O nas

 

Rys historyczny Zakładu Elektrociepłownie PGG S.A.

Zakład Elektrociepłownie PGG S.A. powstał na bazie organizacyjnego i majątkowego wydzielenia Elektrociepłowni "Chwałowice", Elektrociepłowni "Anna", Ciepłowni "Jankowice", Ciepłowni "Rymer", Ciepłowni "Ignacy" i Ciepłowni "1Maja" ze struktury kopalń Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. Działalność zakładu została rozpoczęta z dniem 01.01.1996r. Przedmiotem działania zakładu jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej, energii elektrycznej i sprężonego powietrza oraz prowadzenie działalności usługowej wykonywanej w związku z działalnością podstawową.

W skład Zakładu Elektrociepłownie PGG S.A. wchodzą:

 1. Elektrociepłownia "Chwałowice"

  - rozpoczęła działalność w roku 1907 produkując energię cieplną i elektryczną dla potrzeb ówczesnej kopalni "DONNERSMARCK GRUBE". W latach międzywojennych kotłownię rozbudowano w oparciu o kotły Borsig i Linke-Hoffmann. W części elektrownianej pracowało 5 turbogeneratorów o łącznej mocy 10760 kW. W latach 1939-1945 zabudowano cztery nowe kotły typu Borsig o wydajności 25 t pary/h. W roku 1947 uruchomiono turbozespół Borsig o mocy 15 MW umożliwiający współpracę z energetyką zawodową. W latach 1981-1983 oddano do eksploatacji dwa kotły WR-25 głównie dla potrzeb grzewczych miasta Rybnik. W roku 1992 z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na ciepło wybudowano kocioł WRp-46, tym samym elektrociepłownia osiągnęła moc całkowitą 186,5 MW. W miejsce zdekapitalizowanych i zlikwidowanych turbozespołów w roku 1993 uruchomiono nowy turbozespół upustowo - kondensacyjny ABB o mocy 15 MW wraz ze stacją ciepłowniczą. Wszystkie urządzenia kotłowe współpracują z urządzeniami odpylającymi - elektrofiltrami. W ramach elektrociepłowni wytwarzane było i jest nadal sprężone powietrze najpierw na bazie turbosprężarki "Jaeger", obecnie przez sprężarki TK-16, TK-17,6 i DZK produkcji czeskiej.

   

 2. Elektrociepłownia "Anna"

  - wybudowana w latach 1915-1917, posiadała pierwotnie 10 kotłów typu GARBE: 8 sztuk o wydajności 12 t pary/h i 2 sztuki o wydajności 7 t pary/h. W oparciu o dwa turbogeneratory AEG o mocy 5,8 MW produkowana była energia elektryczna na pokrycie potrzeb własnych kopalni. Pierwszą modernizację przeprowadzono w latach 1930-1931 zastępując jeden z turbogeneratorów AEG turbogeneratorem WUMAG o mocy 12,8 MW. Następnie w latach 1940-1949 zastąpiono dotychczasowe kotły kotłami typu Wiesner - 1 sztuka i Borsig - 3 sztuki. Do dnia dzisiejszego eksploatowane są kotły Borsig, a łączna wydajność elektrociepłowni wynosi 70,5 MW. Wszystkie kotły współpracują z układem odpylania spalin - elektrofiltrami. W roku 1997 oddano do użytku nową w pełni zautomatyzowaną wodozmiękczalnię. Elektrociepłownia produkuje również sprężone powietrze bazując na turbosprężarce Ingersoll-Rand (rok budowy 1948), dwóch sprężarkach TK-16 i jednej PP7/15. W skład elektrociepłowni wchodzi uruchomiona w 1958r. kotłownia lokalna przy szybie "Jedłownik" produkująca obecnie ciepło na cele komunalne. Wydajność kotłowni 11,6 MW.

   

 3. Ciepłownia "Rymer"

  - powstała na początku XX w. i wyposażona była w kotły dwupłomienicowe produkcji niemieckiej. W okresie międzywojennym kotłownię rozbudowano do 23 jednostek kotłowych zasilających maszyny parowe i dwa turbozespoły o mocach 1 MW i 6,5 MW oraz odbiory grzewcze. Całkowitą i gruntowną modernizację przeprowadzono w latach 1975-1976 budując dwa kotły wodne WR-10 w budynku dotychczasowej brykietowni przy jednoczesnej likwidacji starej kotłowni. W roku 1982 wybudowano kolejny kocioł typu WR-25 co związane było z koniecznością pokrycia potrzeb na ciepło w związku z rozbudową okolicznej infrastruktury komunalnej. Obecnie łączna moc kotłowni wynosi 52,3 MW. W ramach ciepłowni eksploatowane były sprężarki powietrza typu Borsig i TK 175.

   

 4. Ciepłownia "Ignacy"

  - została uruchomiona w 1920r. na bazie czterech kotłów Linke-Hoffmann o wydajności 7,5 t pary/h celem zasilania parowych maszyn wyciągowych przy szybach "Kościuszko" i "Głowacki" ówczesnej Kopalni "Hoym". Sukcesywnie kotły j.w. zastępowano zabudowując w 1927 r. kocioł Stirling o wydajności 12,7 t pary/h., w 1955 r. kocioł OSR-16/25 o wydajności 16 t pary/h, zaś w latach 1963 i 1969 zainstalowano dwa kotły OR-16/40 o wydajności 16 t pary/h każdy. Dla celów grzewczych w 1969 r. wybudowana została stacja wymienników para / woda. Aktualnie pracują: dwa kotły OR-16/40, kocioł OSR-16/25 oraz kocioł Stirling o łącznej wydajności 44,3 MW. Jednostki kotłowe współpracują z urządzeniami odpylającymi - cyklonami. W ciepłowni od początku jej istnienia produkowało się sprężone powietrze na bazie sprężarek wirowych: TK-33, TK-16, TK-175, 10P8 oraz sprężarek tłokowych: Linke-Hoffmann, Ingersoll, L-33 i B2L80.

   

 5. Elektrociepłownia "Jankowice"

  -  została wybudowana w 1917 r. jako Ciepłownia dla zaspokojenia potrzeb powstającej kopalni. Zabudowane ówcześnie kotły parowe zasilały wyciągową maszynę parową. Kotłownia była wielokrotnie modernizowana. W latach 1951 - 1955 oddano do użytku dwa kotły parowe OPS - 25 o mocy 19,3 MW każdy. W 1969r. uruchomiono dwa kotły wodne WR-10 o mocy 11,6 MW każdy oraz stację wymienników para/woda o mocy 17,4 MW. W 1972 r. uruchomiono kolejne dwa kotły parowe OR-16 o mocy 12,8 MW każdy dla pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na ciepło m.in. technologiczne. Aktuala wydajność ciepłowni wynosi 87,4 MW. W 1993 r. oddano do eksploatacji nową stację uzdatniania wody kotłowej.
  Integralną częścią Ciepłowni "Jankowice" była Kotłownia "#VI" uruchomiona w 1976 r. Pracowały tam cztery kotły WR-5 o mocy 5,8 MW każdy i kocioł WR-2,5 o mocy 2,9 MW. Ciepłownia "Jankowice" produkuje sprężone powietrze na bazie sprężarek wirowych niskoprężnych: CKD, TK-16, TK-32, TK-33 i tłokowych wysokoprężnych: Z5L50, 5SL3K. Odrębnym oddziałem Ciepłowni "Jankowice" była także Ciepłownia "Żory" produkująca energię cieplną na potrzeby grzewcze komunalne. Wyposażona w dwa kotły WR-10 o mocy 11,6 MW każdy - uruchomione w 1978r. i dwa kotły WR-25 o mocy 29 MW każdy - uruchomione w 1981 i 1984 r. W 2004r zabudowano turbogenerator o mocy 5 MW w związku z czym obiekt zmienił swój charakter z "Ciepłowni" powstała "Elektrociepłownia"

 

 1. Ciepłownia "1Maja"

  - rozpoczęła działalność w latach 60-tych wraz z kopalnią "1Maja". Zakres działania ciepłowni był bardzo szeroki: zajmowała się produkcją sprężonego powietrza nisko i wysokoprężnego, produkcją ciepłej wody grzewczej i użytkowej, prowadziła eksploatację sieci wody pitnej i przemysłowej. Sprężone powietrze niskoprężne wytwarzane było na sprężarkach typu TK15, TK16 i TK32, a sprężone powietrze wysokoprężne na sprężarkach typu Z5L50 i 6RDS6 Ingersol-Rand. Energia cieplna wytwarzana jest na dwóch kotłach gazowych typu KOG-6, kotłach wodnych WR10 i WR25. Do opalania kotłów gazowych wykorzystywany był gaz z odmetanowania KWK "Marcel" - Ruch "1Maja" oraz szybu III KWK "Jankowice". Aktualnie po likwidacji Ruchu "1 Maja" gaz z odmetanowania pochodzi tylko z szybu III KWK "Jankowice" Preferowany jest ruch kotłów gazowych ze względu na właściwe wykorzystanie gazu z odmetanowania, wysoką sprawność kotłów oraz ochronę środowiska.