Sprawozdanie 2007

 

______________________________Czerwiec 2007________________________________Skrót sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału SITG Rybnik za okres 2003 – 2006 przedstawionego na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 14.06.2007 r. przez Wiceprezesa – Kol. Adolfa Sosnę.

Wielce szanowni Goście, drodzy Delegaci,


Koleżanki i Koledzy !

W marcu bieżącego roku minęły 4 lata od XXIV Walnego Zgromadzenia Oddziału, na którym ustępujący dzisiaj Zarząd otrzymał mandat i votum zaufania górniczej braci do kierowania pracą stowarzyszeniową. Ocena wyników jego 4-letniej działalności – po zapoznaniu się z otrzymanym sprawozdaniem – należy do Koleżanek i Kolegów delegatów. Chciałbym w skrócie zwrócić uwagę zebranych na najistotniejsze zagadnienia. Realizacja celów statutowych była podporządkowana postanowieniom Uchwały XXIV Walnego Zgromadzenia Oddziału. 

Zgodnie z nią kontynuowane były sprawdzone i akceptowane przez ogół członków formy działania, ale czyniono również starania w kierunku wzbogacenia i uatrakcyjnienia życia stowarzyszeniowego. Zanim wymienię kilka szczegółów pragnę podkreślić, że mimo reform i restrukturyzacji sektora węglowego, stan organizacyjny Oddziału Rybnik jest zadowalający i przedstawia się następująco:

 

 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006
Ilość Kół Zakładowych 20 21 22 22
Ilość Kół Seniorów     2 2
Ilość Klubów Seniora 12 13 13 15
Ogólna ilość członków
w Kołach i Klubach
3497 3519 3719 3837
Ilość członków seniorów
w kołach i klubach seniorów
609 664 809 805Z tej tabelki wynika, że jesteśmy najliczniejszym Oddziałem SITG w kraju.

Na przestrzeni lat 2003-2006 przestały działać Koła Zakładowe 

Elrow, WPRInż., 

Natomiast rozpoczęło działalność 5 nowych kół:

 • 2003 - przy JSK
 • 2004 - przy firmie AZIS
 • 2005 - przy firmie PROREM (na bazie tego koła) reaktywowano Komisję Przeróbki Mechanicznej  Ponadto powstały w 2005 r. 2 koła seniorów:
 • byłej kopalni „1-Maja”
 • byłej kopalni „Ignacy” (dawn. Hoym)  Jeżeli chodzi o działalność merytoryczną to na szczególną uwagę zasługują:

  - Uzyskanie akredytacji Śląskiego Kuratora Oświaty dla 31 kursów specjalistycznych

  - Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2001 dot. zarządzania jakością

  - Przeszkolenie na prawie miesięcznym kursie specjalistycznym 38 chińskich ratowników górniczych

  - Obchody jubileuszowe 60-lecia Zarządu Oddziału SITG Rybnik (14.09.2006r.)

  - Nawiązanie współpracy z (MASUP) Stowarzyszeniem Wychowanków Wydziału Górniczego Uniwersytetu Technicznego w       Pretorii (RPA)

  - Obchody rocznicowe 120 lat KWK „Marcel” i 100 lat KWK „Chwałowice”, 30 lat Komisji Seniorów

  - Otwarcie w Muzeum stałej wystawy „Wyrobisko górnicze II”

  - Przeprowadzenie 3-ch szkoleń unijnych dot. dyrektyw związanych z górnictwem 

  - Zorganizowanie dla kadry rezerwowej wyjazdu na targi techniczne do Plovdiv

  - Otwarcie i comiesięczna aktualizacja własnej strony internetowej z linkami dla Kół Zakładowych i Komisji Problemowych

  - Zakupienie nowoczesnego sprzętu audiowizualnego dla celów szkoleniowych i komputera dla klubu seniora,

  - Podpisanie porozumienia z Muzeum w Rybniku w 30-lecie współpracy.

  - Zorganizowanie przy dużym zaangażowaniu Dyrektora OUG Rybnik konferencji nt. „Problematyka budowy i eksploatacji autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Gorzyczki w świetle wymogów ochrony środowiska i uwarunkowań górniczych”.  W 2006 roku zorganizowano już XXXII Dni Techniki ROP a ich sztandarowe imprezy – konferencje naukowo-techniczne związane ze zwalczaniem zagrożeń naturalnych i ochroną środowiska odbyły się odpowiednio po raz 23-ci i 11-ty. Łącznie w imprezach zorganizowanych w okresie minionej kadencji (skrupulatnie udokumentowanych w kronice) uczestniczyło ponad 3700 członków.  Szeroka gama imprez była możliwa dzięki intensywnej działalności gospodarczej (Ośrodek Szkolenia i Grupa Rzeczoznawców) Czteroletnią kadencję zamknęliśmy dodatnim wynikiem finansowym. Struktura przychodów wygląda następująco: 16% z działalności statutowej i 84% z działalności gospodarczej.   Działalność gospodarcza pozwoliła również na regularne wypłacanie co miesiąc 4-5 pomocy stypendialnych dla wytypowanej przez Koła Zakładowe niezamożnej młodzieży z rodzin naszych członków. Obecnie mamy już „na sumieniu” 12-tu absolwentów

  Koleżanki i Koledzy!

  Przedstawiając sprawozdanie z działalności Oddziału za lata 2003 – 2006 Zarząd Oddziału wyraża przekonanie, że dyskusja o kierunkach dalszego działania, mimo złożonych warunków w jakich znalazło się górnictwo, pozwoli na przyjęcie przez dzisiejsze Walne Zgromadzenie Oddziału takiej uchwały, która jeszcze wzbogaci życie stowarzyszeniowe.  Kończąc pragnę podziękować Władzom naszego Stowarzyszenia, Zarządom Jastrzębskiej Spółki i Kompanii Węglowej za przychylność i współpracę.
  Dziękuję członkom i pracownikom Zarządu Oddziału oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom za zaangażowanie społeczne i poniesiony trud organizacyjny w trakcie trwania jego XXIV kadencji.RAMOWY PLAN PRACY Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2007

 

L.P. Temat Termin
1 Ścisła współpraca Zarządu z Komisjami Oddziału, Zarządami Kół Zakładowych i koordynacja ich działań cały rok / na bieżąco
2 Noworoczne Zebranie Zarządu Oddziału 17 stycznia
3 Zebranie przewodniczących klubów i kół seniora styczeń
4 Spotkanie z przewodniczącymi Komisji problemowych luty
5 Audit ISO luty
6 Powołanie Państwowej komisji Egzaminacyjnej na elektryka marzec
7 2 – wyjazdy integracyjne do Teatru w Krakowie i Wrocławiu marzec/listopad
8 Rozszerzenie akredytacji Ośrodka Szkolenia SITG o 7 kursów marzec
9 Spotkanie przedstawicieli Z.O. z Głównymi Elektrykami Kopalń marzec/październik
10 Turniej Tenisa – lokalny dla członków Oddziału Rybnik o puchar Prezesa Oddziału marzec
11 Wyjazd naszej delegacji do RPA kwiecień
11a Przyjęcie kolejnych delegacji  RPA sierpień
12 Walne Zgromadzenie Oddziału 14 czerwiec
13 Szkoleniowe wyjazdy sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych kwiecień/wrzesień
14 W miarę posiadanych środków – dalsze przyznawanie pomocy finansowej studentom z niezamożnych rodzin członków SITG, przyznawanie zapomóg losowych, spotkanie ze stypendystami czerwiec
15 Wyjazd naszej grupy na Słowacje – Tatry czerwiec/sierpień
16 Udział przedstawicieli ZO w zebraniach wybranych Kół Zakładowych I połowa roku
17 Zorganizowanie 2-ch spotkań seniorów wrzesień
18 Spotkanie przedstawicieli ZO ze służbami szkoleniowymi wrzesień
19 Zorganizowanie kolejnych Dni Techniki ROP z dwoma konferencjami 18.10. - 25.10.
20 Przyjęcie kolejnej chińskiej delegacji z Da Tun 23 lipiec
21 Wyjazd naszej delegacji do Chin 18 czerwiec
22 Aktualizowanie internetowej strony ZO SITG ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej (biuletyny, informacje) oraz działalności szkoleniowej kwartalnie
23 Udział naszych członków w imprezach organizowanych przez ZG oraz inne organizacje techniczne, na które będziemy zaproszeni (np. konferencje naukowo-techniczne) wg uzgodnienia
24 Dokumentowanie naszej działalności w kronice poprzez własny serwis informacyjny artykuły i biuletyny „Wspólne Sprawy” na bieżąco

 

Uchwała XXV  Walnego Zgromadzenia Oddziału SITG 
w Rybniku – 14.06.2007 r.


Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Oddziału w latach 2003-2006 i z protokołem Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie Oddziału SITG w Rybniku uchwaliło:

1. udzielić absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

2. wystąpić do ZG naszego Stowarzyszenia o nadanie godności Honorowego Członka SITG kol. Adolfowi Sosna. 


Ponadto uwzględniając głosy w dyskusji uchwalono następujące kierunki działalności merytorycznej i organizacyjnej :  1. Nowo Wybrany Zarząd Oddziału i Zarządy Kół Zakładowych dostosowując swoją działalność do zmieniających się warunków funkcjonowania górnictwa, powinny poszukiwać takich form działania, które byłyby atrakcyjniejsze w integrowaniu środowiska inżynierów i techników. 

2. Podjąć energiczniejsze wysiłki w zakresie pozyskiwania młodej kadry górniczej dla działalności stowarzyszeniowej. Jest to jednocześnie apel do Zarządów Kół Zakładowych o intensywne wsparcie tej inicjatywy.

3. Należy kontynuować wysoką jakość pracy Oddziału, udowadniając w ten sposób, iż otrzymany Certyfikat ISO zobowiązuje.

4. Należy prowadzić działania w zakresie tworzenia dalszych Klubów Seniora. Kontynuować coroczne jesienne spotkania z Seniorami oraz zintensyfikować kontakty Kół Zakładowych z Klubem Seniorów działającym przy Zarządzie Oddziału.

5. Prowadzona działalność gospodarcza – niezależnie od wpływu przemian górnictwa na stan organizacyjny SITG - umożliwiająca pozyskiwanie środków finansowych na organizację różnorodnych imprez - zarówno o charakterze technicznym jak i towarzyskim, integrującym środowisko inżynieryjno-techniczne - powinna być kontynuowana, zarówno na szczeblu Oddziału jak i Kołach.

6. Należy kontynuować robocze i integracyjne spotkania sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych z Zarządem Oddziału, pozwalające na wymianę doświadczeń uzyskiwanych w bieżącej pracy i ustalanie optymalnych kierunków działania. 

7. Dni Techniki Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, które stwarzają okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy zakładami pracy oraz do nawiązywania współpracy z ośrodkami i instytucjami górniczymi - badawczymi i naukowymi powinny być kontynuowane. Komisje Problemowe w tym szczególnie: Techniki, Mierniczo-geologiczna i Muzealnictwa powinny w dalszym ciągu organizować coroczne konferencje naukowo-techniczne i seminaria oraz prowadzić dalszą intensywną współpracę dotyczącą optymalizacji odprowadzania słonych wód kopalnianych po stronie czeskiej i polskiej do rzek Olzy i Odry.

8. Ważną rolę w działalności naszego Oddziału SITG winno pełnić kultywowanie tradycji górniczych i regionalnych jak - biesiady, spotkania gwarków, zaprzysiężenia, spotkania integracyjne – a także bieżące dokumentowanie historii naszego Stowarzyszenia, której jesteśmy współtwórcami. 

9. Konieczne jest bieżące aktualizowanie strony internetowej, umożliwiającej publikowanie wniosków końcowych, zgłaszanych na konferencjach naukowo-technicznych i seminariach. Strona internetowa pozwoli również na wyrażanie opinii członków SITG w bieżących kwestiach nurtujących środowisko górnicze oraz o działalności Oddziału i Kół, przekazywanie wiadomości z ukazującego się Serwisu Informacyjnego Zarządu Oddziału itp.

10. W celu usprawnienia kontaktów Kół z biurem Zarządu należy częściej niż do tej pory korzystać z poczty elektronicznej.

11.Przedstawione w trakcie obrad wnioski oraz kierunki działalności organizacyjnej, merytorycznej, gospodarczej i finansowej stanowić powinny wskazówki do opracowania programów pracy Zarządu Oddziału i Kół Zakładowych w obecnej kadencji.Rybnik 15 czerwca 2007r.


Na podstawie § 48 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa zwołuje się na czwartek 14 czerwca 2007 r. o godz. 1500 w klubie NOT KWK „Jankowice” (Centrum Wydobywcze „Południe” - ul. Jastrzębska 10, Rybnik).

XXV WALNE ZGROMADZENIE RYBNICKIEGO ODDZIAŁU SITG

z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdanie z działalności:

- Zarządu Oddziału za lata 2003-2006

- Komisji Rewizyjnej Oddziału. 
Dyskusja.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
Wybory:

- Prezesa,

- Członków Zarządu Oddziału,

- Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału,

- Delegatów na Zjazd Stowarzyszenia.
Przedstawienie kierunków działania Oddziału na lata 2007–2010.
Podjęcie uchwały.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału.

( informacja dla delegatów )