Sprawozdanie 2006

 


________________________________Grudzień 2006________________________________

Dobiegła końca kadencja Zarządów Kół. W Kołach odbywają się Walne Zebrania Członków. Dokonuje się podsumowań działalności na przestrzeni minionych czterech lat i analizuje realizację podjętych uchwał. Uczestniczą w tych zebraniach członkowie Prezydium Zarządu Oddziału. Mają możliwość wsłuchiwania się w poruszane zagadnienia i zapoznawania z problematyką jaka nurtuje zarządy i członków Koła.

Głosy te będą ważnym przyczynkiem do materiału sprawozdawczego na Walne Zgromadzenie Oddziału. Na pewno zostaną one wykorzystane przy opracowywaniu kierunków działania Zarządu Oddziału na kolejne lata oraz znajdą swoje odzwierciedlenie w Uchwale Zgromadzenia.W ciągu ostatnich 3 miesięcy Walne Zebrania Członków odbyły się już w następujących Kołach Zakładowych:

-KWK Rydułtowy-Anna - Ruch Rydułtowy,

-Zakład Odmetanowania Kopalń,

-KWK Pniówek,

-Zakład Robót Górniczych Rybnik,

-KWK Borynia,

-Elektrociepłownie Rybnik,

-KWK Zofiówka,

-KWK Chwałowice,

-Jastrzębska Spółka Kolejowa,

-Koło Seniorów Ignacy,

-KWK Rydułtowy-Anna - Ruch Anna.Z PRAC PREZYDIUM I ZARZĄDU ODDZIAŁU:W minionych miesiącach Prezydium Zarządu Oddziału na swoich posiedzeniach dużo uwagi poświęcało wspomnianej już na wstępie akcji sprawozdawczo – wyborczej w Kołach.

Dokonywało porządku bieżącej analizy sytuacji finansowej Oddziału a także na bieżąco oceniało przygotowania organizacyjne do wszystkich imprez, jakie w tym okresie były przewidywane. 

Z tych najważniejszych spraw należy wymienić:

- Organizacja XXXI Dni Techniki ROP

- Organizacja oraz podsumowanie obchodów 60 lecia działalności Oddziału

- Przygotowanie pobytu delegacji chińskiej z Da Tun oraz z Republiki Południowej Afryki

- Rozmowy z delegacją chińską z Kai Lun na temat kolejnego szkolenia grupy ratowników górniczych z Chin 

- Powołanie nowej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na lata 2006 – 2010, działającej przy Ośrodku Szkolenia

- Zatwierdzenie Regulaminu Ośrodka Szkolenia przy Zarządzie Oddziału

- Udział w obchodach jubileuszowych w Oddziałach naszego Stowarzyszenia

- Przyznawanie zapomóg, dotacji, dofinansowań dla kół, klubów i innych podmiotów  

- Uczestnictwo w konferencjach i innych imprezach, na które Zarząd Oddziału był zaproszonyWYDARZENIA, SPOTKANIA, IMPREZY:

Ośmioosobowa grupa reprezentująca Oddział Rybnik uczestniczyła w zorganizowanej przez Główną Komisję Turystyki i Rekreacji wyprawie w Tatry Słowackie. W podsumowaniu wyprawy okazało się, że: w rywalizacji wspinaczki taternickiej bezkonkurencyjna była nasza drużyna, jak również w konkursie wiedzy na temat „ Co wiesz o Słowackich Tatrach Wysokich”. Jury po długich obradach ogłosiło, że ogólną rywalizację wygrał Oddział Rybnik. Należy dodać, że oceniano jeszcze: rywalizację turystyczną, wokalno – artystyczną i efekty specjalne. Wyprawa odbyła się w sierpniu. 

W dniach 5 i 12 września 2006 odbyły się XI Koleżeńskie Spotkania Seniorów. W tym roku miejscem spotkań był Hotel „Olimpia” na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku – Kamieniu. Uczestniczyło w nich ponad 110 osób. Na podkreślenie zasługuje obecność członków zarządów Kompanii Węglowej S.A, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A oraz dyrektorów kopalń wchodzących w skład tych podmiotów.

W dniu 14 września 2006r miała miejsce uroczystość Jubileuszu 60 lecia działalności Oddziału SITG Rybnik. O obchodach informowała lokalna prasa a obszerny artykuł znajdą czytelnicy również w listopadowo – grudniowym Biuletynie „Wspólne Sprawy” oraz na stronie internetowej: http://www.sitg.rybnik.pl

Coroczne wyjazdowe spotkanie robocze sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych z Zarządem Oddziału odbyło się w dniach 22 – 24.09 br. w Jaworzynce.

W dniach 22 – 30 września 2006 przebywała w Oddziale SITG Rybnik delegacja chińska z Zjednoczenia Energetyczno – Węglowego Da Tun. Uczestnicy delegacji poza przewidywanym programem technicznym, zwiedzili szereg miejsc o znaczeniu historycznym, kulturalnym i turystycznym.

W tym samym okresie co wyżej, gościła w naszym Oddziale delegacja Mining Alumni Society of the University of Pretoria z Republiki Południowej Afryki. Program pobytu przewidywał zarówno cześć techniczną jak i historyczno – krajoznawczą.

Spotkanie pełnomocników Kół Zakładowych d/s. młodej kadry Zarządu Oddziału SITG Rybnik odbyło się w dniu 5 października br. Zarząd Oddziału reprezentowali wiceprezes Rudolf Marek i skarbnik Edward Kołeczko.

W IV Krajowym Turnieju Oddziałów SITG w piłce siatkowej, który odbył się w dniach 20 - 21.10 br. w Łęcznej i Ludwinowie, a organizowany był przez Zarząd Oddziału SITG Lublin , drużyna rybnickiego oddziału po raz trzeci z rzędu zdobyła tytuł wicemistrzowski.

Kolejny październik , poprzez XXXI Dni Techniki ROP, przybliżał nam zagadnienia techniczne nurtujące nasze kopalnie. Wśród tematów znalazły się między innymi sprawy nowych metod prognozowania i zwalczania zagrożeń naturalnych na dole kopalń, ochrony środowiska na terenach górniczych, omawiane wspólnie przez naukowców, praktyków i producentów. Można też było uczestniczyć w imprezach o charakterze towarzyskim i klubowym.

„Stara wiara wentylacyjna” – byli główni inżynierowie wentylacji kopalń – spotkali się po raz drugi w dniu 16.11.2006r w Klubie NOT KWK „Anna” w Pszowie.

Listopadowe spotkanie integracyjne członków Kół Zakładowych i Zarządu Oddziału poprzedziło premierowe widowisko muzyczne „Europa moich marzeń” w wykonaniu Gliwickiego Teatru Muzycznego. Premiera odbyła się 19 listopada 2006 w Rybnickim Centrum Kultury.

Członkowie Zarządu Oddziału uczestniczyli w szeregu imprez. A były to między innymi: otwarcie wystawy „100 lat Kościoła p.w św. Antoniego Padewskiego w Rybniku”, XXXV Spartakiada Ratownicza organizowana przez OSRG w Wodzisławiu konferencja „150 lat kolei w Rybniku”, spotkanie pt. „Ochrona czystości rzek i krajobrazu w rejonach górniczych” , konferencja naukowo – techniczna pt. „ Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na ternach górniczych – szkody górnicze”, wręczanie przez Izbę Przemysłowo – Handlową ROP „Czarnych Diamentów”.

________________________________Wrzesień 2006________________________________

Obecne wydanie Serwisu nosi już numer 50. W ciągu minionych 11-tu lat staraliśmy się przybliżać naszym członkom, a ostatnio nawet szerszemu ogółowi, (poprzez stronę internetową) działalność Kół i Oddziału. Jeżeli wiadomości, które przekazywaliśmy, spowodowały włączenie się dalszych członków w nurt pracy stowarzyszeniowej uważać będziemy, że Serwis spełnił swoje zadanie. Z PRAC PREZYDIUM I ZARZĄDU ODDZIAŁU:Z najważniejszych spraw, które były przedmiotem prac Prezydium Zarządu Oddziału należy wymienić:

- Przygotowania do wizyty Komisji Weryfikacyjnej Kuratorium Oświaty w związku z wnioskiem o poszerzenie akredytacji dla Ośrodka Szkolenia o dalsze 11 rodzajów kursów, z czym związana była również przepisowe urządzenie i wyposażenie pomieszczeń archiwum Oddziału. Wysiłki te uwieńczone zostały powodzenie. W dniu 9 maja 2006 r. Śląski Kurator Oświaty przyznał Akredytację Ośrodkowi Szkolenia przy Zarządzie Oddziału SITG w Rybniku, w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

- Bieżącą analizę sytuacji finansowej Oddziału i związanej z nią działalności gospodarczej w zakresie szkoleń i opracowań rzeczoznawców.

- Przyjęcie delegacji chińskiej z Kai Luan i prowadzenie rozmów na temat warunków organizacji kolejnego szkolenia ich ratowników górniczych.

- Podpisywanie umów z członkami wspierającymi, ostatnio z JSW SA i JZK.

- Rozpatrywanie wniosków o stypendia, zapomogi, dofinansowanie i dotacje. Warto wspomnieć;

> Przydzielono 3 stypendia Studentom z niezamożnych rodzin naszych członków z kół zakładowych: 

KWK „Pniówek” KWK „Krupiński” i KWK „Rydułtowy-Anna”.> Dofinansowano imprezy organizowane przez; Klub Seniora Elrow, Klub Seniora przy Zarządzie Oddziału, Koło JSW SA, Klub Młodzieżowy „Atak”, Koło „Krupiński”, Koło „Pniówek”, Klub Seniora PRG Jastrzębie.> Przekazano dotację subskrypcyjną na druk III części wydawnictwa „Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych”. Otrzymane egzemplarze tej książki przeznaczone zostaną na nagrody.  > Przyznano dotację Kołu PROREM w związku z włączeniem się w reaktywację Komisji Przeróbki Mechanicznej Węgla przy Zarządzie Oddziału.> W ramach porozumienia o współpracy z Muzeum w Rybniku dofinansowano przygotowaną przez nie monografię kościoła Św. Antoniego – Bazylikę mniejszą – w Rybniku z okazji jej 110-lecia jej istnienia.- Udział w następujących imprezach lub konferencjach na które wpłynęły do Zarządu Oddziału zaproszenia:> VI Konferencja naukowo-techniczna pt. „Ochrona środowiskowa na terenach górniczych” organizowana przez Zarząd Główny SITG,> Otwarcie wystawy filatelistycznej z okazji 85 rocznicy Plebiscytu na Śląsku, w Muzeum w Rybniku, > Obchody 30-lecia Koła Zakładowego KWK „Krupiński” połączone z zebraniem sprawozdawczo-wyborczym,> Krajowe Spotkanie Młodszych Pokoleń Górniczych organizowane przez ZG SITG,

> Obchody 60-lecia Oddziału SITG w Bytomiu, Oddziału Zabrzańsko-Gliwickiego oraz 55-lecia Oddziału w Mysłowicach,> Otwarcie wystawy w Muzeum w Rybniku „100-lecie Bazyliki mniejszej pw. Św. Antoniego w Rybniku”.  - Bieżące sprawy organizacyjne oraz związane z przygotowywaniem imprez (głównie z jubileuszem 60-lecia naszego Oddziału)

WYDARZENIA, SPOTKANIA, IMPREZY- Koło PROREM zorganizowało w dniu 16.03.2006 r. w sali NOT KWK „Borynia” prezentację i szkolenie w zakresie Stosowania pomp i sprzętu spawalniczego w zakładach górniczych.- 16 marca 2006 r. na posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału z udziałem pracowników Biura Zarządu Oddziału, nastąpiło wręczenie Zarządowi Oddziału Certyfikatu ISO 9001 : 2001, stwierdzającego spełnianie wymagań norm europejskich w zakresie opracowań dokumentacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów dla górnictwa. W posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Głównego SITG Witold Parysiewicz, który podkreślił wagę takiego certyfikatu dla przyszłej działalności stowarzyszeniowej.- Klub NOT KWK „Rydułtowy-Anna”, Ruch „Anna” był miejscem spotkania roboczego głównych elektryków kopalń JSW S.A. i KW S.A. Spotkanie, które odbyło się w dniu 22.03.br. poświęcone było sprawom szkolenia dokształcania pracowników ruchu elektrycznego kopalń szczególnie dołu. Rangę narady podniósł niewątpliwie Wicedyrektor OUG Rybnik Tadeusz Skatuła.- W dniu 31 marca i 1 kwietnia br. odbyła się w Rybniku narada Sekretarzy Oddziałów SITG. Organizatorem narady był nasz Zarząd Oddziału. Uczestnicy narady zwiedzili, między innymi, zabytkową kopalnię „Ignacy-Hoym”, gdzie przywitał ich ( i opieczętował) prawie autentyczny „Duch Podziemi” (Skarbnik).- Grupa 4 przedstawicieli SITG, na zaproszenie Południowo Afrykańskiego Towarzystwa Absolwentów Górnictwa Uniwersytetu Pretoria (MASUP) rewizytowała, w ramach nawiązanej współpracy, w dniach 28 marca do 4 kwietnia 2006 r. kopalnie, zakłady górnicze i warsztaty remontowe w RPA.- Po 11 latach przerwy, przy rybnickim Oddziale SITG, została reaktywowana Komisja Przeróbki Mechanicznej Węgla. Miało to miejsce 19 kwietnia 2006 r. na spotkaniu Seniorów tego zawodu, aktualnych szefów przeróbki mechanicznej węgla rybnickich i jastrzębskich kopalń oraz przedstawicieli dawnych jednostek organizacyjnych (RZPW, ZKWK, RJGW, PEWK Płd.) Przewodniczącym Komisji został Jan Kowalczyk, pracownik JSW S.A.- Wiosenne spotkanie sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych z Prezydium Zarządu Oddziału odbyło się w dniu 20.04.2006r. w Rybniku.- Zarząd Oddziału SITG w Rybniku, Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku byli organizatorami Konferencji naukowo-technicznej na temat: „Problematyka budowy i eksploatacji autostrady A-1 na odcinku Sośnica-Gorzyczki w świetle wymogów ochrony środowiska i uwarunkowań górniczych”. Konferencja odbyła się dnia 26.05.2006 r. w hotelu „Diament” w Jastrzębiu Zdroju. W konferencji uczestniczyło 128 osób. Obecni byli między innymi Prezes WUG Wojciech Bradecki, Wiceprezes Jan Szczerbiński, całe kierownictwo OUG Rybnik, parlamentarzyści z senatorem RP Antoni Motyczką na czele, Wiceprezes KW S.A. Franciszek Niezgoda, Wiceprezes JSW S.A. Andrzej Tor, prezydenci miast, starostowie powiatów, profesorowie AGH i Politechniki Śl. władze samorządowe z zainteresowanych terenów. Wysoką ocenę zawdzięcza ta konferencja ogromnemu zaangażowaniu się w jej organizację dyrektora OUG Rybnik mgr inż. Zbigniewa Schinohla.- XXXV Tatrzański Rajd Ratowników Górniczych, nazwany tym razem Obozem Szkoleniowo-Treningowym Ratowników Górniczych, odbył się w dniach 01-04.06.2006 r.- W dniach 14 - 21.06.2006 r. przebywała w Zjednoczeniu Energetyczno-Węglowym Da Tun – Chiny, 11 osobowa grupa członków SITG z Oddziału Rybnik.  ________________________________Kwiecień 2006________________________________

Bieżący rok cechują dwa znaczące dla Oddziału akcenty. Jest to jubileusz 60-lecia działalności Oddziału SITG Rybnik i ostatni rok w kadencji (bieżącej) Kół Zakładowych. Wydarzenia te stawiają określone zadania zarówno przed Zarządami Kół jak i przed Zarządem Oddziału. Stąd wiele prac będzie koncentrowało się wokół nich.Z PRAC PREZYDIUM I ZARZĄDU ODDZIAŁU:Na przestrzeni grudnia 2005 i pierwszego kwartału 2006 tematyka posiedzeń Prezydium obejmowała:־ Starania o dotacje z fundusze PHARE,

־ Organizacja jubileuszu 60-cio lecia działalności Oddziału,

־ Dyskusja o propozycjach zmian statutowych,

־ Plan rzeczowy i finansowy Oddziału na rok 2006,

־ Przyjęcie sprawozdań rzeczowych i finansowych Oddziału za rok 2005,

־ Uchwala w sprawie delegatów na Walne Zgromadzenie Oddziału,

־ Dyskusja o przedłużeniu kadencji Kół Zakładowych,

־ Uchwała w sprawie działalności gospodarczej Koła „Borynia”,

־ Aneksy do uchwał w sprawie działalności gospodarczej dla kół „Anna” i „Jas-Mos”,

־ Współpraca z Stowarzyszeniem Wychowanków Uniwersytetu w Pretorii (RPA),

־ Spotkania integracyjne,

־ Audit zewnętrzny ISO,

־ Organizacja spotkania sekretarzy i skarbników oddziałów w Rybniku,

־ Wymiana delegacji z Da Tun (Chiny),

־ Szkolenie ratowników górniczych z Chin,

־ Plany pracy komisji problemowych,

־ Bieżące sprawy organizacyjneZarząd Oddziału natomiast na swoim noworocznym posiedzeniu odbytym w dniu 17 stycznia 2006 roku w Klubie NOT KWK „Borynia”, dokonał podsumowania działalności w roku 2005 oraz przedstawił założenia programowe na rok 2006. Obecny na posiedzeniu Wiceprezes Zarządu Głównego Witold Parysiewicz wysoko ocenił przedstawione dokonania i zamierzenia. Również życzenia Noworoczne złożone wszystkim uczestnikom zarówno przez Wiceprezesa Zarządu Oddziału Adolfa Sosnę i Wiceprezesa Zarządu Głównego SITG Witolda Parysiewicza brzmiały bardzo optymistycznie.WYDARZENIA, SPOTKANIA, IMPREZY:- W dniu 15.12.2005 r. w Klubie NOT przy KWK „Chwałowice” odbyło się zaprzysiężenie mierniczych i geologów górniczych zorganizowane przez Komisję Mierniczo-Geologiczną, Budowlaną i Ochrony Środowiska przy Zarządzie Oddziału SITG. Współorganizatorem był dział Mierniczo-Geologiczny przy KWK „Chwałowice”. Przyrzeczenie od zaprzysiężanych odebrała stara strzecha pod przewodnictwem Wiceprezesa Zarządu Oddziału SITG Adolfa Sosnę.

- 17 grudnia 2005 roku ponad 100 osób z Oddziału – członków Kół Zakładowych – uczestniczyło w polskiej prapremierze Muzicalu „Czterdziesta Druga Ulica” – Harry’ego Warrena, w Teatrze Muzycznym w Gliwicach. Przed świąteczny wieczór, integrujący członków SITG, zakończyła wspólna kolacja w „Starym Browarze” w Gliwicach.

- Dzięki zaproszeniu z Koła Zakładowego SITG „Anna”. Osiem osób z Zarządu Oddziału wyjechało wraz z jego członkami do Wrocławia, do Hali Ludowej, na widowisko operowe „CARMEN” George Bizeta.

- Przewodniczący Komisji i Kół Seniorów podsumowali swoją działalność w roku 2005 oraz nakreślili zadania na rok bieżący, na spotkaniu w dniu 18.01.2006 r.

- 25 stycznia 2006r. odbyło się pierwsze posiedzenie, powołanego przez Prezydium Zarządu Oddziału, Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu 60-lecia istnienia Oddziału SITG w Rybniku.


cert


Audit Certyfikacyjny, potwierdzający stosowanie w SITG Oddział Rybnik Systemu Zarządzania Jakością według Normy ISO 9001:2001,któremu przewodniczył dr inż. Jacek Kamiński, przeprowadzony został w dniu 27.01.2006. Natomiast wręczenie Certyfikatu – w języku polskim, angielskim i niemieckim – odbyło się na posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału SITG Rybnik w dniu 16 marca 2006 roku w Klubie NOT przy Kopalni Rydułtowy-Anna, Ruch Anna. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Wiceprezes Zarządu Oddziału Adolf Sosna uczestniczył również Wiceprezes Zarządu Głównego SITG Witold Parysiewicz. Obecni byli także pracownicy Biura Zarządu Oddziału.
- Spotkanie członków Prezydium Zarządu Oddziału z młoda kadrą odbyło się w Klubie Zarządu Oddziału w dniu 15.02.2006 r.

- W dniu 15 marca 2006 roku Prezydium Zarządu Oddziału spotkało się z przewodniczącymi komisji problemowych przy Zarządzie Oddziału.

- W przeciągu całego roku Oddział Rybnicki SITG otrzymuje zaproszenia od różnych podmiotów, na organizowane przez nie imprezy. Tylko w ostatnich miesiącach członkowie SITG uczestniczyli w:- sympozjum na temat „Układ 3,3 kV do zasilania ściany D4 w pokładzie 409 w KWK „Zofiówka” 

organizowane przez tamtejsze Koło,- konferencji naukowo-technicznej „Miernictwo górnicze w dobie  

integracji – szanse i zagrożenia” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,- uroczystym przekazaniu „Rakiety Saturn IB – model w skali 1:60” – Muzeum w Rybniku – 

współorganizator Komisja Muzealnictwa i Ochrony Zabytków przy Z.O.- konferencji naukowo-technicznej w Ustroniu, na temat „Usuwanie uszkodzeń terenów i budowli powstałych

w wyniku prowadzenia eksploatacji podziemnej, organizowanej przez MPL Technology Katowice Sp. z o.o. - konferencji poświęconej „Zagrożeniom naturalnym w górnictwie węgla kamiennego”. Organizatorem było Koło KWK „Krupiński” w Suszcu.- spotkaniu Koła Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w JSW S.A., 

które obejmowało referat pt. „Możliwości eksploatacji nieregularnych parcel pozostawionych w pokładach KWK 

„Jas-Mos” oraz parcel w filarach ochronnych miasta Jastrzębie Zdrój”,- prezentacji i szkoleniu w zakresie stosowania pomp i sprzętu spawalniczego w zakładach górniczych organizowanej przez Koło PROREM w dniu 16.03.2006 r.S A L A M A N D R A

W ostatnich miesiącach odeszli od nas na zawsze: Kol. Hubert Holona 1919 – 2006 – długoletni Dyrektor Techniczny Rybnickich Zakładów Naprawczych P.W. oraz Prezes Koła SITG przy ówczesnych zakładach w latach 1956-1986Kol. Stanisław Kaczmarczyk 1924 – 2006 

Prezes Zarządu Oddziału SITG Rybnik w latach 1974 – 1980.

Cześć ich pamięci