Sprawozdanie za okres 2014-2018

                                              Radlin, 19.10.2018 r.

 S P R A W O Z D A N I E


z działalności Zakładowego Koła SiTG KWK Marcel 

za okres czteroletniej kadencji od 23.10.2014 r. do 10.2018 r.


      Dobiegła końca czteroletnia kadencja Zarządu Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, działającego w Oddziale KWK ROW Ruch Kopalni Marcel w Radlinie. Nasze Stowarzyszenie, działalność swoją opiera przede wszystkim na bezinteresownym zaangażowaniu społecznym wszystkich członków Koła, którzy aktywnie działając, włączają się w realizację podstawowych, statutowych celów SiTG.  

Zarząd Koła w czasie trwania ostatniej kadencji starał się, aby każde zorganizowane przedsięwzięcie dało pozytywny efekt i społeczny oddźwięk oraz służyło kultywowaniu tradycji górniczych. Zawsze zależało nam na maksymalnym zintegrowaniu środowiska inżynierów i techników naszego Koła oraz rzeszy współpracowników i przyjaciół; zdobywaniu dodatkowej  wiedzy i doświadczeń, a przede wszystkim na ugruntowaniu starych znajomości przyjacielskich i koleżeńskich oraz budowaniu nowych relacji na płaszczyźnie zawodowej, intelektualnej i towarzyskiej.

Przez ostatnie 4 lata staraliśmy się kontynuować stare i sprawdzone już formy działania jak i poszukiwać takich, które jeszcze bardziej zintegrowałyby naszych członków, tworząc atmosferę dającą poczucie wzajemnego zrozumienia, chęci niesienia pomocy i dobrej współpracy. 

Działalność naszego Koła zawsze była i jest wspierana przez Kierownictwo Kopalni, a współpraca z Organizacjami Związkowymi ułatwiała w wielu przypadkach realizację wspólnych naszych działań. 


      Na Walnym Zebraniu Członków Koła SiTG KWK Marcel, które odbyło się w klubie NOT w Radlinie w dniu 23.10.2014 r., zgodnie ze statutem SiTG dokonano wyboru nowego Prezesa Koła oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

i Delegatów na Walne Zgromadzenie Oddziału na okres 4 letniej kadencji tj. na lata 2014 – 2018. 

W skład Zarządu Koła weszli:

⦁Prezes Koła: kol. Adam Robakowski

⦁V-ce Prezes Koła: kol. Jacek Kowalczuk

⦁V-ce Prezes Koła: kol. Adam Siedlaczek

⦁Sekretarz Koła: kol. Damian Tomiczek

⦁Skarbnik Koła: kol. Adam Ledwoń

⦁Członkowie Zarządu:kol. Adam Kozubek

kol. Adam Kryst

kol. Ireneusz Heliosz

kol. Jarosław Pawelec

kol. Dariusz Krakowczyk

kol. Grzegorz Gwoździk

kol. Leopold Rok

kol. Bogumiła Dzierżenga

W skład Komisji Rewizyjnej Koła weszli:

⦁Przewodniczący:kol. Piotr Pękała

⦁Członkowie: kol. Mirosław Wutke i kol. Monika Wyputa


Delegatami Koła na Walne Zgromadzenie Oddziału wybrani zostali:

obligatoryjnie Prezes Koła kol. Adam Robakowski     oraz:

kol. Jacek Kowalczuk

kol. Adam Kozubek

kol. Damian Tomiczek

kol. Adam Siedlaczek

kol. Jarosław Pawelec

 

W dniu 15.05.2017 r. Zarząd Koła w drodze uchwały przyjął rezygnację kol. Dariusza Krakowczyk z członkostwa w Stowarzyszeniu i pełnienia funkcji członka Zarządu Koła oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Piotra Pękała. Ich rezygnacja związana była z przejściem na emeryturę.  

Działając w oparciu o § 79 ust. 10 i 13 Statutu SiTG,  dotyczący uzupełnienia składu Zarządu Koła, podjęto uchwałę, że nowym członkiem Zarządu Koła w miejsce kol. Dariusza Krakowczyk zostanie kol. Michał Weiss, zaś nowym członkiem Komisji Rewizyjnej w miejsce kol. Piotra Pękała będzie kol. Wojciech Cieślik. Wspomniani to osoby, które w wyborach obecnego Zarządu uzyskali największą liczbę głosów spośród kandydatów, którzy nie weszli w skład Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej.

Pod względem organizacyjnym w okresie minionej kadencji nastąpiło niestety znaczne zmniejszenie ilości członków naszego Koła.

W listopadzie roku 2014 r., kiedy swoją działalność rozpoczynał aktualny Zarząd, Koło liczyło 381 członków (w tym 319 pracowników, 58 emerytów i 4 osoby z Centrali KW S.A.). 

W chwili obecnej liczba ta wynosi 321 członków (w tym 259 pracowników kopalni, 59 emerytów i 3 osoby indywidualnie opłacające składki ). Jest to o 60 członków mniej, a wynika to przede wszystkim z bardzo licznych odejść na emerytury, świadczenia przedemerytalne, rezygnacje i niestety również zgony.  (członkowie 262)

Zarząd Koła SITG Kopalni „Marcel” działał w okresie minionej kadencji zgodnie ze Statutem, a przedstawiane wnioski i Uchwały podejmowane na Zebraniach Zarządu Koła, dotyczyły bieżącej działalności Koła oraz współpracy z jednostkami nadrzędnymi takimi jak: Zarząd Oddziału czy Zarząd Główny SITG.

W czasie trwania kadencji 2014 – 2018r zorganizowano i zrealizowano następujące zadania:

1.Odbyło się 20 zebrań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej, na których omawiana była bieżąca działalność Koła jak również realizacja przyjętych założeń w tzw. Planie Pracy Koła. 

2.Członkowie naszego Koła uczestniczyli w szeregu konferencjach i naradach technicznych organizowanych przez Kompanię Węglową S.A., a później przez PGG S.A. oraz Zarząd Główny SITG, a także w konferencjach i naradach technicznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Do nich zaliczyć należy: konferencje z cyklu „Szkoła Eksploatacji Podziemnej” czy Konferencje naukowo – techniczne „Górnictwo – perspektywy i zagrożenia” organizowane przez Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. 

3.Członkowie naszego Koła uczestniczyli w wielu wyjazdach specjalistycznych, organizowanych przez Zarząd Oddziału oraz Zarząd Główny SITG takich jak: szkolenie sekretarzy i skarbników, XXII Konferencja naukowo – techniczna nt. „Zagospodarowania terenów na obszarach górniczych i po górniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, XXXII Seminarium pt. „Narzędzia informatyczne wspomagające szkolenia, prognozowanie i monitoring w zakresie zagrożeń naturalnych i technicznych w kopalniach – teoria i praktyka”. Ponadto uczestniczono w Walnym Zgromadzeniu Oddziału połączonym z wyborami nowych władz Oddziału SiTG w Rybniku oraz w spotkaniu zorganizowanym z okazji 70 – cio lecia istnienia Oddziału SiTG w Rybniku.  

4.W minionych czterech latach zorganizowano m.in.: 

   ⦁4 spotkania koleżeńskie dla naszych członkiń z okazji Dnia Kobiet,

   ⦁3 turnieje strzeleckie z broni myśliwskiej o Puchar Prezesa Koła na strzelnicy w Rybniku Paruszowcu,

   ⦁3 turnieje kręglarskie o Puchar Prezesa Koła na kręgielni w hotelu Amadeus,

   ⦁zorganizowano spotkanie z Komisją Kwalifikacyjną prowadzącą szkolenia i egzaminy energetyczne,


5.Poza tym przygotowano i zrealizowano następujące spotkania i wyjazdy techniczne:

⦁Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy wypadkach drogowych,

⦁Wyjazd do Kopalni GUIDO i zwiedzanie zaplecza firmy DEMEX oraz Szybu Maciej w Zabrzu,

⦁Wyjazd do odkrywkowej Kopalni węgla brunatnego Bełchatów,

⦁2 wyjazdy na Międzynarodowe Targi Techniki w Katowicach, 3 wyjazdy na Targi Elektryczne Energetab do Bielska oraz wyjazd dla elektryków do ZPUE we Włoszczowej, 

⦁Wyjazd do firmy DREMEX w Rzeszowie,

⦁Wyjazd techniczny do Kopalni soli Kłodawa,


6.Przy zaangażowaniu członków Zarządu oraz współpracy z biurami podróży, zorganizowano kilka wyjazdów technicznych i wycieczek z plenerowymi konkursami wiedzy historycznej i ogólnej takich jak: 3 kuligi w Ustroniu – Mazowsze Medi Spa oraz 1 w Zawierciu – Villa Verde, połączone ze  zwiedzaniem okolicznych zabytków oraz turniejem kręglarskim w Hotelu Stok, trzydniowa wycieczka na Dolny Śląsk ze zwiedzaniem dolnośląskich zamków oraz podziemnego miasta projektu „Riese”, wycieczka rodzinna do Tarnowskich Gór ze zwiedzaniem Sztolni Czarnego Pstrąga, kopalni srebra 

i Muzeum Chleba w Radzionkowie, wycieczka rodzinna do Raciborza i okolic 

z lokalnym browarem, spływ kajakowy rzeką Ruda, wycieczka do Rud Raciborskich oraz trzydniowa wycieczka rodzinna do Bydgoszczy i Torunia,    


7.Zorganizowano liczne wyjazdy techniczne ugruntowujące znajomość członków Koła w zakresie wiedzy o artystach polskiej i zagranicznej sceny – wyjazdy na kabarety i koncerty:

⦁Spektakl teatralny „Pod niemieckimi łóżkami”,

⦁Kabaret SMILE,

⦁Koncert Strauss Gala, 

⦁Kabaret Moralnego Niepokoju,

⦁Kabaret Nowaki,

⦁Występ Grupy MoCarta,

⦁Operetka „Baron cygański”,

⦁Spektakl „Dziwna para”,

⦁Koncert Marcina Wyrostka,

⦁Koncert Italiano Vero,


8.Zorganizowano 6 wycieczek zagranicznych: do Włoch, Bawarii w Niemczech, wspólnie z ZZKADRA do Egeru na Węgrzech, dwie edycje wyjazdu do krajów nadbałtyckich: Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia oraz do Grecji, kontynuując w ten sposób rozpoczęty w 2009r rajd po europejskich metropoliach. 

9.Z myślą o Młodej Kadrze zorganizowano kilka integracyjnych wyjazdów 

i spotkań m.in. dwa wyjazdy techniczne na pokaz wybuchu pyłu węglowego 

i gaszenia pożaru metanu w Kopalni Doświadczalnej Barbara oraz jedno Seminarium dot. pyłu węglowego połączone z pokazem wybuchu dla pań, trzykrotnie wyjeżdżano na pokazy wojsk NATO w Ostrawie, Wspólnie z ZZ KADRA zorganizowano trzy zabawy taneczne w Hotelu Amadeus oraz cztery zabawy karnawałowo – noworoczne w Hotelu Amadeus z cyklu „Sylwester na bis”.

10.Zorganizowano cztery kolejne Spotkania Gwarków, które zainicjowane w 1972 roku należą już do tradycji naszego Koła. 10 listopada 2018 roku zostanie zorganizowana ta impreza po raz 46. Również Klub Seniora, działający przy Kole SITG KWK „Marcel”, przy naszym wsparciu organizuje swoje, corocznie Spotkania Gwarków.

11.Wystąpiono do Zarządu Oddziału i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków uroczyście wręczono 37 Honorowych Odznak SiTG ROP IIo srebrna, 13 Honorowych Odznak SiTG ROP Io złota, 4 Odznaki Zasłużonego Działacza SiTG i 9 Odznak Zasłużony dla Stowarzyszenia w tym 8 Io srebrna oraz 1 IIo złota. Poza tym 5 naszych członków uhonorowanych zostało srebrną Odznaką Honorową NOT.

12.Pomalowano i odświeżono salkę SiTG w Klubie NOT na drugim piętrze, jako pomieszczenie stowarzyszeniowe do organizacji spotkań okolicznościowych.

13.Prowadzono stronę internetową naszego Koła, która na bieżąco jest aktualizowana i na której zamieszczane są zarówno informacje jak 

i sprawozdania z działalności Koła wraz z dokumentacją fotograficzną.

14.Aby dotrzeć do jak największego grona czytelników, miesięcznik Wspólne Sprawy jest skanowany i drogą elektroniczną rozsyłany pomiędzy członków naszego Koła.

W tym miejscu należy podkreślić, że działalność statutowa naszego Koła wspierana była licznymi dotacjami, bez których niemożliwe byłoby zorganizowanie większości tak dużych imprez jak choćby tradycyjne Spotkania Gwarków.

Jak Zarządowi Koła udała się realizacja dotychczas postawionych przed nim zadań i jak jest obecnie odbierany przez członków Koła niech ocenią zgromadzeni tu wyborcy w trakcie obrad i głosowania.

Dziękuję.