Sprawozdanie za okres 2007-2010

Sprawozdanie z działalności Zakładowego Koła SiTG

przy KWK Marcel za okres od 30.01.2007 do 29.09.2010r

odczytane na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 29.09.2010r

 

Kończy się czteroletnia kadencja Zarządu Koła Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Górnictwa, działającego przy Kopalni Marcel w Radlinie. Organizacja nasza, działalność swoją opiera przede wszystkim na bezinteresownym zaangażowaniu społecznym wszystkich członków Koła, którzy aktywnie włączali się w rozwiązywanie wielu problemów związanych z naszą kopalnią.

Zarząd Koła w czasie trwania ostatniej kadencji działał aktywnie: starał się, aby każde organizowane spotkanie służyło szlachetnym i szczytnym celom, takim jak zdobywanie dodatkowych informacji, wiedzy, doświadczeń, a przede wszystkimugruntowanie starych przyjaźni i zdobywanie nowych przyjaciół.

Przez ostatnie 4 lata staraliśmy się zarówno kontynuować sprawdzone formy działania jak i poszukiwać takich, które integrowałyby naszych członków, szczególnie na płaszczyźnie intelektualnej i towarzyskiej. Działalność Koła była i jest wspierana przez Kierownictwo Kopalni oraz niektóre Organizacje Związkowe.

Na Walnym Zebraniu Członków Koła SiTG przy KWK Marcel, które odbyło się w klubie NOT w Radlinie w dniu 30.01.2007r, zgodnie ze statutem SiTG dokonano wyboru nowego Prezesa Koła oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na okres 4 letniej kadencji tj. na lata 2007 – 2010.

W skład Zarządu Koła weszli:

-Prezes Koła: kol. Wojciech Szymiczek

-V-ce Prezes Koła: kol. Adam Siedlaczek

-V-ce Prezes Koła: kol. Krzysztof Baluch

-Sekretarz Koła: kol. Damian Tomiczek

-Skarbnik Koła: kol. Leon Topol

-Członkowie Zarządu:kol. Andrzej Strójwąs

kol. Dariusz Tomiczek

kol. Adam Kozubek

kol. Piotr Hlubek

kol. Jacek Kowalczuk

kol. Dariusz Krakowczyk

W skład Komisji Rewizyjnej Koła weszli:

-Przewodniczący:kol. Paweł Wyputa

-Członkowie: kol. Piotr Pękała

kol. Wojciech Cieślik

Delegatami Koła na Walne Zebranie Oddziału wybrani zostali:

kol. Krzysztof Baluch

kol. Aleksander Kermel

kol. Leon Topol

kol. Adam Siedlaczek

kol. Adam Kozubek

 

W czasie trwania kadencji Komisja Rewizyjna pracowały bez zmian osobowych w swoim składzie.

W związku z śmiercią członka Zarządu kol. Dariusza Tomiczek, na mocy zapisu statutowego § 75 ust.9, dotyczącego uzupełnienia składu Zarządu Koła, podjęto Uchwałę nr 6/06/2009 z dnia 05.06.2009r, że nowym członkiem Zarządu zostanie kol. Jarosław Pawelec, który w wyborach obecnego Zarządu uzyskał największą liczbę głosów spośród kandydatów, którzy nie weszli w skład Zarządu.

 

Pod względem organizacyjnym w okresie minionej kadencji nastąpił wzrost ilości członków naszego Koła.

W styczniu roku 2007, kiedy swoją działalność rozpoczynał nowy Zarząd, Koło liczyło 315 członków (w tym 49 emerytów).

We wrześniu 2010 roku, w dniu zebrania sprawozdawczo wyborczego naszego Koła, stan ten wynosił 346 (w tym 50 emerytów) tj. o 31 członków więcej, pomimo licznych odejść na emerytury, przejściu znacznej ilości pracowników z kopalni do Centrum Południe, rezygnacji i zgonów.

Zarząd Koła SITG Kopalni „Marcel” pracował w okresie minionej kadencji zgodnie ze Statutem, a Uchwały podejmowane na Zebraniach Zarządu Koła, jak również przedstawiane wnioski, dotyczyły bieżącej działalności Koła oraz współpracy z jednostkami nadrzędnymi takimi jak: Zarząd Oddziału czy Zarząd Główny SITG.

 

W czasie trwania kadencji 2007 – 2010r zorganizowano i zrealizowano następujące zadania:

 

 1. Odbyło się 9 zebrań Zarządu Koła oraz 3 zebrania ogólne, których tematem były zagadnienia związane z pokazem ratownictwa drogowego i zasadami udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych jak również zagadnienia propagujące wynalazczość i racjonalizację.
 2. Członkowie Koła uczestniczyli w konferencjach i naradach technicznych organizowanych przez Kompanię Węglową S.A. i Zarząd Główny SITG, a także w konferencjach i naradach technicznych o zasięgu regionalnym. Do nich zaliczyć należy: prelekcje w ramach tzw. „czwartków górniczych” czy konferencje z cyklu „Szkoła Eksploatacji Podziemnej”.
 3. Członkowie Zarządu Koła uczestniczyli w wyjazdach specjalistycznych organizowanych przez Zarząd Oddziału oraz Zarząd Główny SITG takich jak: szkolenie sekretarzy i skarbników, które odbyło się w Zamościu, Zakopanem, Kamieniu Śląskim oraz w zabytkowej kopalni Hoym w Niedobczycach, jak również w Międzynarodowych Targach Przemysłu w Tallinie w Estonii.
 4. W minionych czterech latach zorganizowano:

·4 spotkania z okazji Dnia Kobiet,

·dwa wyjazdy na mecz piłki siatkowej w ramach Ligi Światowej,

·turniej strzelecki w NOT o Puchar Prezesa Koła,

·dwa spotkania związane z pokazem ratownictwa drogowego, przeprowadzone przez członków Automobil Klubu Wodzisław Śląski w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych,

·przyjęto i oprowadzono po obiektach kopalnianych p. Bolz z Niemiec – doktoranta i historyka, zajmującego się rozwojem przemysłu górniczego,

·zorganizowano zjazd na dół kopalni 12 osobowej grupy przedstawicieli Koksowni Zabrze,

·zorganizowano spotkanie informacyjne w temacie racjonalizacji oraz

·spotkanie towarzyskie w Lepiarzówce,

 1. Poza tym przygotowano i zrealizowano następujące wyjazdy techniczne:

·6 wyjazdów na Międzynarodowe Targi Techniki w Katowicach oraz 2 wyjazdy na Targi Elektryczne do Bielska,

·wyjazd szkoleniowy do fabryki produkującej liny stalowe i liny wyrównawcze stalowo – gumowe,

·wyjazd techniczny do Centralnego Laboratorium Jastrzębskiej Spółki Węglowej,

·wyjazd techniczny do fabryki SemperTrans, produkującej taśmy przenośnikowe w Bełchatowie,

·wyjazd techniczny do fabryki produkującej kable w Krakowie,

·wyjazd techniczny do RAFAKO w Raciborzu,

·wyjazd do Łęcznej i zwiedzanie wraz ze zjazdem Kopalni Bogdanka,

·2 wyjazdy do Zabytkowej Kopalni GUIDO w Zabrzu,

·zwiedzono Zakład Koksochemiczny w Radlinie.

 1. Wspólnie z Klubem Seniora oraz PTTK Gronie zorganizowano kilka wyjazdów technicznych i wycieczek, połączonych z organizacją plenerowych konkursów wiedzy historycznej i ogólnej takich jak: wycieczkę w Bieszczady, wycieczkę krajoznawczo – turystyczną do Gniezna, wycieczkę do Kopalni Wieliczka połączoną z wizytą w Sanktuarium Maryjnym w Łagiewnikach, wycieczkę do Wrocławia w celu przeprowadzenia plenerowego konkursu wiedzy historycznej o „Insurekcji Kościuszkowskiej” połączonej ze zwiedzaniem browaru SPIŻ, wycieczkę do Jury Krakowsko – Częstochowskiej, celem przeprowadzenia plenerowego konkursu wiedzy na temat dziejów szlachectwa i rycerstwa polskiego, w oparciu o historię zamku w Pieskowej Skale
  i Ogrodzieńcu, wycieczkę do Warszawy, celem przeprowadzenia plenerowych eliminacji i finału konkursu wiedzy historycznej i politycznej pt. „Poznaj swój kraj – stolica Polski – moim drugim domem”, wycieczkę do Pławniowic, Musznej i Kamienia Śląskiego oraz do fabryki dzwonów w Taciszowie.
 2. Zorganizowano wyjazdy techniczne przygotowujące członków Koła do konkursu wiedzy o artystach polskich – wyjazdy na kabarety:

ØSmak Mamrota,

ØKabaret Ani Mru Mru,

ØKabaret moralnego niepokoju,

ØGala z okazji Dnia Matki.

ØKabaret Paranienormalni

ØMusical Pomsta

ØKomedia Goło i wesoło

ØKabaret Hrabi

ØKabareciarnia: Zenon Laskowik, Jacek Fedorowicz

 1. Zorganizowano wycieczkę zagraniczną na Węgry w ramach plenerowej organizacji qwizu pt. „Polak – Węgier dwa bratanki i do szabli i do szklanki”.
 2. Wraz z Młodą Kadrą zorganizowano integracyjny wyjazd na Noc Świętojańską do Krakowa wraz ze zwiedzaniem Kopalni w Wieliczce, dwa wyjazdy na pokaz wybuchu pyłu węglowego i gaszenia pożaru metanu w Kopalni Doświadczalnej Barbara, wyjazd do Krakowa na obchody Nocy Świętojańskiej połączony ze zwiedzaniem klasztoru Benedyktynów w Tyńcu, w ramach plenerowego qwizu na temat „Historia kwiatu paproci – prawda czy mit”, wyjazd do muzeum tatry w Koprivnicy (Czechy) połączony z uczestnictwem w pokazach wojsk NATO w Ostrawie oraz dwukrotnie jeszcze wyjazdy na pokazy wojsk NATO.
 3. Zorganizowano jubileuszowe XXXV Spotkanie Gwarków oraz 3 kolejne Spotkania, które zainicjowane w 1972 roku należą już do tradycji naszego Koła. W 2010 roku została zorganizowana ta impreza po raz 38. Również Klub Seniora, działający przy Kole SITG KWK „Marcel”organizuje swoje, corocznie Spotkania Gwarków.
 4. Zakupiono 20 kpl. najnowszego wydania przepisów górniczych pod kątem przygotowania Młodej Kadry do egzaminów kwalifikacyjnych przed Urzędem Górniczym.

 

 

W roku 2010 planuje się zorganizować jeszcze:

 1. Wyjazd do Kopalni Surowców Drogowych w Kielcach na pokaz urabiania materiałem wybuchowym,
 2. XXXVIII Gwarki SiTG
 3. kolejne spotkanie propagujące wynalazczość i racjonalizację
 4. wyjazd na Targi Techniki do Katowic
 5. wyjazd na pokazy woski NATO w Ostrawie
 6. wyjazd techniczny na Górę Żar
 7. Zwiedzanie Kopalni Soli Kłodawa
 8. Spływ Dunajcem

 

W tym miejscu należy podkreślić, że nasze Koło i działalność statutowa wspierana była licznymi dotacjami, bez których niemożliwe byłoby zorganizowanie większości tak dużych imprez jak na przykład tradycyjne Spotkanie Gwarków.

Jak Zarządowi Koła udała się realizacja dotychczas postawionych przed nim zadań niech ocenią zgromadzeni tu członkowie w trakcie obrad i głosowania.