowego szybu wentylacyjnego – VIII,  
  - budowę szybu wdechowego – IX - doprowadzającego świeże powietrze dla partii DM i M na poziomy 850 i 1100 m. Szyb ten planowano zgłębić w pobliżu szybów marklowickich kopalni Marcel.
 • Wykonano przekop łączący obieg wozów szybu VI na poz. 850 m oraz przekop północny, którego docelowa długość na tym etapie rozcinki wynosiła 1000 m.
 • Łącznie w roku wydobyto ok. 2 190 tys ton węgla wsadowego, na eksport wysłano ok. 1 730 tys ton.
 • We wrześniu kopalnia wyeksportowała (licząc od początku istnienia) około 30 mln ton węgla wsadowego.   ROK 1985
 • 25 – lecie kopalni:

  - w Zakopanem rozpoczęto budowę domu wczasowego na 80 miejsc,

  - w Wiśle Jaworniku ukończono budowę wyciągu narciarskiego na stoku Soszowa. Długość wyciągu – 1260 m.
 • 10 marca decyzją OUG w Rybniku zmieniono granicę eksploatacyjną kopalni powiększając obszar górniczy o partię marklowicką. Zwiększyło to zasoby kopalni o około 42 700 tys.ton.
 • W lipcu uruchomiono pierwszą ścianę na poz. 850 m. Śc P-13 w pokł. 707 wyposażona została w obudowę zmechanizowaną osłonową typu Heitzmann oraz w strug SWS – 4. Długość ściany wynosiła 190 m zaś wysokość 1,2 m.  ROK 1986
 • Dobowe wydobycie wynosiło śr. 8 253 t. Za cały rok kopalnia wydobyła 2 485 550 t węgla przy czym wydobycie prowadzono w 21 ścianach w tym - w trzech wyposażonych w kombajny i w osiemnastu wyposażonych w strugi.
 • W maju oddano do ruchu urządzenie skipowe z poziomu 850 m.
 • We wrześniu w celu obniżenia temperatury w przodkach drążonych na poz. 850 m, uruchomiono agregat chłodniczy GUC 250 P.
 • W październiku rozpoczęto wiercenie otworu badawczego pod szyb VIII w Połomi.  ROK 1987
 • Wyniki produkcyjne przedstawiały się następująco :

  - wydobycie brutto – ok. 4,1 mln t,

  - wydobycie netto - ok. 2,5 mln t,

  - wydobycie dobowe – śr. 8 218 t.
 • Zakupiono 1 komplet obudowy Glinik 066/16.
 • Zakupiono 4 strugi węglowe (trzy SWS-4M/55 i jeden SWS-4M/90).  ROK 1988
 • 19 sierpnia na znak poparcia dla innych strajkujących już w Polsce zakładów pracy, załoga kopalni przystąpiła do strajku okupacyjnego.
 • 25 sierpnia - w późnych godzinach popołudniowych - strajkująca część załogi zmuszona została przez oddziały MO i ZOMO do opuszczenia kopalni. Milicjanci usiłowali wynosić poszczególnych uczestników strajku poza bramę kopalni. Akcja ta nie przyniosła oczekiwanych z punktu widzenia dowództwa sił ZOMO efektów. Ostatecznie, po pertraktacjach z udziałem dyrekcji Kopalni i osób dozoru wyższego, strajkujący (po kąpieli w kopalnianej łaźni) w uformowanym pochodzie wyszli przez bramę kopalni i udali się do kościoła w Wilchwach.
 • We wrześniu oddano komorę materialów wybuchowych na poz. 850 m.
 • W grudniu zakończono pogłębianie # VI do poz.1040 m.
 • Wyniki produkcyjne przedstawiały się następująco :
  - wydobycie brutto – ok. 4,31mln t,
  - wydobycie netto – ok. 2,45 mln t,
  - na eksport skierowano - ok. 1,76 mln t.

  ROK 1989
 • W lutym wprowadzony został do eksploatacji – po raz pierwszy w kopalni – kombajn chodnikowy Alpine AM-50. Rozpoczął drążenie pochylni D/620/1.
 • W marcu rozpoczęto wiercenie otworu badawczego pod # IX w Marklowicach.
 • W lipcu Zakład Budowy Szybów w Bytomiu rozpoczął na poziomie 1040 m rozcinkę podszybia # VI.
 • Wdrożono system elektrohydraulicznego sterowania zmechanizowaną obudową ścianową. System HETRONIC zakupiono w fabryce Hemscheidt w RFN.
 • Wyniki produkcyjne przedstawiały się następująco :
  - wydobycie netto – ok. 2,18 mln t,
  - na eksport skierowano – ok. 1,9 mln t. 
  • GKS Odra Wodzisław w latach mecenatu KWK 1 Maja

   Zakład opiekuńczy Klubu Sportowego - Kopalnia l Maja od chwili rozpoczęcia wydobycia węgla kamiennego, a więc od 1960 roku, wspierała rozwój sportu, przeznaczając znaczne środki finansowe na sponsorowanie organizacji sportowych, budowę i modernizację bazy sportowej oraz szkolenie utalentowanej sportowo młodzieży...........