KOŁO SENIORÓW SITG BYŁEJ KWK 1 MAJA

 

 

1.   CELE  I  ZADANIA

 

Głównym celem działalności Koła Seniorów SITG byłej KWK „1 Maja” jest utrzymywanie więzi koleżeńskich byłych pracowników i zachowanie w pamięci tradycji i historii tej kopalni.

Koło pracuje w oparciu o Statut SITG i zatwierdzony przez Zarząd i przyjęty przez Zebranie Ogólne Plan Pracy na 2013r.

Koło zrzesza przede wszystkim  inżynierów i techników, pracowników byłej KWK „1 Maja”, którzy zakończyli pracę zawodową w górnictwie.

Nasze Koło ma charakter koła grodzkiego, co oznacza iż członkami mogą być również byłi pracownicy górnictwa, mieszkający na terenie Gminy Mszana.

Wszystkich chętnych zapraszamy!

 

 

2.  STRUKTURA

 

Koło Seniorów SITG byłej KWK „1 Maja” działa w strukturach Oddziału SITG w Rybniku.

 

 Koło Seniorów liczy 82 członków (stan na 31 12 2012 r.)

 

Zarząd stanowi 14 osób.

Prezydium Zarządu Koła Seniorów SITG byłej KWK „1 Maja” tworzą:

 

Prezes                                                                        -   M. Czernicki

–   V-ce Prezes ds. ogólnych – z-ca Prezesa             -  K. Pielorz

_   V-ce Prezes ds. organizacyjnych i finansowych    -  E. Skorupa

–   Sekretarz                                                               -   M. Plewnia

–   Skarbnik                                                                -   A. Cichy

Komisja Rewizyjna Koła Seniorów SITG byłej KWK „1 Maja” składa się z 3-ech osób.

 

Dla realizacji celów i zadań Koła działają następujące Komisje:

–   historyczna

–   d/s kontaktów z innymi kołami SITG

–   d/s kontaktów z Działem Socjalnym KWK „Marcel”

–   turystyczno-sportowa

–   organizacyjna

–   prawna.

 

3.  DZIAŁALNOŚĆ

 

       W dniu 03.11.2003 roku grupa inicjatywna inżynierów i techników pracowników byłej KWK „1 Maja”, którzy zakończyli pracę zawodową w górnictwie wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na utworzenie Koła Seniorów SITG byłej KWK „1 Maja” w Wodzisławiu Śl. do Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Rybniku.

W dniu 06.11.2003 roku Uchwałą Nr 7/Pr/2003 podjętą przez Oddział SITG Rybnik zostało powołane Koło Seniorów.

W dniu 10.12.2003 r. odbyło się zebranie założycielskie Koła Seniorów SITG byłej KWK „1 Maja”.

Na Walnym Zebraniu w dniu 14.02.2011 r. wybrano Prezesa Koła oraz Zarząd Koła (łącznie 13 osób), oraz Komisję Rewizyjną (3 osoby).

 

Biuro Koła Seniorów SITG byłej KWK „1 Maja” znajduje się w budynku SRK Oddział „1 Maja”, „Moszczenica”, „Kaczyce” w dawnym budynku stacji ratownictwa KWK „1 Maja”

                    

          

Zebrania Zarządu Koła Seniorów odbywają się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w WOK w Mszanie, o godz. 1500.

Zebrania Ogólne Koła Seniorów odbywają się w terminach zgodnie z „Planem Zebrań” Koła SITG byłej KWK „1 Maja” na 2013 r. w WOK w Mszanie o godz. 1500.

 

 


       4. AKTUALNOŚCI

 

Koło Seniorów SITG
byłej KWK „1 Maja”
Mszana styczeń 2013

Sprawozdanie

z działalności Koła Seniorów SITG

byłej KWK „1 Maja” za rok 2012. 1. Koło na dzień 31.12.2012 liczy 82 członków (w tym 29 inżynierów, 50 techników, 3 osoby o innym wykształceniu). W roku 2012 do Koła Seniorów wstąpiło 2 członków. W ciągu 2012 r. zmarło 2 członków Koła Seniorów:
  - kol. Romuald Tatuś,
  - kol. Henryk Ponikwia.
  Skreślono 1 członka Koła z powodu niepłacenia składek członkowskich.

 2. Siedziba Koła mieści się w pomieszczeniach Rejonu SRK S.A. w Wodzisławiu Śl.

 3. W Kole Seniorów byłej KWK „1 Maja” działały następujące Komisje:

 4. Zorganizowano 10 Zebrań Zarządu Koła Seniorów.

 5. Zorganizowano 6 zebrań ogólnych Koła Seniorów, z czego 2 zebrania odbyły się na Kortach „La Mirage” w Skrzyszowie.

  4 grudnia po Mszy Św. w kościele w Wilchwach zorganizowano spotkanie i obiad Barbórkowy w Restauracji „Wiktoria” w Skrzyszowie. W imprezie tej uczestniczyło 75 osób. Podczas tej uroczystości wręczono odznaczenia:
  - dwie Odznaki SITG „Zasłużony dla Stowarzyszenia” - złota,
  - Odznaka SITG „Zasłużony dla Stowarzyszenia” - srebrna,
  - cztery Odznaki „Zasłużony Działacz SITG”,
  - trzy Odznaki Honorowe ROP - złota (I stopnia),
  - cztery Odznaki Honorowe ROP - srebrna (II stopnia).

 6. W spotkaniach zorganizowanych przez Koło Seniorów udział wzięli:

 7. Zorganizowano 2 wycieczki rowerowe:

 8. Zorganizowano dwie wycieczki turystyczno-krajoznawcze 3-dniowe:

 9. Systematycznie poza okresem wakacyjnym organizowano spotkania piłki siatkowej.

 10. W dniu 16.11.2012 r. odbyła się w Domu Przyjęć „Przystanek” w Skrzyszowie Biesiada Piwna - „Gwarki 2012”.

 11. Kółko Skatowe działające przy naszym Kole Seniorów w Turnieju o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału SITG w Rybniku zajęło drużynowo II miejsce, a indywidualnie wygrał członek naszego koła kol. Jan Bura.Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Koła Seniorów SITG na zebraniu w dniu 07.01.2013 r. Zostanie również przedstawione na Zebraniu Ogólnym w dniu 11.02.2013 r., do zatwierdzenia.Sekretarz   Koła                                                                                        Prezes Koła

M. Plewnia                                                                                                  M. Czernicki


Rozdzielniki:

1x Komisja Seniorów przy Zarządzie Oddziału SITG w Rybniku.

2x Koło Seniorów a/a 

Koło Seniorów SITG
byłej KWK „1 Maja”
Mszana 07 styczeń 2013Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

byłej KWK „1 Maja”

Plan Pracy na 2013 rok 1. Organizowanie spotkań Zarządu Koła Seniorów raz w miesiącu - zgodnie z „Planem Zebrań” w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie.

 2. Organizowanie 5 spotkań członków Koła w WOK w Mszanie i na Kortach „La Mirage” w Skrzyszowie wg opracowanego i wręczonego członkom Koła „Planu Zebrań”.

 3. Zapraszać na spotkania Zarządu, a w szczególności na spotkania ogólne najstarszych seniorów.

 4. Przy udzialu Działu Socjalnego Zakładu Zagospodarowania Mienia w Woli zorganizować dwie wycieczki turystyczne.

 5. Zorganizować w listopadzie 2013 r. Biesiadę Piwną - Gwarki 2013.

 6. Zorganizować - poprzedzone Mszą Św. - Spotkanie Barbórkowe w dniu 04.12.2013 r.

 7. W ciągu roku zorganizować 2 wycieczki rowerowe.

 8. Organizować w okresach poza wakacyjnych spotkania piłki siatkowej.

 9. Dotyczy Komisji ds. Kontaktów z Działem Socjalnym Zakładu Zagospodarowania Mienia:
  - zaznajomić członków Koła z aktualnym Regulaminem Świadczeń Socjalnych Zakładowego Funduszu Socjalnego,
  - utrzymywać systematyczne kontakty z Działem Socjalnym ZZM.

 10. Na zebraniach prowadzić działalność informacyjną dotyczącą ustawy emerytalno-rentowej.

 11. Współpracować z innymi Klubami Seniora działającymi w ramach Oddziału SITG Rybnik.

 12. Wspierać działanie kółka skatowego, działającego przy naszym Kole.

 13. Realizować Uchwały podjęte przez Zarząd Oddziału SITG w Rybniku, dotyczące naszego Koła Seniorów.Powyższy Plan Pracy został omówiony i wstępnie zaakceptowany Uchwałą na Zebraniu Zarządu Koła Seniorów SITG byłej KWK „1 Maja” w dniu 07.01.2013 r. i zostanie przedstawiony w celu przyjęcia do realizacji na Zebraniu Ogólnym w dniu 11.02.2013 r.


Za Zarząd Koła


V-ce Prezes Koła   Koła                                                                                        Prezes Koła

K. Pielorz                                                                                                  M. Czernicki


Rozdzielniki:

1x Komisja Seniorów przy Zarządzie Oddziału SITG w Rybniku.

4x Koło Seniorów a/a 


Koło Seniorów Mszana                                                                                                                                                  styczeń 2011 r.

byłej KWK „1 Maja”  Ramowy Plan pracy Koła Seniorów

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

byłej KWK „1 Maja” na 2011 rok. 1. Organizowanie spotkań Zarządu Koła Seniorów raz w miesiącu – zgodnie z „Planem Zebrań” w Gminnym Domu Kultury i Rekreacji w Mszanie.

 2. Organizowanie 5 spotkań członków Koła w GDKiR w Mszanie i na Kortach „La Mirage” w Skrzyszowie wg opracowanego i wręczonego członkom Koła „Planu Zebrań”.

 3. Zapraszać na spotkania Zarządu, a w szczególności na spotkania ogólne najstarszych seniorów.

 4. Przy udziale Działu Socjalnego Zakładu Zagospodarowania Mienia w Woli zorganizować dwie wycieczki turystyczne:

- jedną trzydniową,

- drugą dwudniową,

 1. Zorganizować w dniu 18.11.2011 r. Biesiadę Piwną – Gwarki 2011.

 2. Zorganizować – poprzedzone Mszą Św. – Spotkanie Barbórkowe w dniu 04.12.2011 r.

 3. W ciągu roku zorganizować 2 wycieczki rowerowe.

 4. Organizować w okresach poza wakacyjnych spotkania piłki siatkowej.

 5. Dotyczy Komisji ds. Kontaktów z Działem Socjalnym Zakładu Zagospodarowania Mienia w Woli:

- zaznajomić członków Koła z aktualnym Regulaminem Świadczeń Socjalnych Zakładowego Funduszu Socjalnego,

- utrzymywać systematyczne kontakty z Działem Socjalnym ZZM w Woli,

 1. - informować członków Koła o ewentualnych zmianach w zakresie pozyskiwania dotacji z Działu Socjalnego ZZM w Woli.

 2. Na zebraniach prowadzić działalność informacyjną dotyczących Ustawy emerytalno-rentowej.

 3. Współpracować z innymi Klubami Seniora działającymi w ramach Oddziału SITG Rybnik.

 4. Kontynuować spotkania ze znanymi ludźmi naszego regionu.

 5. Wspierać działania kółka skatowego, działającego przy naszym Kole.

 6. Realizować Uchwały podjęte przez Zarząd Oddziału SITG w Rybniku, dotyczące naszego Koła Seniorów.


Powyższy Plan Pracy został omówiony i wstępnie zaakceptowany Uchwałą na Zebraniu Zarządu Koła Seniorów SITG byłej KWK „1 Maja” w dniu 10.01.2011 r. i zostanie przedstawiony w celu przyjęcia do realizacji na Zebraniu Ogólnym w dniu 14.02.2011 r.


 Za Zarząd Koła

Sekretarz Koła                                                                   Prezes Koła

M. Plewnia                                                                         M. Czernicki


Rozdzielnik:

1x Komisja Seniorów przy Zarządzie Oddziału SITG w Rybniku.

1x Koło Seniorów a/a 

                                                                                                                                                                              

Koło Seniorów                                                                                                                                                                                                           Mszana styczeń 2011 r.
byłej KWK „1 Maja”Sprawozdanie

z działalności Koła Seniorów SITG

byłej KWK „1 Maja” za rok2010. 1. Koło na dzień 31.12.2010 liczy 80 członków (w tym 32 inżynierów, 47 techników, 11 osoba o innym wykształceniu). W roku 2010 do Koła Seniorów wstąpiło 3 członków. Dziesięć osób zrezygnowało z uczestnictwa w Kole nie płacąc składek członkowskich.
 2. Siedziba Koła mieści się w pomieszczeniach Rejonu SRK S. A. w Wodzisławiu Śl.
 3. W Kole Seniorów byłej KWK „1 Maja” działały następujące Komisje:

Komisja Historyczna,

Komisja d/s Kontaktów z innymi kołami SITG,

Komisja d/s Kontaktów z Działem Socjalnym Zakładu Zagospodarowania

Mienia w Woli,

Komisja Turystyczno Sportowa,

Komisja Prawna,

Komisja Organizacyjna d/s „Gwarków”.

 1. Zorganizowano 10 Zebrań Zarządu Koła Seniorów.

 2. Zorganizowano 5 zebrań ogólnych Koła Seniorów.

 3. 4 grudnia po Mszy św. w kościele w Wilchwach zorganizowano spotkanie i obiad Barbórkowy w restauracji „Wiktoria” w Skrzyszowie.
  W imprezie tej uczestniczyło 65 osób. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia:

Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. – Mieczysław Kieca,

Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego – Eugeniusz Wala,

Wójt Gminy w Mszanie – Jerzy Grzegoszczyk,

Wójt Gminy w Godowie – Mariusz Adamczyk,

Radny do Sejmiku Śląskiego – Bronisław Karasek,

Starosta Petrovic w Republice Czeskiej – Peter Trojek,

Członek Zarządu Gminy Petrovice – Henryk Reclik,

Dyrektor GDKiR w Mszanie – Tomasz Miler.

 1. Zorganizowano 3 wycieczki rowerowe:

w dniach 4-6.06.2010 r. do Kalwarii Zebrzydowskiej. Długość trasy 260 km w terenie pagórkowatym i górzystym.

Zwiedzono:

- zaporę Goczałkowicką,

- Kościół w Wadowicach,

- sanktuarium o. Benedyktynów w Kalwarii Zebrzydowskiej,

- cmentarz z I wojny światowej,

- Drogę Krzyżową na Wzgórzach Kalwaryjskich,

- Seminarium wraz z ogrodami w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Udział wzięło 6 uczestników, w tym 4 członków Koła Seniorów.


w dniu 12.06.2010 r. przejechano trasę wokół Zalewu Rybnickiego. Długość trasy przejazdu ok. 25 km. Udział wzięło 15 członków Koła Seniorów.


w dniu 17.09.2010 r. zwiedzono Tworków i okolice – długość przejazdu ok. 30 km.

Zwiedzono:

- ruiny zamku w Tworkowie,

- młyn wodny z 1705 r. w Tworkowie,

- park i zamek od zewnątrz w Krzyżanowicach,

- przejazd wałami Odry.

Udział wzięło 7 uczestników.

 1. Zorganizowano wycieczkę turystyczno-krajoznawczą :

pięciodniową w dniach 4.05. – 08.05.2010 r. do Budapesztu (Węgry). Udział wzięło 40 osób.

 1. Systematycznie poza okresem wakacyjnym organizowano spotkania piłki siatkowej.

 2. W dniu 19.11.2010 r. odbyło się w Restauracji „Wiktoria” Biesiada Piwna – „Gwarki 2010”.

 3. Kółko skatowe działające przy naszym Kole Seniorów w Turnieju o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału SITG w Rybniku zajęło drużynowo 3 miejsce.

 4. W maju 2010 r. podjęto decyzję by opracowaną Informację o działalności Klubu Sportowego Odra Wodzisław w latach sponsoringu KWK „1 Maja” podać na stronie internetowej SITG Oddziału Rybnik.Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Koła w dniu 10.01.2011 r.Sekretarz   Koła                                                                                        Prezes Koła

M. Plewnia                                                                                                  M. Czernicki 

 

 

 WSZYSTKICH KOLEGÓW – BYŁYCH  PRACOWNIKÓW KIEROWNICTWA I DOZORU RUCHU - CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY ZAPRASZAMY DO WSTĄPIENIA DO NASZEGO KOŁA

LISTA OSÓB KIEROWNICTWA, DOZORU RUCHU  I ADMINISTRACJI 

W  KWK 1 MAJA W LATACH 1950 - 1995

 

1.      DYREKTORZY  KOPALNI

1)      inż. Leszek Kropaczek  ( 1951 – 1956 ) – Kop. w budowie

2)      inż. Józef Albiński  ( 1956 – 1958 ) – Kop. w budowie

3)      mgr inż. Jan Matysiak  ( 1958 – 1960 ) – Kop. w budowie

4)      mgr inż. Józef Żyła  ( 1960 – 1968 )

5)      mgr inż. Oldrzych Łobodziński  ( 1968 – 1972 )

6)      mgr inż. Marian Słomczyński  ( 1972 – 1980 )

7)      mgr inż. Jan Bednarz  ( 1980 – 1983 )

8)      mgr inż. Maciej Czernicki  ( 1983 – 1993 )

9)      mgr inż. Stanisław Kowalski  ( 1993 – 1995 )

 

2.      NACZELNI INŻYNIEROWIE

1)      inż Antoni Wilman

2)      mgr inż. Eugeniusz Ryszka

3)      mgr inż. Zbigniew Krzyszkowski

4)      mgr inż. Jan Bednarz

5)      mgr inż. Maciej Czernicki

6)      mgr inż. Józef Mandrela

7)      mgr inż. Stanisław Kowalski

8)      inż. Bronisław Hermanek

9)      mgr inż. Kucza

10)  mgr inż. Józef Satlawa

 

3.      DSP

1)      Leon Kobarski

2)      Józef Turoń

3)      mgr Zygmunt Mazurkiewicz

4)      mgr Ryszard Zieliński

 

4.      DE

1)      mgr Kazimierz Janoska

2)      mgr Eryk Skrobiś

3)      inż. Stanisław Nowara

4)      mgr Tadeusz Bednorz

 

5.      DGK

1)      mgr Brunon Kuc

2)      mgr Ludwik Czyż

3)      mgr Tadeusz Bednorz

4)      mgr Józef Kolar

 

6.      DI

1)      mgr inż. Henryk Pawełczyk

2)      mgr inż. Rafał Źrałek

3)      mgr inż. Zdzisław Wójcik

4)      mgr inż. Jerzy Dziwok

 

7.      KRG ( w okresie kopalni jednoruchowej ) i TG

1)      mgr inż. Władysław Fiedor - KRG

2)      Franciszek Toman - KRG

3)      mgr inż. Jerzy Stobiński - KRG

4)      mgr inż. Marian Wiśniewski - KRG

5)      mgr inż. Bohdan Borowy - TG

6)      mgr inż. Jan Bednarz

7)      mgr inż. Józef Mandrela

8)      mgr inż. Krystian Pielorz

9)      inż. Roman Simon

10)  mgr inż. Stanisław Kowalski

11)  inż. Bronisław Hermanek

12)  mgr inż. Józef Satława

 

8.      KRG Ruch 1

1)      mgr inż. Zbigniew Kącki

2)      mgr inż Marian Plewnia

3)      inż. Ryszard Korbel

4)      inż Roman Simon

5)      mgr inż. Józef Satława

6)      mgr inż. Jacek Machura

7)      mgr inż. Marian Plewnia

 

9.      KRG Ruch 2

1)      mgr inż. Jan Bednarz

2)      mgr inż. Józef Mandrela

3)      mgr inż. Krystian Pielorz

4)      inż. Bronisław Hermanek

5)      mgr inż. Stanisław Kowalski

6)      mgr inż. Andrzej Zając

7)      mgr inż. Marian Plewnia

8)      mgr inż. Mieczysław Wawrzyczny

 

10.  KRG 3

1)      inż. Zygmunt Kamiński

2)      mgr inż. Józef Mandrela

3)      mgr inż. Bronisław Barteczko

4)      mgr inż. Krystian Pielorz

5)      inż. Ryszard Korbel

6)      mgr inż. Henryk Bonczek

7)      mgr inż. Marian Plewnia

8)      inż. Adam Szczęch

 

11.  ZAWIADOWCA

1)      mgr inż. Józef Satława

2)      mgr inż. Andrzej Zając

 

12.  DJ ( PRZERÓBKA )

1)      mgr inż. Janusz Trzcina

2)      mgr inż. Bolesław Kowol

3)      inż. Stanisław Kwaśniewicz

 

13.  TP ( TETO )

1)      mgr inż. Marian Wiśniewski

2)      mgr inż. Zdzisław Wójcik

3)      mgr inż. Jan Nowotarski

4)      mgr inż. Wójcik Zdzisław

5)      mgr inż. Eugeniusz Jankowiak

6)      mgr Zygfryd Kozielski

7)      mgr inż. Stanisław Antończyk

 

14.  BHP

1)      Roman Sporysz

2)      inż. Zygmunt Kamiński

3)      mgr inż. Karol Fedeliński

 

15.  TW ( WENTYLACJA )

1)      mgr inż. Zbigniew Kącki

2)      mgr inż. Ryszard Pukowiec

3)      mgr inż. Bronisław Barteczko

4)      mgr inż. Henryk Godula

5)      dr inż. Stanisław Nawrat

6)      mgr inż. Eugeniusz Penkała

 

16.  TMG ( MIERNICTWO )

1)      Jan Kozik

2)      Mgr inż. Jan Porąbka

3)      mgr inż. Zygfryd Kozielski

4)      mgr inż. Stanisław Król

 

17.  TM

1)      mgr inż. Maksymilian Pitlok

2)      mgr inż. Zdzisław Mencel

3)      mgr inż. Franciszek Krzempek

4)      mgr inż. Paweł Szczurek

5)      inż. Eugeniusz Skorupa

 

18.  MD

1)      inż. Józef Mura

2)      mgr inż. Jerzy Knopek

3)      inż. Eugeniusz Skorupa

4)      inż. Marian Pieczka

 

19.  ME

1)      mgr inż. Alojzy Krzempek

2)      inż. Karol Szafaczyk

 

20.  MP

1)      mgr inż. Franciszek Krzempek

2)      mgr inż. Roman Suchanek

3)      mgr inż. Henryk Kocjan

4)      inż. Ernest Marcol

 

Długoletni, powszechnie znani i cenieni w kopalni, pracownicy nadzoru i administracji:

 

1)      Leon Baranek - TM

2)      Bolesław Bauerek – TM

3)      Ludwik Benisz

4)      mgr inż. Janusz Bonarek – dział strzelniczy

5)      mgr inż. Leszek Borek – inwestycje

6)      mgr inż. Ryszard Brudny – dział konstrukcyjny

7)      mgr inż. Bronisław Brejza

8)      mgr inż. Rajmund Durczok

9)      mgr inż. Stanisław Goc – dział strzelniczy

10)  inż. Józef Hojka– TG

11)  inż. Jan Jastrzębski

12)  Roman Jonda – TG

13)  Czesław Jonkisz

14)  mgr inż. Rajmund Jośko

15)  mgr inż. Czesław Kąsek

16)  Franciszek Klepek – dział socjalny

17)  Halina Kuźnik – sekretariat D

18)  Paweł Kłosok– TG

19)  Jan Kucza Wiktor Majzner

20)  mgr inż. Edward Loter

21)  inż. Jan Mandrysz – dział maszynowy

22)  mgr inż. Janusz Michalski – przeróbka mechaniczna węgla

23)  Halina Mitko – dział zatrudnienia

24)  inż. Piotr Molek – wentylacja

25)  mgr inż. Andrzej Papiórek -TM

26)  Henryk Ponikwia -TG

27)  Stanisław Pawelec – miernictwo

28)  mgr inż. Ludwik Piechaczek - TM

29)  mgr inż. Bolesław Pluta - TM

30)  Edward Pluta

31)  Norbert Pośpiech - TG

32)  inż. Albert Rduch

33)  Augustyn Strączek – dyspozytor

34)  Wanda Szary – księgowość

35)  Jan Szczyrba - BHP

36)  Bogdan Szkatuła

37)  Benedykt Tannenberg – miernictwo

38)  Antoni Tomas – DE

39)  Ludwik Tomiczek– nadsztygar TG

40)  inż. Józef Topisz – Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego

41)  inż. Jan Wajda – geolog

42)  Leon Wierzgoń– dział budowlany

43)  Monika Wojciechowska– sekretariat TG

44)  Zygmunt Wojaczek

45)  Tadeusz Wizner – TG

46)  Zygmunt Żmudziński

47)  inż. Marian Żórawik

 

 

 

5 Zarys historii budowy, eksploatacji i likwidacji

Kopalni Węgla Kamiennego „1 Maja

 

Obszar Górniczy KWK 1 Maja wyznaczony był w południowym krańcu synkliny Chwałowickiej, pomiędzy nasunięciem Michałkowickim, a Orłowskim. Powierzchnia kopalni zlokalizowana była w Wichwach - obecnej dzielnicy Wodzisławia Śląskiego.

Złoże kopalni charakteryzowało się bardzo silną gazowością ( IV kategoria zagrożenia metanowego ), pokładami o średniej miąższości około 1,0 m, przy czym eksploatację prowadzono systemem ścianowym w pokładach o wysokości od 0,7 m. Zanieczyszczenie węgla w nadawie do zakładu przeróbczego dochodziło do 40 %. Nachylenie pokładów sięgało 40 stopni, temperatura skał na poz. 850 wynosiła  ok. 35 stopni, a na poz. 1040  ok. 44 stopnie.  Pył węglowy zaliczony był do klasy B zagrożenia pyłowego.  W latach 90-tych pojawiło się zagrożenie tąpaniami.              

W części Kopalni ( partia D ) występowało, spowodowane solami radu i baru, zagrożenie radiologiczne.

Obszar górniczy dochodził do około 56 km kwadratowych, a najdalsze ściany oddalone były od szybów zjazdowych, wentylacyjnych i wydobywczych ponad 6 km.

 

ROK 1950

·        Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął uchwałę o rozwoju Rybnickiego Okręgu Węglowego i budowie KWK „Mszana”.

 

ROK 1951            

·        Wykonano pierwsze wykopy pod budynki i budowle urządzeń powierzchni Kopalni „Mszana”.

·        Dyrektorem Kopalni w budowie został mianowany inż. Leszek Kropaczek.

 

    ROK 1952

·        Luty - przystąpiono do głębienia szybu II.

·        II kw. - rozpoczęto budowę bocznicy kolejowej Kopalnia – Wodzisław Śl. o dł. 4,2 km oraz przystąpiono do głębienia szybu I-go.

·        Kwiecień – w szybie II  na gł. 30 m natrafiono na silną kurzawkę. Opanowano ją bez zamrażania górotworu.

 

ROK 1953          

·        Ukończono budowę ujęcia wody pitnej w „Biadaczowie” – dzielnicy ówczesnych Wilchw.

·        Grudzień – rozpoczęto głębienie szybu III w Mszanie.

ROK 1954

·        Ukończono głębienie szybu II do poziomu 410m.

·        Maj – z szybu I rozpoczęto roboty górnicze na poz. 280 m.

Ø      czerwiec :

o        nastąpiło dwukrotne zapalenie metanu przy robotach strzelniczych,

o       wprowadzono odpalanie ładunków materiałów wybuchowych z powierzchni przyszłej kopalni.

·        Grudzień – oddano do użytku budynek administracyjny Kopalni.

ROK 1955                           

·        Ukończono głębienie szybów -  I - wydobywczego i II – wentylacyjnego -  oba do poz. 410.

·        Wstrzymano głębienie szybu III z uwagi na występującą bardzo silną kurzawkę.

·        Uzyskano pierwsze przebicie wentylacyjne na poz 280m pomiędzy szybami I i II.

·        5 maja – ze stacji kolejowej Wodzisław Śl. na kopalnię przyjechał pierwszy pociąg.

 

  ROK 1956

·        Uzyskano przebicie wentylacyjne na poz 410 m pomiędzy szybami I i II .

·        Ukończono następujące obiekty :

·        Na szybie II po zakończeniu montażu maszyny wyciągowej o mocy 750 kW ( prod. NRD ) uruchomiono wyciąg pionowy.

·        Nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Kopalni. Dotychczasowy Dyrektor inż.L.Kropaczek przeszedł do pracy w WUG, a stanowisko po nim objął inż. Józef Albiński.

ROK 1957

·        Dla bezpiecznego urabiania węgla (b. duże stężenia CH4) uruchomiono ładownię CARDOX.

·        Poważnymi przeszkodami w budowie Kopalni były:

o       niedostateczna ilość sprężonego powietrza,

o       częste braki wozów spowodowane małą wydolnością urządzeń odstawczych na powierzchni  i samego szybu,

o       brak przewozu lokomotywowego na dole kopalni,

o       brak maszyn i urządzeń z napędem powietrznym niezbędnych w warunkach wysokiej metanowości kopalni,                                                                            

Ø      w tej sytuacji postanowiono czasowo wprowadzić transport konny na dole kopalni.                      

·        Na szybie I - wydobywczym całkowicie zakończono montaż maszyny wyciągowej klatkowej.

·        Ukończono montaż rozdzielni głównej 20/6 kV.

·        Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Górniczych. postawiło w ciągu zaledwie  około 70 godzin 70 – metrową wieżę wyciągową szybu I.

·        Ukończono głębienie szybu IV – wentylacyjnego w Wodzisławiu w pobliżu sanatorium.

·        Wykonano połączenie wentylacyjne pomiędzy szybami I i II na poz. 245m.

·        Na powierzchni uruchomiono pierwszą sprężarkę powietrzną wirową TK-15 o wydajności 15 000 m3 na godz.

·        Dzięki inicjatywie organizacyjnej kolegów J. Jastrzębskiego, J. Matysiaka oraz  E. Żura, założone zostało Koło SITG przy KWK 1 Maja.

 

  ROK 1958

 

·        W drugim półroczu nastąpiło sukcesywne wprowadzanie do transportu dołowego lokomotyw typu „Jung”, napędzanych sprężonym powietrzem. Tym samym wyeliminowano uciążliwy transport przy pomocy kołowrotów i koni.

·        Inż. J. Albiński odwołany został ze stanowiska Dyrektora. Nowym Dyrektorem Kopalni mianowano mgr inż. Jana Matysiaka.

·        Wprowadzono tzw. centralne strzelanie z powierzchni kopalni, które realizowane było  po wyjeździe całej załogi z podziemi.

·        Zakończono głębienie szybu V do poz. 280 m.

·        W celu zasilania napędów lokomotyw dołowych, na powierzchni uruchomiono dwie sprężarki wysokoprężne – tłokowe -  na ciśnienie 200 atm. każda o wydajności 600 m3 na godz.

    ROK 1959

·        22 marca w zajezdni lokomotyw na poz. 280 m podczas naprawiania elektrycznej lampy górniczej nastąpił wybuch metanu.

·        11-czerwca - podczas drążenia przekopu równoległego do przekopu północnego na poz. 280 m w chwili odpalania otworów strzałowych nastąpiło zapalenie metanu. W gaszeniu pożaru brali między innymi udział ratownicy z Czechosłowacji.

·        W drugiej dekadzie września zakończono głębienie szybu III.

·        23 września - w przekopie płd. na poz  280 m – prowadzonym z szybu V do szybu I, nastąpił wybuch metanu podczas rozsadzania bloku skalnego. Powodem wybuchu był „fukacz” spągowy w miejscu rozsadzanego bloku. W efekcie wybuchu nastąpiło częściowe zrzucenie obicia wieży szybowej #V.

·        6-października – w przekopie zach. poz. 280 m – przez szczeliny z wnęki wiertniczej wdarła się kurzawka z metanem. Przy dopływie ok. 6 m3/min częściowo przytopiony został poziom 410 m.   Po dwóch dobach nastąpiło samopodsadzenie przekopu zach. i zanik dopływu wody.                     Dla odwodnienia poziomu 410 ze względu na brak w Polsce silników ognioszczelnych o wymaganych mocach - zainstalowano we wlotach szybu I ( na podstawie opinii GIG i za zgodą OUG ) stację pomp napędzanych silnikami budowy zwykłej.

     ROK 1960

·        W kwietniu oddano do użytku wyciąg klatkowy w szybie I.

·        28 kwietnia  -  Kopalni została nadana  nazwa  „Kopalnia im. 1 Maja w budowie”.

·        30 kwietnia  -  KOPALNIA ROZPOCZĘŁA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ WĘGLOWYCH.

·        Zaczęto stosować roboty strzałowe sprężonym powietrzem - metodą Armstrong

·        Pierwszą uruchomioną ścianą była ściana P-7 w pokł 623. Urobek wydobywany był na powierzchnię szybem I i dalej był transportowany wagonami do Zakładu Przeróbczego w KWK Marcel.

·        Listopad – nastąpiło zbicie z szybem III na poz. 280 m.  Było to pierwsze połączenie szybów centralnych z szybem peryferyjnym.

·        Rozpoczęła pracę stacja odmetanowania ( druga w Polsce po Kop. Silesia ), która przejęła ok. 30% wydzielającego się w kopalni metanu.

·        15 grudnia - ze stanowiska Dyrektora został odwołany mgr inż. Jan Matysiak, który przeszedł na  stanowisko inspektora w RZPW. Dyrektorem Kopalni mianowany został mgr inż. Józef Żyła, dotychczasowy Dyrektor KWK „Jankowice”.

·        Łączne wydobycie od 1 maja do końca roku wyniosło 47.200 ton.

ROK 1961

·        Na początku roku, zarządzeniem MGiE nazwa kopalni została zmieniona na - „Kopalnia Węgla Kamiennego 1Maja”.

·        Na koniec roku kopalnia zatrudniała 1874 pracowników fizycznych i 242 umysłowych.

·        Uruchomiono dwie sprężarki wysokoprężne 200atn, o wydajności 3000 m3 każda.

·        Zostały przekazane do eksploatacji następujące ważniejsze inwestycje:

o       dwusystemowy zakład przeróbczy o wydajności – 600 t/h w tym flotacji – 85 t/h,

o       rurociąg wodny Godów – Mszana,

o       nadszybie szybu I.

ROK 1962

 

·        6 stycznia oddano do użytku w # I urządzenie skipowe.

·        Zastosowano strug napędzany sprężonym powietrzem. Strug ten zakupiono i sprowadzono z Czechosłowacji.

·        Zakupiono w Wiśle Jaworniku 11-to pokojowy dom wczasowy.

·        Do użytku oddano:

o      urządzenie wentylacyjne na szybie III,

o      urządzenie wentylacyjne na otworze „wielkośrednicowym”,

o      budynek nowej lampowni.

ROK 1963

·        W przodkach chodnikowych zastosowano samoprzesuwne przenośniki  typu „Grot” i „Skat”.

·        Średnie dobowe wydobycie w roku osiągnęło poziom 2.054 ton.

ROK 1964

·        Do ścian wprowadzono kombajny napędzane sprężonym powietrzem - produkcji angielskiej typu  „Anderton”, oraz  polskiej „KWB-2p”.

·        Kopalnia wykazywała stale rosnący poziom wydobycia, przekraczając plan o 22,7 %, dając dodatkowo około 189.000 ton węgla netto.

·        Średnie zatrudnienie w końcu roku osiągnęło poziom 3.920 pracowników.

·        Pod koniec roku rozpoczęto elektryfikację urządzeń odstawczych w oddziałach   wydobywczych.

 

ROK 1965

·         RZPW ustaliło zdolność wydobywczą kopalni w wysokości 4200t/dobę, a po roku 1970 na 6000t/dobę.

·        Uruchomiono pierwszy etap elektryfikacji dołu kopalni, co w warunkach dużej gazowości było znaczącym osiągnięciem technicznym.

·         W marcu oddana została do ruchu na szybie III, pierwsza zbudowana od podstaw w Polsce, stacja odmetanowania. 

·        Do użytku oddano kopalniany Dom Kultury w Wodzisławiu Śl. z salą teatralną na 400 miejsc.

 

ROK 1966

·        Ważniejsze obiekty oddane do ruchu :

o       na szybie IV – uruchomiono dwa wentylatory WOK – D3,

o       wprowadzono do ruchu pierwszą obudowę zmechanizowaną produkcji polskiej

- typ MOP-BZ-2 – była to pierwsza obudowa zmechanizowana w Rybnickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego.

 

ROK 1967

·        Zakończono rozbudowę kopalnianego dworca autobusowego.

·        Zmodernizowano układ kolejowych bocznic kopalnianych.

·        W rejonie szybu IV zakończono montaż rozdzielni 6kV, zasilającej odbiorców na powierzchni i dole kopalni.

 

ROK 1968                                                                                

·        Ukończono rozbudowę Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla do wydajności 4800 t/d netto.

·        Zakończono budowę sprężarek na ciśnienie 7 atm. których łączna wydajność wynosiła 285 tys. m3  na godz. Moc pobierana przez wszystkie te sprężarki wynosiła 31,7 MW.

·        Z dniem 30 czerwca odszedł na emeryturę Dyr. Kopalni mgr inż. Józef Żyła. Stanowisko po nim objął mgr inż. Oldrzych Łobodziński.

 

ROK 1969

·        Z uwagi na zbyt niską wydajność szybu wydobywczego w marcu uruchomiono na poz. 280 m hydrotransport o wydajności 1200 t/d brutto.Umożliwiło to kopalni w tym roku, dodatkowe wydobycie na powierzchnię 131 700 ton węgla.

 

ROK 1970                                                                              

 

·        Nasunięto na odcinku 40 m, zmontowane obok szybu, nadszybie z wieżą i maszyną wyciągową o wadze 4300 ton.

·        Oddano do eksploatacji kompleks urządzeń w rejonie # IV ( wieża szybowa, nadszybie, maszyna wyciągowa ).

 

    ROK 1971

·        Przeprowadzono akcję wycofywania ze ścian kombajnów napędzanych sprężonym powietrzem. W ich miejsce wprowadzono kombajny o napędzie elektrycznym. W ścianach pracowało 14 kombajnów KB-125z oraz 4 strugi SWS-4

·        przes.

·        Ważniejsze inwestycje zrealizowane w tym roku to :

 

ROK 1972  

·        W lipcu zakończono kolejny etap rozbudowy Zakładu Przeróbczego, który osiągnął wydajność wzbogacania węgla – 10 000 t/d netto. Całość składała się z dwóch systemów po 525 t/h brutto. W rozbudowie uwzględniono zanieczyszczenie urobku do 35%.

·        Oddano do eksploatacji suszarnię koncentratu flotacyjnego o wydajności 100 t/h.

·        We wrześniu oddano do użytku Zasadniczą Szkołę Górniczą w Wodzisławiu Śląskim.

·        20 marca odwołany został ze stanowiska Dyrektor mgr inż. Oldrzych Łobodziński.

·        1 kwietnia na stanowisko Dyrektora Kopalni powołany został mgr inż. Marian Słomczyński.

 

ROK 1973

·        Rozpoczęto budowę poz. 610m.

·        Kopalnia przystąpiła do wdrażania 3 strugów „Westfalia - Lünen” z przenośnikami i stacjami kotwiącymi, które umożliwiły eksploatację ścian o nachyleniu do 35 stopni.

·        Pod koniec roku w podziemiach kopalni pracowało 46 zautomatyzowanych przenośników.

 

ROK 1974

·        30 stycznia wskutek eksplozji mufy kablowej 6kV w chodniku podścianowym śc. P-27/624, nastąpił wybuch pyłu węglowego. W wyniku wybuchu zginęło czterech górników, a 37 zostało rannych.

·        24 czerwca uruchomiono część dyspozytorni metanometrycznej typu CTT 63/40u – produkcji francuskiej. Nowa dyspozytornia umożliwiła kontrolę zagrożenia metanowego w najważniejszych i w najbardziej zagrożonych stanowiskach pracy.

·        Uzbrojono pierwszą w kopalni ścianę zabudowaną centralnie zasilanymi stojakami hydraulicznymi.

·        W ścianie D-7/ 603/2 – zastosowano po raz pierwszy w Kopalni zmechanizowaną obudowę ścianową typu Heitzmann ( wykonaną  NRF ).

 

ROK 1975

·        Kopalnia wyeksportowała 1 911 400 ton węgla typu 35 (co stanowiło 91,3% całej produkcji).

·        Średnio w roku prowadzono :

 

ROK 1976       

·        W grudniu ukończono roboty związane z pogłębianiem szybu I do poz. 610m oraz uruchomiono do tego poziomu urządzenie skipowe o udźwigu 12,5 t.

·        30 grudnia zlikwidowano w kopalni centralne strzelanie.

           ROK 1977

·        W styczniu zaprzestano stosować hydrotransport (z poz. 280 do Zakładu Przeróbczego). Od marca 1971r. do czasu likwidacji stosując tą metodę transportu wydobyto na powierzchnię około 2 130 tys ton.

·        15 października ukończono eksploatację ostatniej ściany na poz. 280 m (śc B-2/707).

·        1 października - w celu pogłębienia  z poz. 410 m do poz. 850 m przekazano #II do dyspozycji PBSZ. Pierwsze metry pogłębianego szybu wykonano w marcu 1978r.

ROK 1978

·        Od 1 stycznia w KWK I MAJA  ( jako jednej z pierwszych w PW ) wdrożono, czterobrygadowy system pracy. Polegał on na ciągłej pracy kopalni ( przez 7 dni w tygodniu) i sześciodniowym tygodniu pracy załogi.

·        Na początku roku uruchomiono w Polsce produkcję niskich stojaków hydraulicznych centralnie zasilanych – SHC – 30NZ. Pierwsze z nich zastosowano w KWK I Maja.

 ROK 1979

·        W przodkach eksploatacyjnych (ścianach) pracowało średnio 5 kombajnów i 13 strugów.

·        W ść. D-3/707 zastosowano obudowę zmechanizowaną  Glinnik 08/22.

 

ROK 1980

·        22 lipca przekazany został jako siedziba Komitetu Zakładowego PZPR nowowybudowany przez kopalnię obiekt. Budynek ten zlokalizowano w rejonie placu parkingowego, naprzeciwko budynku Dyrekcji Kopalni.

·        29 sierpnia na zm. III rozpoczął się strajk załogi.

·        3 września w Jastrzębiu Zdroju podpisane zostało porozumienie pomiędzy Komisją Rządową i Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym.

·        4 września od I zmiany załoga Kopalni wznowiła pracę.

·        12 października wprowadzono na cechownię i poświęcono figurę św. Barbary – poświęcenia dokonał Sufragan Diecezji Katowickiej Ks. Biskup Czesław Domin.

·        W czasie trwania strajku zachorował Dyr. mgr inż. M. Słomczyński  który następnie przeszedł na emeryturę. Kolejnym Dyrektorem został mgr inż. Jan Bednarz dotychczasowy Naczelny Inżynier Kopalni.

·        Zlikwidowano czterobrygadowy system pracy.

ROK 1981 

·        23 listopada odbyło się zebranie Rady Pracowniczej na którym ukonstytuowało się Jej Prezydium. Przewodniczącym Rady wybrany został mgr inż. St. Kowalski.

·        13 grudnia wprowadzono „stan wojenny”, a  KWK 1Maja, została objęta „militaryzacją”.

·         Większość członków Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność została internowana,

·        Po wprowadzeniu stanu wojennego załoga rozpoczęła strajk.

·        15 grudnia po akcjach pacyfikacyjnych w kopalniach jastrzębskich i zgrupowaniu sił MO i ZOMO na drogach dojazdowych do kopalni 1 Maja, załoga przerwała protest i przystąpiła do pracy. Kierujący akcją strajkową, członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność pan Waldemar Kapłon po kilku dniach został aresztowany.         

 ROK 1982

·        Ogółem w ciągu roku wydobyto ok. 2,6 mln ton węgla w tym ok. 2,2 mln ton węgla wsadowego.    Na eksport skierowano ok. 1,78 mln ton.

 

ROK 1983           

·        Intensywnie przygotowywano  front zastępczy w nowych – bardzo odległych partiach „pola marklowickiego” oraz w rejonach : PW i B.

·        Zakończono pogłębianie # VI do poz. 850 m.

·        Rozpoczęto roboty udostępniające pierwsze pole wydobywcze P w piętrze 610/850 m - drążenie przekopu północnego na poziomie 610 m i upadowej Pn/707 z poz 610 m.

·        9 grudnia nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Kopalni. Dotychczasowy Dyrektor  mgr inż. Jan Bednarz przeszedł na stanowisko Dyrektora nowo uruchomionej KWK Krupiński, natomiast Dyrektorem KWK 1 Maja został dotychczasowy Naczelny Inżynier Kopalni mgr inż. Maciej Czernicki.

ROK 1984

·        Opracowano koncepcję udostępnienia i eksploatacji pola „Marklowice”. Projekt przewidywał :

o       budowę nowego szybu wentylacyjnego – VIII,

o       budowę szybu wdechowego – IX - doprowadzającego świeże powietrze dla partii DM i M na poziomy 850 i 1100 m.  Szyb ten planowano zgłębić w pobliżu szybów marklowickich kopalni Marcel.

·        Wykonano przekop łączący obieg wozów szybu VI  na poz. 850 m oraz przekop północny, którego docelowa długość na tym etapie rozcinki wynosiła 1000 m.

·        Łącznie w roku wydobyto ok. 2 190 tys ton węgla wsadowego, na eksport wysłano ok. 1 730 tys ton.

·        We wrześniu kopalnia wyeksportowała (licząc od początku istnienia) około 30 mln ton węgla wsadowego.

 

ROK 1985

·        25 – lecie kopalni:

o       w Zakopanem rozpoczęto budowę domu wczasowego na 80 miejsc,

o       w Wiśle Jaworniku ukończono budowę wyciągu narciarskiego na stoku Soszowa. Długość wyciągu  – 1260 m.

·        10 marca decyzją OUG w Rybniku zmieniono granicę eksploatacyjną kopalni powiększając obszar górniczy o partię marklowicką. Zwiększyło to zasoby kopalni o około 42 700 tys.ton.

·        W lipcu uruchomiono pierwszą ścianę na poz. 850 m. Śc P-13 w pokł. 707 wyposażona została w obudowę zmechanizowaną osłonową typu Heitzmann oraz w strug SWS – 4. Długość ściany wynosiła 190 m zaś wysokość 1,2 m.

 

ROK 1986

·        Dobowe wydobycie wynosiło śr. 8 253 t. Za cały rok kopalnia wydobyła 2 485 550 t węgla przy czym wydobycie prowadzono w 21 ścianach w tym - w trzech wyposażonych w kombajny i w osiemnastu wyposażonych w strugi.

·        W maju oddano do ruchu urządzenie skipowe z poziomu 850 m.

·        We wrześniu w celu obniżenia temperatury w przodkach drążonych na poz. 850 m, uruchomiono agregat chłodniczy GUC 250 P.

·        W październiku rozpoczęto wiercenie otworu badawczego pod szyb VIII w Połomi.

 

ROK 1987

·        Wyniki produkcyjne przedstawiały się następująco :

o       wydobycie brutto – ok. 4,1 mln t,

o       wydobycie netto - ok. 2,5 mln t,

o       wydobycie dobowe – śr. 8 218 t.

·        Zakupiono 1 komplet obudowy Glinik 066/16.

·        Zakupiono 4 strugi węglowe (trzy SWS-4M/55 i jeden SWS-4M/90).

 

ROK 1988

·        19 sierpnia na znak poparcia dla innych strajkujących już w Polsce zakładów pracy, załoga kopalni przystąpiła do strajku okupacyjnego.

·        25 sierpnia - w późnych godzinach popołudniowych - strajkująca część załogi zmuszona została przez oddziały MO i ZOMO do opuszczenia kopalni. Milicjanci usiłowali wynosić poszczególnych uczestników strajku poza bramę kopalni. Akcja ta nie przyniosła oczekiwanych z punktu widzenia dowództwa sił ZOMO efektów. Ostatecznie, po pertraktacjach z udziałem dyrekcji Kopalni i osób dozoru wyższego, strajkujący (po kąpieli w kopalnianej łaźni) w uformowanym pochodzie wyszli przez bramę kopalni i udali się do kościoła w Wilchwach.

·        We wrześniu oddano komorę materialów wybuchowych na poz. 850 m.

·        W grudniu zakończono pogłębianie # VI do poz.1040 m.

·        Wyniki produkcyjne przedstawiały się następująco :

o       wydobycie brutto – ok. 4,31mln t,

o       wydobycie netto –  ok. 2,45 mln t,

o       na eksport skierowano - ok. 1,76 mln t.

ROK 1989

·        W lutym wprowadzony został do eksploatacji – po raz pierwszy w kopalni – kombajn chodnikowy Alpine AM-50. Rozpoczął drążenie pochylni D/620/1.

·        W marcu rozpoczęto wiercenie otworu badawczego pod # IX w Marklowicach.

·        W lipcu Zakład Budowy Szybów w Bytomiu rozpoczął na poziomie 1040 m rozcinkę podszybia # VI.

·        Wdrożono system elektrohydraulicznego sterowania zmechanizowaną obudową ścianową. System HETRONIC zakupiono w fabryce Hemscheidt w RFN.

·        Wyniki produkcyjne przedstawiały się następująco :

o       wydobycie netto – ok. 2,18 mln t,

o       na eksport skierowano – ok. 1,9 mln t.

ROK 1990

·        Po likwidacji Przedsiębiorstwa Eksploatacji Węgla – Południe, Kopalnia stała się przedsiębiorstwem samodzielnym.

·        20 lutego odbyły się w kopalni wybory do Rady Pracowniczej i wybory Zebrania Delegatów. Wybrano 29 osobową Radę Pracowniczą. Jej Przewodniczącym został pan Benedykt Tannenberg. Do Zebrania Delegatów wybrano 142 osoby.

·        28 sierpnia 1990r. w wyniku przeprowadzonego konkursu Rada Pracownicza powołała na stanowisko Dyrektora kop. 1 Maja dotychczasowego Dyrektora - mgr inż. M. Czernickiego. W konkursie brało udział dwóch kandydatów.

·        W latach 1988 – 1990 przeprowadzono modernizację kotłowni węglowej polegającej na:

 

o       budowie składowiska węgla energetycznego dla kotłowni i odbiorców indywidualnych, wyposażonego w suwnicę bramową,

o       przebudowie wodozmiękczalni i stacji odgazowania, budowie stacji odżelaźniania wody,

o       budowie pomostów i taśmociągów nawęglania, modernizacji taśmociągów odżużlania wraz z montażem zbiornika żużla,

o       budowie kotła WR-25 wraz z elektrofiltrem, który oddano do eksploatacji w styczniu 1991r.

 

ROK 1991

·        W Zakładzie Przeróbczym zakończono :

o       modernizację klasyfikacji wstępnej,

o       modernizację flotacji i filtracji  polegającą między innymi na wymianie flotowników oraz budowie węzła technologicznego.                            

·        Wynik finansowy brutto Kopalni za 1991r. był ujemny i wyniósł – 16 101 mln zł.

 

ROK 1992

·        30 marca 1992r. odbyły się kolejne wybory do Rady Pracowniczej i Zebrania Delegatów. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pracowniczej wybrano jej przewodniczącego -  został nim mgr inż. Jerzy Pasek.

·        15 września  podpisany został kontrakt na zakup agregatu strugowego CLM firmy Heintzmann.

·        Wynik finansowy brutto Kopalni za 1992r. był ujemny i wyniósł – 180 205 mln zł.                            

 

ROK 1993

·        W ramach  restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego powstały Spółki Węglowe, będące spółkami akcyjnymi. W wyniku przejęcia przez nowopowstałą Rybnicką Spółkę Węglową      Kopalni  1 Maja, zakończyła działalność Rada Pracownicza.

·        Od 1 kwietnia  na stanowisko Dyrektora Kopalni, Zarząd RSW S.A. powołał mgr inż. St. Kowalskiego. Dotychczasowy Dyrektor objął funkcję Prezesa Zarządu JSW S.A.

·        W czerwcu Kierownictwo Kopalni w porozumieniu z Zarządem RSW S.A. opracowało na najbliższe lata - kierunki działań w zakresie techniczno-organizacyjnym.

Postanowiono między innymi:

Ø      zatrzymać budowę poziomu 1040 m,

Ø      w znacznym stopniu zwiększyć koncentrację wydobycia poprzez zmniejszenie ilości ścian do ośmiu bloków wydobywczych.

·        W lipcu uruchomiono w ścianie D-8 w pokł. 620/1 kompleks ścianowy CLM.

·        9 listopada w ścianie D-8/620/1 osiągnięto rekordowe w całej historii kopalni - dobowe wydobycie – 3100  ton, przy postępie 10,3 m/dobę, zaś średnio w miesiącu wydobywano 2180 ton/dobę.

·        Przystąpiono do budowy dwóch kotłów gazowych typu KOG-6 - opalanych gazem uzyskiwanym przez stację odmetanowania kopalni. Kotły te oddano do eksploatacji w kwietniu 1994r.

·        Wynik finansowy brutto Kopalni za 1993r. był ujemny i wyniósł – 149 356 mln zł.                                   

 

ROK 1994

·        Trwała eksploatacja pokładu 620/1 z zastosowaniem CLM. Doskonałe wyniki  uzyskiwane z jednej ściany ( najlepsze w historii kopalni ) skłoniły Kierownictwo Kopalni do zakupu następnego takiego urządzenia.

·        Wynik finansowy brutto  Kopalni  był ujemny i wyniósł – 84 743 mln zł.                                          

 

ROK 1995

·        1 stycznia w ramach kontynuacji procesu prywatyzacji oddziałów powierzchniowych powstała spółka  z o.o. pod nazwą REGE. 80 udziałów objęły po równo cztery kopalniane związki zawodowe oraz RSW S.A. Początkowo spółka skupiła się na sporządzaniu posiłków  i realizacji dla górników tzw. kartek żywnościowych. W następnych latach spółka REGE przejęła obsługę wyciągu narciarskiego Soszów, ośrodków wypoczynkowych w Białokoszu i w Olzie, a także oddział gospodarczy MPP-IIIa ( sprzątaczki i konserwatorzy ),

·        Nowozakupione drugie urządzenie CLM wprowadzono do ść D-4 w pokł 620/2. Ze względu na liczne uskoki i ścienienia pokładu nastąpiło załamanie wydobycia co miało negatywny wpływ na wynik finansowy kopalni.

v     Koncentracja wydobycia i selektywne wybieranie pokładów, generalnie słuszne w warunkach gospodarki  rynkowej, nie zdały egzaminu w KWK 1 Maja. Cienkie pokłady, liczne zaburzenia – uskoki, ścienienia, zagrożenie metanowe powodujące ograniczenie postępu niektórych przodków eksploatacyjnych, konieczność – ze względu na wysokie temperatury - skracania czasu pracy do 6 godzin pod ziemią, znaczne odległości ( dochodzące do 6 km ) ścian od szybów zjazdowych -  przez lata rekompensowane były rozbudowanym frontem wydobywczym: czynnym i rezerwowym. Wymuszona próba ograniczenia ilości czynnych ścian wydobywczych do ośmiu również nie zapewniła rentowności kopalni.

·        13 lipca Zarząd RSW S.A. podjął uchwałę w sprawie - skojarzenia zdolności produkcyjnej ogniw technologicznych kopalń „Marcel” i „1 Maja”.

·        Na podstawie Uchwały nr 246/95 Zarządu RSW S.A. z dnia 21 11 1995r. z dniem 4 grudnia nastąpiło połączenie kopalń „Marcel” i „1 Maja” w jedną jednostkę organizacyjną pod nazwą - Rybnicka Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego„ Marcel „ w Wodzisławiu Śl..

·        Wynik finansowy brutto Kopalni 1 Maja za 1995r był ujemny i wyniósł – 54 311 tys zł  ( 543 110 000 tys zł przed rewaloryzacją ).

 

ROK 1996

·        Zatrzymano ruch wentylatorów na # V w Krostoszowicach.

ROK 1997

·        W wyniku działań prywatyzacyjnych 1 stycznia powstała spółka z o.o. „Splot”. Spółka przejęła od kopalni:

o       warsztat mechaniczny i stolarnię,

o       sprzęt ciężki – koparki, spychacze, autobusy, samochody, ładowarki,

o       zwałowanie kamienia,

o       roboty za i wyładunkowe na placach składowych kopalni,

o       obsługę łaźni.

ROK 1998

·        1 lipca sprzedane zostają : wyciąg narciarski na Soszowie i dom wczasowy Barbórka

v     W latach 1996 – 1998 w rejonie 1 Maja kopalni Marcel, próbowano uzyskiwać lepsze postępy ścian, a więc i wyższe wydobycie, poprzez zaniechanie techniki strugowej i wprowadzanie do ścian w szerszym niż dotychczas zakresie kombajnów. Niestety, ze względu na konieczność „przybierki” stropu lub spągu z powodu eksploatacji cienkich pokładów, awaryjność, kombajnów w ścianach i urządzeń na odstawie, znacząco wzrosła. Nie pozwoliło to uzyskać istotnej poprawy koncentracji wydobycia i w ślad za tym korzystnych efektów ekonomiczno - finansowych.  

ROK 1999

·        Na podstawie Uchwały Nr 2 / 99 Zarządu RSW S.A. z dnia 11.01. 1999r. Ruch „1 Maja” KWK „Marcel” postawiony został w stan likwidacji. Zarząd RSW S.A. Uchwałą Nr 328/99 zaakceptował opracowany „Program likwidacji Ruchu „1 Maja” KWK „Marcel”. Decyzję o likwidacji podjęto ze względu na nierentowność Ruchu „1 Maja” spowodowaną między innymi :

o       dużymi kosztami stałego utrzymania infrastruktury technicznej Ruchu „1 Maja” w stosunku do malejących możliwości wydobywczych i sprzedaży węgla,

o       bardzo niekorzystnymi warunkami górniczo-geologicznymi ( zaburzenia tektoniczne, nieregularne zaleganie pokładów, zagrożenia tąpaniami i IV kat. zagrożenia metanowego),

o       brakiem możliwości przygotowania parcel eksploatacyjnych o parametrach umożliwiających podjęcie w nich uzasadnionej ekonomicznie eksploatacji,

o       brakiem możliwości dalszego ograniczenia struktury przestrzennej Ruchu „1 Maja” ze względu na duże odległości pól eksploatacyjnych od szybów wydobywczych i materiałowych,

o       nadmiernymi kosztami z tytułu opłat i podatków w stosunku do możliwości produkcyjnych i sprzedaży węgla.

 

v     Wydrążony w latach 1995 - 1996 przekop na poz. 610  o długości 1030 m  pomiędzy KWK Marcel, a KWK 1 Maja miał zintegrować te kopalnie i między innymi zapewnić wykorzystanie stosunkowo nowoczesnego zakładu przeróbczego w KWK 1 Maja. Niestety, ta próba przedłużenia funkcjonowania kopalni nie powiodła się. Nowy przekop okazał się inwestycją zbędną.  

 

ROK 2000

·        Zatrzymano ruch wentylatorów przy # III w Mszanie – nastąpiła likwidacja wszystkich urządzeń na tym szybie, w tym dwóch sprężarek niskoprężnych TK 15 i TK 16.

ROK 2001

·        Zatrzymano wentylatory na # IV (w Wodzisławiu koło sanatorium).

·        Zlikwidowano urządzenia na powierzchni kopalni, w tym sprężarkę niskoprężną TK 32.

·        1 marca zatrzymano wydobycie i wstrzymano ruch pozostałych sprężarek nisko i wysokoprężnych.

·        Ostatnimi wybieranymi ścianami były ść P - 4/718 i DM - 6/616.

·        8 marca wydobyto ostatni wóz z urobkiem.

·        9 grudnia nastąpiło uroczyste wyprowadzenie posągu św. Barbary z cechowni Kopalni do Kościoła w Wilchwach.

 

LATA 2002 – 2006

·        Załoga byłej Kop. 1 Maja w okresie likwidacji kopalni sukcesywnie przenoszona była do sąsiednich kopalń - głównie Marcel i Jankowice. Jednocześnie znacząca część załogi przeszła na tzw. urlopy górnicze. Wszyscy pozostali pracownicy zatrudnieni na dole kopalni otrzymali propozycję dalszej pracy.

·        Trwała dalsza likwidacja kopalni.

KWK „1 Maja” była pierwszą w Polsce, wybudowaną od podstaw, kopalnią na złożu wybitnie gazowym. W czasie budowy kopalni i eksploatacji złoża „przecierano ścieżki” dla wdrożenia pionierskich technologii i urządzeń dotychczas nie stosowanych w polskim górnictwie. Zostały one z powodzeniem zastosowane przy budowie i eksploatacji w następnych nowobudowanych kopalniach Rybnickiego Okręgu Węglowego.

Do najważniejszych należały:

·        centralne strzelanie z powierzchni tj. odpalanie ładunków po wyjeździe załogi z dołu kopalni,

·        zastosowanie do przewietrzania w kopalni wentylatorów ( prod. ZSRR ) o wydajnościach ponad   16 tys. m3/min.i depresji 400mm H2O  - dotychczas w polskich kopalniach niestosowanych,

·        uruchomienie stacji sprężarek niskoprężnych o wydajności 230 000 m3 powietrza zasysanego na godzinę, - do tej pory na żadnej kopalni nie było takiej stacji,

·        uruchomienie pierwszej w przemyśle węglowym w Polsce stacji odmetanowania z  ekshaustorami produkcji angielskiej dla odciągania metanu ze skał i węgla,

·        nasuwanie zmontowanego obok szybu, nadszybia z wieżą i maszyną wyciągową o wadze 4300ton, nad otwór szybu VI na drodze 40m,

·        zastosowanie otworów wielkośrednicowych dla przewietrzania komór i wyrobisk oraz dla odprowadzania urobku z pogłębianych szybów,

·        wdrożenie do pracy w ścianach kombajnów i strugów z silnikami na sprężone powietrze,

·        wdrożenie urabiania węgla metodą „Armstrong” tj za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu  800 atm.

·        zastosowanie w kopalni gazowej IV kategorii zagrożenia metanowego pierwszej elektryfikacji napędów z zabezpieczeniem metanometrycznym,

·        wprowadzenie do przewozu głównego na dole kopalni gazowej, lokomotyw akumulatorowych  i spalinowych ognioszczelnych,

·        dla bezpieczeństwa załogi wprowadzono dla pomiaru stężenia metanu, metanomierze interferencyjne oraz oparte na spalaniu metanu.

·        wybudowano i uruchomiono pierwszą w Polsce suszarnię koncentratu flotacyjnego.

 

Wg szacunkowych wyliczeń w pokładach o miąższości powyżej 0,9 m i do poziomu 1000 m w obszarze górniczym byłej KWK 1 Maja zasoby operatywne określa się na około 60 mln ton węgla koksującego.

 

Możliwe, że w przyszłości, w  wyniku dużego zapotrzebowania na ten gatunek węgla oraz zastosowania bardziej bezpiecznych i wydajnych metod eksploatacji cienkich pokładów, zasoby te będą  wyeksploatowane.

 

 

W opracowaniu „Zarysu historii budowy, eksploatacji i likwidacji KWK 1Maja” wzięło udział wielu członków Koła Seniorów byłej KWK 1 Maja działającego w ramach Oddziału SITG w Rybniku.

Weryfikacji i usystematyzowania informacji dokonał zespół kolegów w składzie : Maciej Czernicki, Jerzy Knopek, Bolesław Kowol, Ludwik Piechaczek, Krystian Pielorz, Marian Plewnia, Józef Satława, Paweł Szczurek, Antoni Tomas. Niniejszy tekst został zaakceptowany przez Zarząd Koła i przyjęty uchwałą w dniu 6 marca 2006r. Ewentualne uwagi czy też propozycje uzupełnień prosimy zgłaszać do kol. A. Tomasa pod nr tel  032 729 3510.

 
GKS Odra Wodzisław w latach mecenatu KWK 1 Maja


zdjęcie wykonał Krzysztof Porębski


Zakład opiekuńczy Klubu Sportowego - Kopalnia l Maja od chwili rozpoczęcia wydobycia węgla kamiennego, a więc od 1960 roku, wspierała rozwój sportu, przeznaczając znaczne środki finansowe na sponsorowanie organizacji sportowych, budowę i modernizację bazy sportowej oraz szkolenie utalentowanej sportowo młodzieży.

Sytuacja sportu w Wodzisławiu Śl. w roku 1960 wyglądała następująco: w Wodzisławiu Śl. -działały dwa kluby: KOLEJARZ WODZISłAW i WICHER WILCHWY.
KOLEJARZ WODZISŁAW prowadził sekcje: piłki nożnej, tenisa stołowego, bokserską i siatkówki", a WlCHER WILCHWY sekcję piłki nożnej.
Patronat nad klubem WICHER WILCHWY przejęło najpierw Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń w Wilchwach, a od roku 1961 kopalnia 1 Maja. Wówczas też doszło do zmiany nazwy Klubu na GÓRNIK WILCHWY i powstały nowe sekcje judo i kolarska.

Pod koniec lat 50tych narodziła się koncepcja połączenia obu klubów i stworzenia w mieście silnego klubu sportowego. Do fuzji obu wodzisławskich klubów doszło ostatecznie w 1963r.

KOLEJARZ WODZISŁAW nie mając odpowiedniego wsparcia w swej kolejarskiej federacji, miał poważne problemy finansowe i sportowe. ( pierwsza drużyna piłki nożnej spadła z klasy „A” do klasy „B”), natomiast I zespół piłki nożnej GÓRNIK WODZISŁAW otoczony opieką kopalni 1 Maja w roku 1961 awansował z klasy „B” do klasy „A”, a w roku 1963 był już czołowym zespołem w tej klasie rozgrywek.

Po połączeniu obu klubów, nowy klub przyjął nazwę „GÓRNIK WILCHWY-WODZISŁAW” , strategicznym sponsorem została kopalnia 1 Maja. Od tego momentu , aż do roku 1990, a więc roku w którym zakończył się patronat kopalni nad Klubem, prezesem Klub, co stało się tradycją zostawał Dyrektor kopalni 1 Maja.

Nazwa Klubu uległa jeszcze zmianie w roku 1965 na GÓRNICZY KLUB SPORTOWY WODZISŁAW ŚLĄSKI i w roku 1974 na GKS ODRA WODZISŁAW ŚL.

Opieka kopalni niemal natychmiast znalazła swoje odbicie w osiąganych wynikach poszczególnych sekcji, w tym szczególnie sekcji piłki nożnej, która zawsze była sekcją wiodącą Klubu.


Dorobek poszczególnych sekcji w okresie patronatu nad Klubem sprawowanego przez kopalnię 1 Maja.


SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

Działalność sekcji trwała nieprzerwanie do końca patronatu kopalni 1 Maja nad Klubem, a więc do roku 1990, kiedy na skutek przemian ustrojowych i transformacji gospodarki, 

finansowanie klubów przez zakłady pracy stawało się coraz trudniejsze.

Najważniejsze osiągnięcia sekcji w tym okresie:

Na szczególną pomoc kopalni mogły też liczyć zespoły młodzieżowe Klubu.

Oprócz zapewnienia odpowiednio wysoko wykwalifikowanej kadry szkoleniowej, rozbudowy i modernizacji bazy szkoleniowej, kopalnia zapewniała tym zespołom obozy sportowe, wyjazdy na turnieje krajowe i zagraniczne, często odbywające się w odległych od Wodzisławia Śląskiego miastach.

Dlatego zwłaszcza w latach 80-tych, pomimo coraz trudniejszych warunków polityczno-ekonomicznych, następuje wyraźny postęp organizacyjno - szkoleniowy w zakresie szkolenia młodzieży. Współpraca ze szkołami i innymi ościennymi klubami, rozszerzenie naboru o coraz młodsze roczniki, zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry szkoleniowej przyniosło w efekcie wiele sukcesów zespołów młodzieżowych w rozgrywkach mistrzowskich, turniejach krajowych i zagranicznych, zawodnicy ODRY wchodzili w skład kadry reprezentacji Śląska i Polski.


Gdy w sezonie 1986/87 najstarszy rocznik juniorów zdobył awans do ligi międzywojewódzkiej, Klub miał zespół w każdej klasie rozgrywek młodzieżowych.

Sekcja piłki nożnej liczyła wówczas od 160 do 220 zawodników, w tym od 120 do 150 juniorów i trampkarzy.


SEKCJA JUDO

SEKCJA KOSZYKÓWKI

Sekcja działała nieprzerwanie -za wyjątkiem sezonów
1970/71 i 1971/72 – do końca patronatu kopalni.

W sezonach 1984/85, 1986/87, 1988/89 zespół ODRY grał w barażach o awans do II ligi – niestety bez powodzenia.

SEKCJA TENISA STOŁOWEGO

Sekcja funkcjonowała w strukturach Klubu KOLEJARZ WODZISŁAW,
a od 1963 r. tzn. po fuzji klubów , klubie Górnik Wilchwy - Wodzisław i
jak inne sekcje korzystała z pomocy finansowej kopalni 1 Maja aż do roku 1981.

SEKCJA BOKSERSKA

Sekcja Bokserska funkcjonowała korzystając z pomocy
kopalni 1 Maja od roku 1963 do roku 1974.

W tym okresie sekcja zanotowała szereg sukcesów:

SEKCJA KOLARSKA

Sekcja działała pod patronatem kopalni 1 Maja od 1961 r. do 1979r.
od 1979 r. i liczyła do 25 czynnie uprawiających kolarstwo zawodników.

Największe osiągnięcia sekcji:SEKCJA SIATKÓWKI

Patronat Kopalni nad sekcją siatkówki datuje się od roku 1963,
z chwilą fuzji obu Klubów i trwał do roku 1978 (z przerwą w roku 1973)

I zespół sekcji do roku 1970 występował na parkietach klasy „A”, a w następstwie reorganizacji w klasie „B”. W roku 1972 sekcja po raz pierwszy zgłosiła do rozgrywek 
o Mistrzostwo Śląska zespół młodzieżowy.


Z wyżej przedstawionej działalności Klubu Sportowego w latach 1961 - 1990 widać wyraźnie jak wielki udział w rozwoju sportu na Ziemi Wodzisławskiej miała KWK 1 Maja.
Doceniając rolę sportu w życiu społeczeństwa postawiła na jego rozwój w wyżej podanym wymiarze, kładąc szczególny nacisk nawiązanie z Klubem jak największe grono młodzieży. Stąd istniejące sekcje rozszerzały swą działalność poprzez pracę z młodzieżą.

Kopalnia zadbała też o inwestycje zapewniające funkcjonowanie Klubu.

Wybudowano i oddano do użytku między innymi:

W celu zachęcenia młodzieży do uprawiania sportu, Klub dzięki pomocy Kopalni organizował oprócz rozgrywek mistrzowskich, wyjazdy na turnieje i obozy sportowe do często odległych od Wodzisławia Śl. Miejsc w Polsce i zagranicą, zwłaszcza do bliskiej ówczesnej Czechosłowacji. Z klubami której ( Banik Ostrawa i FC Karvina) Klub miał od lat bliskie kontakty.

Taki sposób traktowania sportu przyniósł wymierne efekty.

Wodzisław Śląski - miasto na peryferiach Polski - stało się znane nie tylko w Polsce ale i poza jej granicami, głównie dzięki sukcesom sportowców.

Mieszkańcy Wodzisławia Śl. Mieli możliwość zobaczenia imprez sportowych na wysokim poziomie, zagospodarowywując swój wolny od pracy czas

Ponadto dał młodzieży Wodzisławia Śl. i regionu, możliwość wyboru uprawiania ulubionej dyscypliny sportowej, poznawanie dzięki sportowi wielu zakątków Polski, jej mieszkańców oraz skonfrontowanie swojego, nabytego w Klubie poziomu sportowego z innymi sportowcami.

Działalność Klubu koncentrowała się nie tylko na osiąganiu jak najlepszych wyników sportowych ale poprzez te sukcesy, klub miał możliwość wpływania na wychowanie młodzieży, umożliwienie jej udziału w sportowej rywalizacji i pożyteczne wyładowanie młodzieńczej energii.

Ta ze wszech miar pozytywna rola kopalni 1 Maja – niestety dziś już nieistniejącej – jako strategicznego sponsora klubu sportowego ODRA WODZISŁAW wina zostać przez mieszkańców Wodzisławia Śl. na stale zapamiętana i doceniona.

Opracowano w ramach działalności Koła SITG byłej KWK 1 Maja

Prace związane z tym przedsięwzięciem koordynował mgr inż. Jerzy Knopek

Styczeń 2011r.

 

6.  KONTAKT

1.  Siedziba Koła Seniorów SITG byłej KWK „1 Maja”:

ul. 1 Maja 81

44 – 325 MSZANA

(budynek Urzędu Gminy Mszana)

 

2.         Telefon kontaktowy: 729 35 10– A. Tomas (SRK S.A. KWK „1 Maja”).