Konferencje rok 2007
Seminaryjna komisja Rybnik25.10.2007
wniosków


INFORMACJA I WNIOSKI Z XXIV SEMINARIUM NA TEMAT:
„RATOWNICTWO GÓRNICZE - TEORIA I PRAKTYKA",

które odbyło się w Rybniku 25. października 2007 r. w ramach 

XXXIII DNI TECHNIKI RYBNICKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO '2007

W ramach kolejnych XXXIII DNI TECHNIKI ROP '2007 zorganizowano następne seminarium naukowo-techniczne na temat:  
„RATOWNICTWO GÓRNICZE-TEORIA I PRAKTYKA". Seminarium odbyło się 25. października 2007 r. w Rybniku 
w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej.

Uczestniczyli przedstawiciele:kopalń Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Południowego Koncernu Węglowego S.A., Ostravsko Karvinske Dole DPB a.s. Republika Czeska i z innych kopalń - 40 osób,

Wyższego i Okręgowych Urzędów Górniczych - 12 osób,

Politechniki Śląskiej Gliwice, Akademii Górniczo - Hutniczej Kraków, Głównego Instytutu Górnictwa Katowice i Kopalni Doświadczalnej „Barbara" Mikołów, Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EM AG Katowice - 47 osób,

Centralnej i Okręgowych Stacji Ratownictwa Górniczego, Głównej Stacji Ratownictwa Górniczego Ostrawa, Państwowej Inspekcji Pracy - 54 osoby,

innych instytucji i firm współpracujących z górnictwem węglowym - 10 osób. Łącznie w seminarium uczestniczyło 163 osoby, w tym 2 osoby z Republiki Czeskiej.Seminarium odbyło się pod patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dr. inż. Piotra Buchwalda, który w słowie wstępnym podkreślił znaczenie potencjału tkwiącego w służbach ratowniczych, w tym w kadrze zarządzającej ratownictwem, organizującej i kierującej akcjami.

Obrady rozpoczął Prezes Zarządu Oddziału SITG w Rybniku Pan

mgr inż. Piotr Chmiel. Prezes CSRG Bytom mgr inż. Stanisław Parol we wstępnym przemówieniu podkreślił znaczenie służb ratowniczych w zapewnianiu bezpieczeństwa pracy w kopalniach przy narastających zagrożeniach naturalnych, technicznych i organizacyjnych. Następnie" Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku Pan Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł przedstawił działalność dydaktyczną i organizacyjną w CentruraJ zamierzenia i dalsze perspektywy rozwoju tego ośrodka. Prowadzenie obrad seminarium powierzono Panu dr. inż. Bogdanowi Ćwiekowi i Panu mgr. inż. Zbigniewowi Schinohlowi. Zebrani przekazali Prezesowi WUG serdeczne gratulacje w związku z rocznicą 85 lat działalności tej instytucji.

Materiały seminaryjne opublikowane zostały przez Instytut Eksploatacji Złóż Politechniki Śląskiej. Zeszyt seminaryjny (ISBN 978-83-926255-0-6, 186 stron) zawiera wnioski z poprzedniego XXII seminarium z 2006 r. oraz 14 referatów wygłoszonych w 2007 r. na XXIII seminarium. Problematyka referatów dotyczy ratownictwa górniczego, prowadzenia akcji ratowniczych, zwalczania zagrożeń występujących w czasie akcji: W załączeniu podajemy spis treści tego zeszytu.Treść wygłoszonych referatów oraz dyskusja uczestników seminarium pozwalają na sprecyzowanie następujących stwierdzeń i wniosków:

Narastanie zagrożeń przy eksploatacji prowadzonej na coraz to większej głębokości zmusza do doskonalenia taktyki prowadzenia akcji ratowniczych, stosowania nowoczesnego sprzętu ratowniczego oraz ustawicznego szkolenia służb ratowniczych.

Za celowe uznaje się rozszerzanie zawodowego ratownictwa górniczego opartego na jednostkach dysponujących specjalistycznymi pogotowiami ratowniczymi ze specjalistycznym wyposażeniem oraz na ratownikach oddelegowanych do pogotowi z macierzystych zakładów górniczych.

Liczebność ratowników w jednostkach ratownictwa górniczego wymaga dostosowania funkcjonowania pogotowi specjalistycznych do przepisów kodeksu pracy. Dotyczy to w szczególności pracy ratowników na zasadach dyżurów w dni wolne od pracy.

W praktycznej działalności kopalń podziemnych w technologii produkcji oraz w akcjach ratowniczych należy w większym stopniu wykorzystywać nowoczesne metody wiercenia specjalistycznego w tym także wierceń kierunkowych.

Niezbędne jest zacieśnienie współpracy jednostek ratownictwa górniczego ze specjalistycznymi jednostkami naukowo - badawczymi celem pozyskiwania środków
finansowych na realizację projektów badawczych, rozwojowych i celowych, wyniki

których służyć będą szeroko rozumianemu ratownictwu górniczemu i podwyższaniu bezpieczeństwa pracy w kopalniach.

Doświadczenia z trudnych akcji ratowniczych wskazują na celowość dalszego uściślenia współpracy jednostek ratownictwa z różnych okręgów górniczych.

Należy dodatkowo wyposażyć służby ratownicze w aparaty powietrzne butlowe. Szersze zastosowanie aparatów oddechowych powietrznych powinno być alternatywą dla aparatów regeneracyjnych 4. godzinnych. Stosowanie tego sprzętu uzasadnione jest wyższym komfortem oddychania, szczególnie podczas prowadzenia akcji w trudnych warunkach mikroklimatu. Ponadto aparaty powietrzne są tańsze w zakupie i eksploatacji.

Zaprzestanie produkcji aparatu W-70 wiążę się z systematyczną koniecznością wymiany tych aparatów na inne. W ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych należy podjąć starania o zakup jednego rodzaju aparatu.

Specyfika niektórych akcji wskazuje na konieczność utrzymywania zastępów specjalistycznych i wyposażania ich w nowoczesny sprzęt ratowniczy. Dotyczy w szczególności zastępów do prowadzenia akcji podwodnych, w wyrobiskach pionowych i silnie nachylonych oraz do prac wiertniczych. Konieczna jest modyfikacja niektórych przepisów regulujących zasady funkcjonowania takich zastępów.

Niezbędne jest bieżące pozyskiwanie najnowocześniejszego sprzętu ratowniczego przeznaczonego dla każdego rodzaju akcji ratowniczej.

Uznaje się za zasadne poświęcenie zagadnieniom ratownictwa górniczego odrębnej sesji na Światowym Kongresie Górniczym, który odbędzie się w Krakowie w 2008 r.


W trakcie dyskusji uczestnicy seminarium podkreślili celowość bezpośredniej wymiany informacji i doświadczeń dotyczących ratownictwa górniczego oraz zwalczania różnych zagrożeń w kopalniach węgła. Uzasadnia to sensowność organizowania niniejszego seminarium oraz podobnych konferencji. Dotychczasowy długoletni cykl tych spotkań, organizowanych w ramach DNI TECHNIKI ROP, wnosi duże wartości poznawcze i praktyczne w proces przepływu doświadczeń praktyków, jednostek badawczych, służb ratownictwa oraz jednostek nadzoru górniczego.


Uczestnicy seminarium proponują by niniejsze wnioski przekazać do:Kompanii Węglowej S.A. Katowice, Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Katowice, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Jastrzębie Zdrój, Południowego Koncernu Węglowego Jaworzno, Ostravsko Karvinske Dole DPB a.s. Republika Czeska,

Wyższego Urzędu Górniczego i Okręgowych Urzędów Górniczych,

Instytutów branżowych i PAN to jest do GIG Katowice, GIG KD „Barbara" Mikołów, IMG PAN Kraków, CEiAG „EMAG" Katowice, CMG „KOMAG" Gliwice,

Komisji ds. Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych; Zakładach Górniczych przy WUG Katowice,

Komitetu Górnictwa PAN w Krakowie,

Komisji Górniczej PAN Oddział w Katowicach,

wyższych uczelni, to jest do: Akademii Górniczo Hutniczej Kraków - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Politechniki Śląskiej Gliwice - Wydział Górnictwa i Geologii, Politechniki Wrocławskiej - Wydział Górnictwa, Geologii i Geoinżynierii] Wyższej Szkoły Górniczej - TU Ostrawa - Wydział Górniczo Geologiczny,

Centralnej i Okręgowych Stacji Ratownictwa Górniczego, Głównej Stacji Ratownictwa Górniczego w Ostrawie,

Zarządu Głównego SITG, Katowice. Seminaryjna Komisja Wniosków pracowała w składzie:Przewodniczący: Dr hab. inż. Marian Kolarczyk, Prof. Pol. Śląskiej, Gliwice,
Członkowie: Dr hab. inż. Stanisław Nawrat, Prof. AGH, Kraków,

Dr inż. Antoni Jakubów, JSW S.A., Jastrzębie Zdrój, 

Dr inż. Stanisław Trenczek, CEiAG „EMAG", Katowice, 

Mgr inż. Jerzy Kaczmarek, OSRG Jaworzno,

Mgr inż. Eugeniusz Penkała, OSRG Wodzisław.Za Komisję Wniosków

Dr hab. inż. Marian Kolarczyk, 

Prof. Politechniki Śląskiej