Konferencje rok 2005

ROK 2005W RAMACH XXXI DNI TECHNIKI RYBNICKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO OBĘDĄ SIĘ DWIE KONFERENCJE NAUKOWO TECHNICZNE:"ZWALCZANIE ZAGROŻENIA CIEPLNEGO W KOPALNIACH - TEORIA I PRAKTYKA"

( termin: 20.10.2005 )"OCHRONA POWIERZCHNI TERENÓW GÓRNICZYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

( termin: 26.10.2005 )Współ organizatorami obok Zarządu Oddziału SITG będą:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Kompania Węglowa S.A.

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku

Politechnika Śląska

Urzędy miast ROP

Poniżej wskazówki dla autorów referatów: 
do pobrania w pliku 
W celu zapewnienia wysokiego poziomu naukowego czasopisma , a także usprawnienia cyklu wydawniczego Redakcja zwraca się do Autorów z prośbą o stosowanie się do następujących zasad przy przygotowywaniu artykułów do druku.
Artykuły naukowo-badawcze i przeglądowe powinny dotyczyć tematów ważnych z naukowego i przemysłowego punktu widzenia. Powinny być napisane zwięźle, poprawną polszczyzną. W szczególności w ich układzie powinien być wyróżniony cel pracy, rozwinięcie tematu, podsumowanie wyników i wnioski. W pracach badawczych powinna być wyróżniona część doświadczalna zawierająca opis badanych materiałów, opis stosowanej aparatury i metod analitycznych. Artykuły powinny omawiać możliwie wąskie tematy; zagadnienia obszerniejsze należy dzielić na kilka artykułów pod różnymi tytułami, bądź tak opracowywać aby podział na części drukowane w oddzielnych zeszytach obejmował fragment zamknięty.
Do tekstu pracy należy dołączyć w języku polskim i angielskim streszczenie zawierające cel i wnioski pracy oraz wykaz słów kluczowych (3-6 słów) w języku polskim i angielskim oraz przetłumaczony na język angielski tytuł artykułu.
Artykuły mogą być ilustrowane rysunkami i fotografiami, jednak ich liczbę należy ograniczyć do najniezbędniejszych. Rysunki powinny być wykonane komputerowo i dostarczone wraz z wydrukiem i dyskietką każdy jako odrębny plik. Przyjmuje się, że rysunki zostały wykonane jednym z programów, który w nazwie pliku dodaje rozszerzenie *.cdr, *.doc, *.tif, *.bmp. Fotografie (zdjęcia) jeżeli są załączone do artykułu jako zeskanowany plik komputerowy, powinny być zapisane jako *.tif lub *.jpg. Bardzo ważne aby rozdzielczość efektywna skanowania wynosiła 300 dpi. Ilustracje skanowane jak dla internetu, które mają rozdzielczość 75 dpi nie będą publikowane gdyż technicznie nie jest możliwe uzyskanie dobrej jakości druku takich ilustracji.
Wykresy najlepiej wykonać programem Excel z pakietu MS Office, rozszerzenie *.xls. Do wykresów należy załączyć tablice z danymi, z których te wykresy wykonano. Każdy wykres ma być odrębnym plikiem.
Tablice zamieszczane w artykule powinny być zapisane jako odrębne pliki. Najkorzystniej jeśli będą zapisane w formacie Word for Windows 6.0, tj. *.doc
W tekście artykułu należy powoływać się na rysunki i tablice, które powinny być załączone oddzielnie (na końcu artykułu). Podpisy pod rysunkami i nad tablicami należy dostarczyć również w języku angielskim.
Wzory matematyczne należy podawać w oddzielnych wierszach tekstu. Konieczne jest słowne określenie liter greckich (np. a - alfa).
Literatura cytowana powinna być umieszczona na końcu artykułu, wymieniając w kolejności: nazwiska autorów z inicjałami imion, tytuł czasopisma, rok wydania, tom, numer strony.
Imię i nazwisko Autora lub Autorów należy umieścić w lewym, górnym rogu pierwszej strony. Na dole tej strony jako przypis powinien być wskazany Autor (gdy jest ich więcej niż jeden) i adres do korespondencji z podaniem miejsca pracy Autora, adresu pocztowego, telefonu, faksu względnie adresu elektronicznego.
Artykuł należy dostarczyć do redakcji w formie wydruku komputerowego w dwóch egzemplarzach oraz w pliku na dyskietce (preferowany Word for Windows).