Skrót sprawozdania z działalności
Zarządu Oddziału SITG Rybnik
za okres 2011-2014

 

 W czerwcu bieżącego roku mijają 4 lata od XXVI Walnego Zgromadzenia

Oddziału, na którym ustępujący dzisiaj Zarząd otrzymał mandat i votum

zaufania górniczej braci do kierowania pracą stowarzyszeniową.

Ocena wyników jego 4-letniej działalności – po zapoznaniu się z przesłanym

sprawozdaniem – należy do Koleżanek i Kolegów delegatów. Chciałbym

w skrócie zwrócić uwagę zebranych na najistotniejsze zagadnienia.

Realizacja celów statutowych była podporządkowana postanowieniom

Uchwały XXVI Walnego Zgromadzenia Oddziału.

Zgodnie z nią kontynuowane były sprawdzone i akceptowane przez ogół

członków formy działania, ale czyniono również starania w kierunku

wzbogacenia i uatrakcyjnienia życia stowarzyszeniowego.

 

Zanim wymienię kilka szczegółów pragnę podkreślić, że mimo reform

i restrukturyzacji sektora węglowego stan organizacyjny Oddziału Rybnik

jest jeszcze zadawalający i przedstawia się następująco:

Na koniec 2014 roku działały 24 Koła Zakładowe, 5 Kół Seniora oraz 11 Klubów Seniora.

W miesiącu lutym br. likwidacji uległo Koło Zakładowe „Odkrywkowa Eksploatacja Kruszyw” Racibórz. W związku z tym obecnie skład Oddziału wchodzą 23 Koła Zakładowe.

Łącznie Oddział liczy 3020 członków pracujących zawodowo i 939 seniorów.

Z takim stanem osobowym stanowimy nadal największy Oddział w całym Stowarzyszeniu. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt niewielkiego, ale systematycznego spadku liczby członków.

Przyczyną jest zmniejszanie się liczby pracowników – w tym osób dozoru w kopalniach węgla kamiennego i firm okołogórniczych oraz nikły procent „młodych” emerytów przechodzących do Klubów Seniora.

Jeśli chodzi o działalność merytoryczną to na szczególną uwagę zasługują:

- recertyfikacja ISO 9001:2009

- przeszkolenie na dwóch miesięcznych kursach 35chińskich

Ratowników Górniczych,

- kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem Wychowanków Wydziału

Górniczego Uniwersytetu Technicznego w Pretorii RPA oraz ze

Zjednoczeniem Węglowo-Energetycznym Da - Tun w Chinach,

- organizowanie co roku dla prawie 760 członków 11 spotkań integracyjnych

- zorganizowanie 6 wyjazdów technicznych dla kadry inżynieryjno-

technicznej i Młodej Kadry na targi i wystawy techniczne

- zorganizowanie na przestrzeni czterech lat 14 Konferencji

i Seminariów naukowo-technicznych o tematyce związanej ze

zwalczaniem zagrożeń naturalnych w kopalniach, ochrony środowiska,

geologii i hydrogeologii oraz techniki przeróbki węgla.

Kilka z nich odbywało się pod patronatem Profesora Buzka oraz

Prezesa WUG.

Szereg artykułów z konferencyjnych materiałów ukazało się

w publikacjach o tematyce górniczej, a także w naszym SITG- owskim

periodyku „ Wspólne Sprawy”,

- organizowanie co roku dwóch uroczystych spotkań seniorów ,

- współorganizowanie co roku Rajdu Ratowników Górniczych,

- udział naszych członków w szeregu imprez sportowych

( turnieje siatkówki czy turnieje tenisa ziemnego ) .

Łącznie w imprezach zorganizowanych w ostatniej kadencji uczestniczyło

prawie 5231 członków.

Szeroka gama imprez możliwa była dzięki działalności gospodarczej

prowadzonej przez Ośrodek Szkolenia oraz Grupę Rzeczoznawców.

Struktura przychodów wygląda następująco: 18% z działalności

statutowej i 82 % z działalności gospodarczej .

Należy wspomnieć, że utrzymaliśmy regularne, comiesięczne

wypłacanie kilku pomocy stypendialnych dla wytypowanych przez Koła

Zakładowe studentów z niezamożnych rodzin górniczych.

Dotąd z naszej pomocy skorzystało 20 studentów, a aktualnie płacimy

dwa stypendia.

Z dochodów Grupy Rzeczoznawców przekazaliśmy Kołom Zakładowym

tytułem akwizycji 116.074,00 zł.

W obiektach siedziby naszego Oddziału remontowaliśmy kanalizację, naprawialiśmy pokrycie dachowe oraz osuszaliśmy pomieszczenie archiwum.

Jak zaznaczyłem na wstępie, szczegółowe sprawozdanie z działalności

rzeczowej jak i finansowej Oddziału znajduje się w materiałach dostarczonych delegatom drogą e-mailową.