Wybory Zarządu Oddziału Rybnik 2019

Przedstawiciele Koła SiTG KWK Marcel w nowych władzach Zarządu 

Oddziału Rybnik 

     Po wielu latach nieobecności, przedstawiciele naszego Koła już drugą kadencję obecni są w strukturach Zarządu i Rady Oddziału SiTG w Rybniku. 

Na czteroletnią kadencję wybrany został do Zarządu Oddziału jako Wiceprezes kol. Adam Siedlaczek, a do Rady Oddziału wybrani zostali: kol. Andrzej Kuziak, kol. Damian Tomiczek 

i kol. Leon Topol, zaś Delegatem rezerwowym na Zjazd Stowarzyszenia został kol. Damian Tomiczek.

W dniu 25.06.2019 r. w klubie NOT KWK Jankowice w Rybniku, odbyło się XXVIII Walne Zgromadzenie Oddziału SiTG Rybnik, celem którego było udzielenie absolutorium ustępującemu po czteroletniej kadencji Zarządowi oraz wyłonienie w drodze głosowania nowych władz Oddziału.

Frekwencja na Zgromadzeniu była na tyle wysoka, że głosowanie mogło odbyć się już 

w pierwszym ustawowym terminie.

Obrady odbywały się zgodnie z uchwalonym i przegłosowanym Regulaminem, w myśl którego w jawnym głosowaniu wybrany został nowy Prezes, zaś w głosowaniu tajnym wyłoniono Prezydium Zarząd Oddziału, Członków Rady Oddziału, Komisję Rewizyjną oraz Delegatów na Walny Zjazd Stowarzyszenia. Na pierwszym spotkaniu, bezpośrednio po zakończeniu Zgromadzenia ukonstytuował się nowy Zarząd.

  

W skład nowych Władz Oddziału SiTG w Rybniku weszli z wyboru:

Prezydium  Zarządu  Oddziału                                      

1.   Prezes - Marian Kurpas

2.   Wiceprezes - Wojciech Kłosok

3.   Wiceprezes - Wiesław  Kopiec

4.   Wiceprezes - Adam Siedlaczek

5.   Wiceprezes - Aleksander Szymura

6.   Sekretarz - HalinaNosal

7.   Skarbnik - Teresa Bulenda

 

Członkowie Rady Oddziału                          

1.  Teresa Bulenda

2.  Halina Nosal

3.  Mieczysław Wojtyński

4.  Wiesław Grzybowski

5.  Łucjan Kurcok

6.  Rafał Dobrzyński

7.  Cyprian Antosz

8.  Leon Topol

9.  Marek Przystasz

10.Damian Tomiczek

11.Andrzej Kuziak

 

oraz obligatoryjnie Prezesi Kół Zakładowych i Kół Seniora 

 

Komisja Rewizyjna

1.   Edward Kołeczko

2.   Teresa Guzy

3.   Grażyna Piechulek

4.   Stanisław Wypior

 

Delegaci na Walny Zjazd SITG

1.Wojciech Kłosok

2.Halina Nosal 

3.Teresa Bulenda

4.Edward Kołeczko

5.Wiesław Grzybowski

6.Cyprian Antosz

7.Wiesław Kopiec

 

 Rezerwa:

 DamianTomiczek