Sprawozdanie za okres 2010-2014

  Radlin, 23.10.2014r

 

S P R A W O Z D A N I E

 

z działalności Zakładowego Koła SiTG KWK Marcel

 

za okres czteroletniej kadencji od 29.09.2010r 10.2014r

      Kończy się czteroletnia kadencja Zarządu Koła Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Górnictwa, działającego na Kopalni Marcel w Radlinie. Organizacja nasza, działalność swoją opiera przede wszystkim na bezinteresownym zaangażowaniu społecznym wszystkich członków Koła, którzy aktywnie włączali się w rozwiązywanie wielu problemów związanych z naszą kopalnią.

Zarząd Koła w czasie trwania ostatniej kadencji działał aktywnie: starał się, aby każde organizowane spotkanie służyło szlachetnym i szczytnym celom, takim jak zdobywanie dodatkowych informacji, wiedzy, doświadczeń, a przede wszystkim  ugruntowanie starych znajomości i zdobywanie nowych przyjaciół.

Przez ostatnie 4 lata staraliśmy się zarówno kontynuować sprawdzone formy działania jak i poszukiwać takich, które integrowałyby naszych członków, szczególnie na płaszczyźnie intelektualnej i towarzyskiej. Działalność Koła była i jest wspierana przez Kierownictwo Kopalni oraz niektóre Organizacje Związkowe.

      Na Walnym Zebraniu Członków Koła SiTG KWK Marcel, które odbyło się w klubie NOT w Radlinie w dniu 29.09.2010r, zgodnie ze statutem SiTG dokonano wyboru nowego Prezesa Koła oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i Delegatów na Walne Zgromadzenie Oddziału na okres 4 letniej kadencji tj. na lata 2010 – 2014.

W skład Zarządu Koła weszli:

 

Prezes Koła:                      kol. Adam Robakowski

V-ce Prezes Koła:              kol. Jacek Kowalczuk

V-ce Prezes Koła:              kol. Adam Siedlaczek

Sekretarz Koła:                  kol. Damian Tomiczek

Skarbnik Koła:                   kol. Leon Topol

Członkowie Zarządu:         kol. Adam Kozubek

kol. Ireneusz Heliosz

kol. Jarosław Pawelec

kol. Piotr Hlubek

kol. Dariusz Krakowczyk

kol. Andrzej Strójwąs

 

W skład Komisji Rewizyjnej Koła weszli:

Przewodniczący:     kol. Paweł Wyputa

Członkowie:            kol. Piotr Pękała

kol. Wojciech Cieślik

 

Delegatami Koła na Walne Zgromadzenie Oddziału wybrani zostali:
obligatoryjnie Prezes Koła kol. Adam Robakowski                    oraz:

kol. Adam Siedlaczek

kol. Adam Kozubek

kol. Jacek Kowalczuk

kol. Damian Tomiczek

kol. Jarosław Pawelec

W czasie trwania kadencji, Komisja Rewizyjna pracowała bez zmian osobowych w swoim składzie.

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy i odejściem z dniem 27.11.2013r na emeryturę członka Zarządu Koła, Skarbnika kol. Leona Topol oraz złożoną przez niego pisemną rezygnacją z dalszego członkostwa w Zarządzie
i Stowarzyszeniu, koniecznym było uzupełnienie składu Zarządu Koła. W związku z powyższym, Zarząd Zakładowego Koła SiTG KWK Marcel, działając w oparciu o Statut SiTG uchwalony na XXV Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe SiTG w Katowicach w dniu 7.11.2008r ze zmianami wprowadzonymi na XXVI Walnym Zjeździe SiTG w dniu 18.11.2011 § 79 ust. 10 i 13, dotyczący uzupełnienia składu Zarządu Koła, podjął Uchwałę
nr 5/11/2013 z dnia 26.11.2013r, iż nowym członkiem Zarządu będzie osoba, która w wyborach do aktualnego Zarządu uzyskała największą liczbę głosów, a nie dostała się do Zarządu. Tą osobą był kol. Wolnik Krystian, który w wyborach obecnego Zarządu Koła uzyskał największą liczbę głosów spośród kandydatów, którzy nie weszli w skład Zarządu. Kol. Krystian Wolnik złożył pisemne oświadczenie w którym dobrowolnie zrezygnował z członkostwa w Zarządzie Koła. W tej sytuacji kolejnym kandydatem mogącym uzupełnić skład Zarządu był kol. Adam Ledwoń. O fakcie tym powiadomiony został przez V-ce Prezesa Koła, kol. Adama Siedlaczek. Jednocześnie Prezes Koła wyznaczył go do pełnienia funkcji Skarbnika. W dniu 20.05.2014r kol. Piotr Hlubek, który będąc na emeryturze ale zachowując prawa członka SiTG, złożył pisemną rezygnację zarówno z funkcji członka Zarządu jak i członka Stowarzyszenia. Z uwagi na zbliżający się termin końca kadencji aktualnego Zarządu, nie podjęto decyzji o uzupełnieniu składu Zarządu.

Pod względem organizacyjnym w okresie minionej kadencji nastąpił wzrost ilości członków naszego Koła.

W listopadzie roku 2010, kiedy swoją działalność rozpoczynał aktualny Zarząd, Koło liczyło 347 członków (w tym 297 pracowników i 50 emerytów).

W chwili obecnej liczba ta wynosi 381 członków (w tym 319 pracowników kopalni, 58 emerytów i 4 osoby z Centrali KW S.A.), tj. o 34 członków więcej, pomimo bardzo licznych odejść na emerytury, rezygnacje i zgony.

 

Zarząd Koła SITG Kopalni „Marcel” pracował w okresie minionej kadencji zgodnie ze Statutem, a Uchwały podejmowane na Zebraniach Zarządu Koła, jak również przedstawiane wnioski, dotyczyły bieżącej działalności Koła oraz współpracy z jednostkami nadrzędnymi takimi jak: Zarząd Oddziału czy Zarząd Główny SITG.

W czasie trwania kadencji 2010 – 2014r zorganizowano i zrealizowano następujące zadania:

 1. Odbyło się 20 zebrań Zarządu Koła, na których omawiana była bieżąca działalność Koła jak również realizacja przyjętych założeń Plany Pracy Koła.
 2. Członkowie Koła uczestniczyli w konferencjach i naradach technicznych organizowanych przez Kompanię Węglową S.A. i Zarząd Główny SITG, a także w konferencjach i naradach technicznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Do nich zaliczyć należy: prelekcje w ramach tzw. „czwartków górniczych”, konferencje z cyklu „Szkoła Eksploatacji Podziemnej” oraz Konferencja naukowo – techniczna „Górnictwo – perspektywy i zagrożenia” organizowana przez CKI Rybnik.  
 3. Członkowie Zarządu Koła uczestniczyli w wyjazdach specjalistycznych organizowanych przez Zarząd Oddziału oraz Zarząd Główny SITG takich jak: szkolenie sekretarzy i skarbników, które odbyło się w Kudowie, Bańskiej Szczawnicy i Puławach oraz 15 Europejskie Dni Górników i Hutników w Koszycach na Słowacji.
 4. W minionych czterech latach zorganizowano m.in.:

·         4 spotkania koleżeńskie dla naszych członkiń z okazji Dnia Kobiet,

·         3 turnieje strzeleckie z broni myśliwskiej o Puchar Prezesa Koła na strzelnicy w Rybniku Paruszowcu,

·         zorganizowano spotkanie informacyjne w temacie racjonalizacji oraz trzy giełdy wynalazczości.

 

 1. Poza tym przygotowano i zrealizowano następujące wyjazdy techniczne:

·         3 wyjazdy na Międzynarodowe Targi w Katowicach oraz 2 wyjazdy na Targi Elektryczne do Bielska,

·         wyjazd szkoleniowy i zwiedzanie Zakładu Przeróbczego Kopalni Piast,

·         pokaz multimedialny firmy HASO na temat systemu identyfikacji osób na dole kopalni,

·         prezentację nowoczesnego sprzętu spawalniczego firmy ASPA dla spawaczy z naszej kopalni,

·         wyjazd techniczny do fabryki kabli Telefonika w Krakowie,

·         wyjazd techniczny do fabryki łańcuchów Fasing w Katowicach,

·         wyjazd do Lubina i zwiedzanie wraz ze zjazdem Kopalni Lubin oraz głębionego metodą mrożeniową szybu,

 

 1. Przy współpracy z PTTK Gronie zorganizowano kilka wyjazdów technicznych
  i wycieczek z plenerowymi konkursami wiedzy historycznej i ogólnej takich jak: 4 kuligi w Ustroniu i Wiśle, połączone ze zwiedzaniem browarów w Cieszynie
  i czeskim Radegaście oraz zwiedzaniem skoczni im. Adama Małysza i jego muzeum w Wiśle, wycieczka do Browaru Żywiec, na Kalwarię Zebrzydowską
  i Muzeum Miniatur w Inwałdzie, wycieczka do Lichenia i Warszawy ze zwiedzaniem Centrum Nauki Kopernik, Majówka w Bacówce Biały Jeleń w Iwkowej, majówka połączona z uczestnictwem w XXV Rajdzie „Święto Roweru”, trzydniowa wycieczka w Pieniny ze spływem Dunajca i zwiedzaniem zamku w Niedzicy, wycieczka do Czech, ze zwiedzaniem Sztramberga, Rożnova, Koprzywnicy oraz druga w Javorickie Jaskinie do Zamku Bouzov
  i Olomouca, wycieczka do Pszczyny i na Szyndzielnię.
 2. Zorganizowano liczne wyjazdy techniczne ugruntowujące znajomość członków Koła w zakresie wiedzy o artystach polskiej i zagranicznej sceny – wyjazdy na kabarety i koncerty:

·         Koncert Chóru Aleksandrowa,

·         Widowisko muzyczne NOTRE DAME,

·         Występ Grupy MoCarta,

·         Dwa Spektakle Muzyczne „Sylwester na bis”,

·         Operetka „Wesoła Wdówka”,

·         Występ irlandzkiego zespołu Lord of the Dance,

·         Koncert zespołu Budka Suflera oraz Felicjana Andrzejczaka, Izabeli Trojanowskiej, Piotra Cugowskiego i Ewy Farna,

·         Koncert Krzysztofa Krawczyka,

·         Spektakl „Zamknięty świat”,

·         Spektakl „Forever King of pop musical”,

·         Komedia erotyczna „Dzikie żądze”,

·         Musical „Tarzan”,

·         Przedstawienie mima Ireneusza Krosny,

·         Przestawienie baletowe „Jezioro Łabędzie”,

·         Koncert Wojciecha Maleńczuka,

·         Widowisko muzyczne z udziałem Waldemara Malickiego,

·         Spektakl „Dobry wieczór kawalerski”,

·         Śląska Gala Humoru,

 

 1. Zorganizowano 4 wycieczki zagraniczne: do Paryża, Szwajcarii, Norwegii
  i Anglii, kontynuując w ten sposób rozpoczęty w 2009r rajd po europejskich metropoliach.
 2. Z myślą o Młodej Kadrze zorganizowano kilka integracyjnych wyjazdów m.in. dwa wyjazdy na Noc Świętojańską do Krakowa wraz ze zwiedzaniem Kopalni Soli w Bochni oraz Zamku na Wawelu w ramach plenerowego qwizu na temat „Historia kwiatu paproci – prawda czy mit”,  zorganizowano towarzyskie spotkanie na kręgielni Reden, trzy wyjazdy na pokaz wybuchu pyłu węglowego i gaszenia pożaru metanu w Kopalni Doświadczalnej Barbara, czterokrotnie wyjeżdżano na pokazy wojsk NATO w Ostrawie, Wspólnie z ZZ KADRA zorganizowano wyjazd techniczny na Ukrainę szlakiem powieści „Ogniem i mieczem” oraz zorganizowano trzy zabawy taneczne w Dworku Śląskim oraz dwa razy Hotelu Amadeus.
 3. Zorganizowano trzy kolejne Spotkania Gwarków w tym 40 jubileuszowe, które zainicjowane w 1972 roku należą już do tradycji naszego Koła. W 2014 roku zostanie zorganizowana ta impreza po raz 42. Również Klub Seniora, działający przy Kole SITG KWK „Marcel”, przy naszym wsparciu organizuje swoje, corocznie Spotkania Gwarków.
 4. Wystąpiono do Zarządu Oddziału i po pozytywnym rozpatrzeniu uroczyście wręczono 78 Honorowych Odznak SiTG ROW IIo srebrna.
 5. Wyremontowano oraz pomalowano salkę w NOT na drugim piętrze, jako pomieszczenie stowarzyszeniowe do organizacji spotkań okolicznościowych.
 6. Uruchomiono stronę internetową naszego Koła, która na bieżąco jest aktualizowana i na której zamieszczane są zarówno informacje jak i sprawozdania z działalności Koła wraz z dokumentacją fotograficzną.
 7. Aby dotrzeć do jak największego grona czytelników, miesięcznik Wspólne Sprawy jest skanowany i drogą elektroniczną rozsyłany pomiędzy członków naszego Koła.