Statut SITG

 S T A T U T

STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW GÓRNICTWA

uchwalony na

XXV Nadzwyczajnym WALNYM ZJEŹDZIE SITG

w Katowicach w dniu 7 listopada 2008 r.
 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

Stowarzyszenie Inżynierów i  Techników Górnictwa zwane dalej SITG lub „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7  kwietnia 1989r. Prawo o  stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

SITG jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem naukowo - technicznym zrzeszającym inżynierów i  techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem.

§ 3

Terenem działalności SITG jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Katowice.

§ 4

SITG posiada osobowość prawną.

§ 5

SITG może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń naukowych, technicznych oraz gospodarczych.

§ 6

 1. Stowarzyszenie posiada odznaki: członkowską, zasłużonego działacza SITG, zasłużonego dla SITG i honorową.

 2. Godłem Stowarzyszenia są stylizowane skrzyżowane młotki górnicze umieszczone nad napisem SITG.

§ 7

 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są:

 • Koła,

 • Oddziały i Koła Miejskie,

 1. Koła są podstawowymi komórkami organizacyjnymi realizującymi cele i zadania Stowarzyszenia. Koła powoływane są przez Zarządy Oddziałów w trybie uchwały na wniosek grupy inicjatywnej.

 2. W miastach, w których rozwiązaniu bądź likwidacji ulega Oddział mogą zostać powołane przez Radę Krajową - Koła Miejskie.

 3. Koło Miejskie zachowuje statutowe uprawnienia Oddziału.

 4. Oddziały są jednostkami terenowymi skupiającymi Koła, członków zwyczajnych i wspierających.

 5. Koła Miejskie są jednostkami terenowymi skupiającymi członków zwyczajnych i wspierających.

 

§ 8

 1. Oddziały i Koła Miejskie mogą uzyskać osobowość prawną na własny wniosek. Przed złożeniem wniosku do Sądu Rejestrowego, Oddziały i Koła Miejskie zobowiązane są uzyskać zgodę Rady Krajowej.

 2. W szczególnych przypadkach również Koło należące do Oddziału posiadającego osobowość prawną może uzyskać osobowość prawną. Wniosek koła wymaga zgody Zarządu Oddziału.

Zarząd Oddziału pisemnie powiadamia o powyższym Zarząd Główny.

 

§ 9

 1. Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia używają pieczęci o  kształcie i treści określonej przez Radę Krajową.

 2. Wszystkie jednostki organizacyjne SITG mają prawo do własnego sztandaru.

 

§ 10

 1. SITG opiera swą działalność statutową na pracy społecznej członków.
  Do prowadzenia spraw administracyjno - gospodarczych może zatrudniać pracowników, w  tym również członków wybranych władz statutowych z wyjątkiem członków Komisji Rewizyjnych.

 1. Wszystkie jednostki organizacyjne SITG mogą prowadzić działalność gospodarczą z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

 2. Oddziały nieposiadające osobowości prawnej mogą prowadzić działalność gospodarczą po uzyskaniu odpowiedniego pełnomocnictwa Zarządu Głównego.

 3. Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej przez Koło, które nie posiada osobowości prawnej jest możliwe, gdy Oddział, do którego należy Koło posiada osobowość prawną i  udzieli mu odpowiedniego pełnomocnictwa.

§ 11

Działalność SITG, w tym wszystkich jego władz i jednostek organizacyjnych - jest jawna i opiera się na niniejszym Statucie oraz regulaminach.

 

Rozdział II

Cele SITG i sposoby ich realizacji

 

§ 12

Celami SITG są w szczególności:

 1. integrowanie środowiska inżynierów i techników,

 2. kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce,

 3. inspirowanie przedsięwzięć techniczno - organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i  ochrony środowiska naturalnego,

 4. ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SITG,

 5. krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki,

 6. doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej oraz popularyzowanie twórców nowej techniki,

 7. kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników,

 8. kultywowanie tradycji górniczych i ochrona zabytków techniki,

 9. budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i  towarzyskiego członków SITG i  ich rodzin.

§ 13

SITG realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie Kół i Oddziałów Stowarzyszenia na terenie całego kraju,

 2. współpracę z zakładami pracy prowadzącymi działalność górniczą i geologiczną, ich jednostkami nadrzędnymi, instytucjami i wyższymi uczelniami związanymi z tą działalnością oraz organizacjami i stowarzyszeniami regionalnymi,

 3. współudział przy opracowywaniu ustaw oraz przepisów bezpieczeństwa, jak również przedstawianie własnej oceny i  wniosków z tego zakresu,

 4. organizowanie Komisji Problemowych i zespołów doradczych dla rozwiązywania zagadnień merytorycznych i zawodowych,

 5. zakładanie i prowadzenie Klubów SITG,

 6. sprawowanie opieki nad młodymi inżynierami i technikami w  miejscu ich pracy zawodowej,

 7. organizowanie kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji naukowo-technicznych, odczytów, konkursów, wystaw oraz  wyjazdów technicznych, naukowych, szkoleniowych lub poznawczych,

 8. organizowanie oraz prowadzenie seminariów, kursów szkoleniowych i zawodowych,

 9. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,

 10. udział w przedsięwzięciach z zakresu ochrony środowiska,

 11. sprawowanie opieki nad zabytkami kultury technicznej,

 12. inicjowanie i promowanie rozwoju wynalazczości oraz udzielanie fachowego poradnictwa w tym zakresie,

 13. współdziałanie z właściwymi władzami i organizacjami przy ustalaniu kryteriów kwalifikacji zawodowych,

 14. współpracę z zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami technicznymi, naukowymi i gospodarczymi,

 15. współpracę z innymi krajowymi stowarzyszeniami: naukowo-technicznymi, ekonomicznymi wychowanków uczelni górniczych oraz zawodowymi i społecznymi w sprawach dotyczących wspólnych zainteresowań,

 16. wykonywanie usług przez zespół rzeczoznawców i  doradztwa ekonomiczno-prawnego Zarządu Głównego i  odpowiednie grupy w oddziałach,

 17. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 

09.1

Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

09.9

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

18.1

Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

18.2

Reprodukcja zapisanych nośników informacji

23.9

Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów

z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

35.1

Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

41.1

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

47.1

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.7

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.9

Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

55.1

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.2

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

56.1

Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

56.2

Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

56.3

Przygotowywanie i podawanie napojów

58.1

Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

58.2

Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

59.1

Działalność związana z filmami, nagraniami wideo

i programami telewizyjnymi

59.2

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

62.0

Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63.1

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

68.1

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.2

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.3

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

69.2

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

70.2

Doradztwo związane z zarządzaniem

71.1

Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

71.2

Badania i analizy techniczne

72.1

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

73.1

Reklama

73.2

Badanie rynku i opinii publicznej

74.1

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.2

Działalność fotograficzna

74.3

Działalność związana z tłumaczeniami

74.9

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

78.1

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.3

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.1

Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

79.9

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

80.1

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

81.1

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.2

Sprzątanie obiektów

81.3

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.1

Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

82.3

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.9

Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.3

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych

85.5

Pozaszkolne formy edukacji

85.6

Działalność wspomagająca edukację

86.9

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

90.0

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

91.0

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

93.2

Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.1

Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych

94.9

Działalność pozostałych organizacji członkowskich

96.0

Pozostała indywidualna działalność usługowa

 

 1. nadawanie odznak honorowych i wyróżnień stowarzyszeniowych, wnioskowanie o nadanie stopni górniczych, odznaczeń państwowych i  branżowych członkom Stowarzyszenia,

 2. udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w sprawach zawodowych i materialnych a także tworzenie lub wspieranie fundacji i stypendiów.

 

 

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 14

 1. Członkami SITG mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

 

 

§ 16

Członkami zwyczajnymi SITG mogą być:

 1. inżynierowie i technicy wszystkich dziedzin górnictwa i  geologii,

 2. osoby z wykształceniem wyższym i średnim technicznym innych specjalności, których działalność zawodowa wiąże się z  górnictwem i geologią,

 3. studenci wyższych uczelni o kierunkach związanych z górnictwem i geologią oraz uczniowie ostatniego roku techników i  technicznych szkół pomaturalnych o  specjalnościach górnictwa i geologii,

 4. osoby nie spełniające warunków pkt. 1-3, których praca zawodowa w dziedzinie górnictwa, geologii i branż pokrewnych uzasadnia przyjęcie do stowarzyszenia,

 5. cudzoziemcy - inżynierowie i technicy górnictwa i geologii.

§ 17

Członek zwyczajny SITG ma prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz SITG,

 2. przynależności do wybranego koła SITG, a także do Komisji Problemowych i grup szczególnych zainteresowań,

 3. udziału w zebraniach, odczytach, kursach, konferencjach i  innych imprezach organizowanych przez SITG,

 4. korzystania z pomocy w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, w działalności wynalazczej i opiniowaniu prac naukowo-technicznych oraz z ochrony praw zawodowych i  praw twórców,

 5. występowania z wnioskami i postulatami do władz SITG,

 6. korzystania z pomocy w uzyskiwaniu zatrudnienia zgodnego z  kwalifikacjami,

 7. korzystania z ulg i pomocy przysługującej członkom SITG,

 8. ubiegania się o tytuł specjalisty lub rzeczoznawcy SITG,

 9. noszenia odznaki członkowskiej.

§ 18

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz uczestnictwa w działalności jednostek organizacyjnych, których jest członkiem,

 2. przestrzegania postanowień statutu i regulaminów SITG,

 3. przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,

 4. opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach, ustalonych przez władze SITG,

 5. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Koła na podstawie pisemnej deklaracji dwóch wprowadzających członków SITG.

 2. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 • zgonu członka,

 • rezygnacji zgłoszonej zarządowi koła,

 • skreślenia przez zarząd koła w przypadku zalegania z  płaceniem składek członkowskich przez co najmniej sześć miesięcy,

 • wykluczenia orzeczeniem sądu koleżeńskiego, a także w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na utratę praw publicznych.

 1. Członkostwo członka zwyczajnego będącego studentem bądź uczniem technikum lub technicznej szkoły pomaturalnej ustaje także w przypadku przerwania nauki, z wyjątkiem przerwy na okres urlopów dziekańskich lub zdrowotnych.

 2. O zmianach ilościowych w składzie osobowym koło zawiadamia obowiązkowo, co kwartał zarząd oddziału.

 3. Członek Stowarzyszenia wyjeżdżający na dłuższy pobyt za granicę nie traci swych uprawnień pod warunkiem płacenia składek członkowskich.

§ 20

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w  Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 2. Członków Wspierających przyjmuje i rejestruje Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny.

 3. Członek wspierający ma prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu delegatów Oddziału z  głosem doradczym, do korzystania z pomocy naukowo-technicznej w zakresie działalności prowadzonej przez SITG, a także do wnoszenia inicjatyw technicznych i  organizacyjnych.

 4. Utrata praw Członka Wspierającego następuje na skutek:

 1. rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału,

 2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.

§ 21

Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

§ 22

 1. Członkostwo honorowe nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Rady Krajowej osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju górnictwa,  geologii i Stowarzyszenia.

 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z tym, że czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom honorowym będącym obywatelami polskimi. Członkowie Honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 3. Członkowie honorowi mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziałów oraz Walnych Zjazdach Delegatów Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.

 4. Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia na wniosek Rady Krajowej może pozbawić godności Członka Honorowego.

 

Rozdział IV

 

Władze naczelne

 

§ 23

Władzami naczelnymi SITG są:

 • Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia, zwany dalej „Walnym Zjazdem”,

 • Rada Krajowa,

 • Zarząd Główny,

 • Główna Komisja Rewizyjna,

 • Sąd Koleżeński.

Walny Zjazd

 

§ 24

 1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

 3. Zwyczajny Walny Zjazd zwołuje Rada Krajowa w zasadzie w  ostatnim półroczu kadencji władz naczelnych a w uzasadnionym przypadku nie później jak do 6 miesięcy po upływie kadencji.

 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Zarząd Główny zawiadamia delegatów nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.

 

 

§ 25

1. W Walnym Zjeździe biorą udział z głosem stanowiącym:

 • delegaci wybrani na Walnych Zgromadzeniach Oddziałów i Kół Miejskich wg liczby reprezentantów ustalonych przez Radę Krajową,

 • Prezes Stowarzyszenia,

 • Prezesi Zarządów Oddziałów i Kół Miejskich,

 • Członkowie Honorowi SITG posiadający obywatelstwo polskie.

 1. W Walnym Zjeździe biorą udział z głosem doradczym, jeśli nie są delegatami:

 • członkowie Rady Krajowej,

 • Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej,

 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego,

 • Przewodniczący Głównych Komisji,

 • kierownicy jednostek gospodarczych Zarządu Głównego,

 • redaktorzy naczelni czasopism SITG.

 1. W Walnym Zjeździe biorą również udział zaproszeni goście.

§ 26

 1. Walny Zjazd obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 2. Obradami Walnego Zjazdu kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego i  dwaj Sekretarze.

 3. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zjazdu.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:

 1. uchwalanie podstawowych kierunków działalności merytorycznej, organizacyjnej i  finansowej SITG,

 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i  Sądu Koleżeńskiego oraz ocena działalności SITG,

 3. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

 4. wybór: Prezesa Stowarzyszenia, 20 członków Rady Krajowej, 9 członków Głównej Komisji Rewizyjnej i 5 członków Sądu Koleżeńskiego,

 5. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zjazdu, szczegółowych zasad ordynacji wyborczej oraz regulaminów działalności Rady Krajowej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

 6. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego SITG,

 7. ustalanie obligatoryjnej minimalnej wysokości składek członkowskich i zasad ich podziału,

 8. uchylanie uchwał Rady Krajowej i Zarządu Głównego,

 9. podejmowanie uchwał o zmianie statutu, rozwiązaniu SITG i  przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

 10. rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 28

 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Rada Krajowa:

 • z inicjatywy własnej,

 • z inicjatywy Zarządu Głównego,

 • na wniosek Zarządów Oddziałów reprezentujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków SITG lub 1/3 liczby delegatów,

 • na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

 1. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu powinien być złożony Radzie Krajowej na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.

 2. Rada Krajowa zobowiązana jest zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd w ciągu sześciu tygodni od daty otrzymania wniosku.

 3. Nadzwyczajny Walny Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 29

Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykła większością głosów przy obecności:

 1. w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

 2. w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu,

 • bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania,

 • z wyjątkiem spraw o których mowa w § 80 i § 81.

 

Rada Krajowa

 

§ 30

 1. W okresie między Walnymi Zjazdami Rada Krajowa jest najwyższą władzą SITG i  wytycza kierunki działalności Stowarzyszenia. Za swą działalność odpowiada przed Walnym Zjazdem.

 2. Rada Krajowa wybiera spośród członków SITG Przewodniczącego Rady.

§ 31

W skład Rady Krajowej wchodzą obligatoryjnie Prezes Stowarzyszenia oraz Prezesi Oddziałów i Kół Miejskich.

§ 32

Rada Krajowa uzupełnia spośród swoich członków Zarząd Główny w składzie:

 • 5 Wiceprezesów,

 • Sekretarza Generalnego,

 • 3 członków.

§ 33

Rada Krajowa na wniosek Zarządu Głównego powołuje ze swego grona zastępcę sekretarza generalnego i  zastępcę wiceprezesa d/s finansowych (skarbnika).

§ 34

Do kompetencji Rady Krajowej należy:

 1. kształtowanie działalności SITG, zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zjazdu,

 2. ocena programów działalności SITG, preliminarzy i sprawozdań finansowych,

 3. powoływanie, łączenie, rozwiązywanie Oddziałów, Kół Miejskich, Komisji SITG, innych jednostek organizacyjnych a także ustalenie liczby reprezentantów Oddziałów i Kół Miejskich na Walny Zjazd,

 4. uchwalanie regulaminów działalności Zarządu Głównego, Biura Zarządu Głównego, regulaminów ramowych Kół, Oddziałów, Komisji, regulaminów łączenia i przekształcania Kół, Oddziałów, Kół Miejskich, Komisji SITG oraz innych jednostek organizacyjnych, a także ogólnostowarzyszeniowych regulaminów wewnętrznych,

 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku trwałego i nieruchomości Stowarzyszenia,

 6. określenie kompetencji Zarządu Głównego, Sekretarza Generalnego i  Wiceprezesów,

 7. desygnowanie przedstawicieli SITG do ogniw i władz Federacji SNT- NOT i innych organizacji, których członkiem jest Stowarzyszenie,

 8. uzupełnienie poprzez wybór, składu Zarządu Głównego z grona członków Rady Krajowej,

 9. występowanie do Walnego Zjazdu o nadanie lub pozbawienie Członkostwa Honorowego,

 10. nadawanie odznak, medali, dyplomów stowarzyszeniowych oraz występowanie o  nadanie odznaczeń państwowych, branżowych, Federacji SNT - NOT i innych,

 11. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz SITG,

 12. podejmowanie uchwał o okresowej rewaloryzacji obligatoryjnych minimalnych składek członkowskich,

 13. ocena działalności oddziałów stowarzyszenia i  współpracy ogniw SITG z  innymi organizacjami,

 14. zawieszanie sprzecznych z prawem, Statutem i uchwałami władz uchwał Zarządu Głównego oraz uchylanie uchwał zarządów oddziałów i kół miejskich.

 

§ 35

 1. Uchwały Rady Krajowej i Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

 2. Posiedzenia Rady Krajowej i Zarządu Głównego odbywają się zgodnie z regulaminem i  zatwierdzonym planem pracy.

 

Zarząd Główny

 

§ 36

Zarząd Główny kieruje działalnością i pracami Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem, uchwałami i regulaminami Rady Krajowej oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 37

Pracami Zarządu Głównego kieruje Prezes Stowarzyszenia.

 

§ 38

W skład Zarządu Głównego wchodzą: Prezes Stowarzyszenia oraz wybrani przez Radę Krajową ze swego składu Wiceprezesi, Sekretarz Generalny i członkowie.

 

§ 39

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. wykonywanie zadań wynikających ze statutu oraz uchwał i regulaminów Rady Krajowej,

 2. koordynowanie wspólnej działalności członków dla realizacji celów statutowych,

 3. przedstawianie opinii oraz wniosków dotyczących edukacji, nauki, techniki i gospodarki,

 4. realizowanie współpracy z organami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

 5. realizacja gospodarki finansowej i majątkowej SITG,

 6. zatwierdzanie preliminarzy sprawozdań finansowych Biura Zarządu Głównego oraz Oddziałów,

 7. powoływanie i likwidacja jednostek działalności gospodarczej z zastrzeżeniem §§ 77 i 78,

 8. ustalanie zadań, regulaminów i organizacji Biura Zarządu Głównego.

 

§ 40

Sekretarz Generalny SITG kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i pełni swoją funkcję na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Krajową, w którym określone są jego kompetencje.

 

Główna Komisja Rewizyjna

 

§ 41

Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 42

 1. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi dziewięciu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i  sekretarza.

 2. Główna Komisja Rewizyjna działa według regulaminu zatwierdzonego przez Walny Zjazd.

§ 43

 1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy w  szczególności:

 1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności stowarzyszenia, z  wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego,

 2. nadzorowanie Komisji Rewizyjnych niższego szczebla,

 3. prawo żądania zwołania posiedzenia Rady Krajowej, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z  kontroli wewnętrznej,

 4. uchwalenie wzorcowego regulaminu działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów,

 5. składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o  udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium pozostałym władzom naczelnym Stowarzyszenia.

 1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i  władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków. W  razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 44

 1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z  głosem doradczym, w  posiedzeniach Rady Krajowej i Zarządu Głównego.

 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach naczelnych Stowarzyszenia.

 

Sąd Koleżeński

 

 

§ 45

 1. Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

 2. Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Krajowej - z głosem doradczym.

 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w  innych władzach Stowarzyszenia.

 4. Zasady i tryb działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd.

§ 46

 1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie, co najmniej trzyosobowym.

 2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.

 3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z  zapewnieniem stronom prawa do obrony, a  także odwołania się w drugiej instancji do Walnego Zjazdu.

§ 47

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,

 2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a  władzami Stowarzyszenia,

 3. rozpatrywanie spraw o naruszenie norm etyki zawodowej, praw autorskich oraz zasad współżycia koleżeńskiego,

 4. orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i  decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem,

 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zjeździe.

§ 48

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

 1. upomnienia,

 2. nagany,

 3. zawieszenia w prawach członkowskich od 1 miesiąca do 2 lat.

 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

Komisje Problemowe

 

§ 49

 1. Do realizacji statutowych zadań zarządy jednostek organizacyjnych powołują i rozwiązują komisje problemowe stałe i  doraźne. Do Komisji Problemowych mogą być powoływane osoby niebędące członkami SITG.

 2. Komisje, ich przewodniczących i członków powołują zarządy jednostek organizacyjnych SITG. Zarządy te określają też regulamin i  zakres pracy poszczególnych komisji.

 3. Wydatki Komisji pokrywane są przez jednostki powołujące te Komisje.

 

Rozdział V

 

Oddziały

 

§ 50

Nowe Oddziały i Koła Miejskie powstają na mocy uchwały Rady Krajowej, która określa ich siedzibę i  teren działania.

§ 51

Władzami Oddziałów są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”,

 2. Zarząd Oddziału,

 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 52

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie.

 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Oddziału nie później niż trzy miesiące przed Zwyczajnym Walnym Zjazdem.

 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Oddziału zawiadamia nie później niż dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 53

 1. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym biorą udział delegaci Kół wybrani według reprezentacji ustalonej przez Zarząd Oddziału, Prezes Zarządu Oddziału, Prezesi Kół i Członkowie Honorowi.

 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem doradczym, jeśli nie są delegatami:

 • członkowie Zarządu Oddziału,

 • Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej,

 • Przewodniczący Komisji działających w Oddziale,

 • kierownicy jednostek gospodarczych Zarządu Oddziału.

 1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział również zaproszeni goście.

§ 54

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i organizacyjnej Oddziału,

 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Oddziału i Kół,

 3. udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 4. wybór Prezesa, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej Oddziału,

 5. wybór delegatów na Walny Zjazd,

 6. uchwalanie zasad finansowania działalności Oddziału,

 7. uchylanie uchwał Zarządu Oddziału,

 8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Oddziału z równoczesnym przedstawieniem Zarządowi Głównemu propozycji co do sposobu zagospodarowania majątku.

 

§ 55

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Oddziału:

 • z inicjatywy własnej,

 • na wniosek Rady Krajowej,

 • na wniosek Zarządu Głównego,

 • na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

 • na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków lub 1/3 liczby delegatów.

 1. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien być złożony Zarządowi Oddziału na piśmie i  zawierać proponowany porządek obrad.

 2. Zarząd Oddziału zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu sześciu tygodni od otrzymania wniosku.

 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 56

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

 1. w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

 2. w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania

z wyjątkiem spraw o których mowa w § 81.

§ 57

Walne Zgromadzenie wybiera spośród zgłoszonych kandydatów:

 1. Zarząd Oddziału w składzie:

 • Prezes,

 • członkowie w ilości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

W skład Zarządu wchodzą obligatoryjnie Prezesi Kół.

 1. Komisję Rewizyjną Oddziału w ilości do 6 osób.

§ 58

 1. Zarząd Oddziału -  na wniosek Prezesa -  wybiera ze swego grona 1-4 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika oraz do 3  członków, którzy tworzą Prezydium Zarządu Oddziału.
  W  przypadku, gdy w  Oddziale występuje kilka rodzajów górnictw wskazanym jest wybranie Wiceprezesów branżowych.

 2. Prezes Zarządu Oddziału kieruje pracą Zarządu i reprezentuje Oddział.

 3. W razie zgonu, rezygnacji lub długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję obejmuje do końca kadencji Wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Oddziału. W  przypadku Wiceprezesa i  Sekretarza - członek Zarządu wyznaczony przez ten Zarząd.

§ 59

Zarząd Oddziału na wniosek Prezydium powołuje spośród członków SITG zastępcę Sekretarza Oddziału i zastępcę Skarbnika.

§ 60

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie ze statutem SITG, regulaminem Oddziału i  uchwałami Walnego Zgromadzenia,

 2. ustalenie kompetencji Prezydium Zarządu Oddziału i Sekretarza Oddziału,

 3. zarządzanie funduszami Oddziału,

 4. administrowanie majątkiem i  nadzorowanie działalności gospodarczej,

 5. ustalanie struktury organizacyjnej Oddziału i zakresu działania oddziałowych jednostek organizacyjnych,

 6. powoływanie i rozwiązywanie Kół, a w wyjątkowych przypadkach zawieszanie ich działalności na okres reorganizacji oraz podejmowanie uchwał w sprawie przemieszczenia Koła do innego Oddziału,

 7. powoływanie i rozwiązywanie Komisji Oddziałowych i zespołów problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,

 8. wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie odznak i odznaczeń członkom SITG.

§ 61

W okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału, Prezydium kieruje pracami Oddziału, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Oddziału.

§ 62

 1. Uchwały Zarządu Oddziału i jego Prezydium zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków. W  razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału i Prezydium odbywają się zgodnie z regulaminem i  zatwierdzonym planem pracy.

§ 63

Sekretarz Oddziału kieruje bieżącą działalnością oddziału i  pełni swoją funkcję na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Oddziału, w którym określone są jego kompetencje.

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

 

§ 64

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Oddziału.

§ 65

 1. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wchodzi do 6 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i  sekretarza.

 2. Komisja Rewizyjna Oddziału działa według regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 66

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy w  szczególności:

 1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Oddziału,

 2. nadzorowanie komisji rewizyjnych Kół,

 3. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Oddziału, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z  kontroli wewnętrznej,

 4. uchwalanie wzorcowego regulaminu działania Komisji Rewizyjnych Kół,

 5. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o  udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo żądania od członków i  władz Oddziału złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków. W  razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 67

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału, z głosem doradczym, w  posiedzeniach Zarządu Oddziału i jego Prezydium.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału.

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

Koła

 

§ 68

 1. Do zorganizowania Koła SITG wymagana jest inicjatywa, co najmniej 5 osób zamierzających działać w tym Kole.

 2. Uprawomocnienie działalności Koła wymaga złożenia przez grupę inicjatywną wniosku do Zarządu Oddziału, który powołuje dane Koło.

 3. W ramach Koła mogą być tworzone Kluby Seniora, których zakres działalności określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Oddziału.

 

§ 69

Władzami Koła są:

 1. Walne Zebranie Członków lub Delegatów Koła, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,

 2. Zarząd Koła,

 3. Komisja Rewizyjna Koła.

§ 70

Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • uchwalanie kierunków działalności Koła,

 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania Zarządu z  działalności Koła i sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła,

 • udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,

 • wybór Prezesa i członków Zarządu Koła,

 • wybór członków Komisji Rewizyjnej Koła (obowiązuje w Kołach liczących powyżej 15 członków),

 • wybór delegatów na Walne Zgromadzenie według zasad ustalonych każdorazowo przez Zarząd Oddziału,

 • uchwalenie regulaminu Koła,

 • uchwalanie wysokości składek indywidualnych wyższych jak obligatoryjne i  zasad ich podziału,

 • uchylanie uchwał Zarządu Koła,

 • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Koła z równoczesnym przedstawieniem Zarządowi Oddziału propozycji co do sposobu zagospodarowania majątku,

 • wnioskowanie zmiany przynależności Koła do innego Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Koła.

§ 71

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Koła nie później niż jeden miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem.

 3. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie Koła powinni być powiadomieni, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.

 4. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Koła bądź delegaci.

 5. W Walnym Zebraniu biorą udział również zaproszeni goście.

§ 72

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Koła:

 • z inicjatywy własnej,

 • na wniosek Zarządu Oddziału,

 • na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,

 • na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków lub 1/3 liczby delegatów Koła.

 1. Zarząd Koła zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu czterech tygodni od otrzymania wniosku.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje problemy, dla których załatwiania zostało zwołane.

§ 73

 1. W Kołach liczących ponad 100 członków na Walne Zebranie mogą być wybrani delegaci wg zasad ustalonych przez Zarząd Koła.

 2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw, o  których mowa w ostatnim tiret § 70 oraz w § 81.

 

§ 74

 1. Prezes Zarządu Koła reprezentuje Koło oraz kieruje jego działalnością.

 2. W skład Zarządu Koła wchodzi, co najmniej Prezes, Sekretarz i Skarbnik wybrani przez Walne Zebranie oraz Przewodniczący Klubu Seniora.

 3. W Kołach liczących powyżej 15 członków liczbę członków Zarządu Koła i Wiceprezesów uchwala Walne Zebranie.

 4. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków lub rezygnacji przez Prezesa, funkcję obejmuje na ten okres Wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Koła a w przypadku, gdy nie było wybranego Wiceprezesa Walne Zebranie winno dokonać nowego wyboru Prezesa.

§ 75

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

 1. rozpatrywanie i kierowanie działalnością Koła zgodnie ze statutem SITG, regulaminem Koła oraz uchwałami Walnego Zebrania,

 2. zarządzanie funduszami Koła i nadzorowanie działalności gospodarczej,

 3. wnioskowanie do Zarządu Oddziału w sprawie nadawania członkom Koła odznak stowarzyszeniowych,

 4. powoływanie i rozwiązywanie zespołów problemowych.

§ 76

 1. Komisja Rewizyjna Koła składa się z  2 do 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie kontroli działalności Koła.

 3. Komisja Rewizyjna działa według regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

 4. W Kołach liczących mniej niż 15 członków funkcje Komisji Rewizyjnej spełniać może Walne Zebranie.

 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej Koła zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków. W  razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

 

Rozdział VII

 

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

 

§ 77

 1. Majątek SITG stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 1. Fundusze SITG powstają z:

 • składek członkowskich,

 • dochodów z majątku SITG,

 • darowizn, spadków, zapisów i dotacji,

 • dochodów z działalności gospodarczej.

 1. Środki z funduszy SITG służą wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 78

 1. Majątkiem SITG zarządzają Zarząd Główny oraz zarządy jednostek organizacyjnych, SITG, w posiadaniu, których majątek ten się znajduje.

 2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz finansowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

 3. Do składania oświadczeń w imieniu Oddziału lub Koła SITG posiadających osobowość prawną w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz finansowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Oddziału lub Koła wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

 4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz finansowych w Oddziałach nieposiadających osobowości prawnej upoważniony jest pełnomocnik ustanowiony przez Prezesa i Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia.

 5. W Kołach nieposiadających osobowości prawnej należących do Oddziałów posiadających osobowość prawną do składania oświadczeń w wymienionym zakresie uprawnione są osoby upoważnione przez Prezesa i osobę z Zarządu Oddziału wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego.

 6. Jednostki organizacyjne SITG prowadzą rachunkowość i  rozliczenia finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zarządu Głównego.

 

 

Rozdział VIII

 

Podstawowe zasady ordynacji wyborczej

 

 

§ 79

 1. Kadencja wszystkich władz SITG trwa cztery lata z zastrzeżeniem § 24 ust.3.

 2. W ostatnim roku kadencji wybory rozpoczynają się w Kołach, następnie w Oddziałach, a  kończą się na Walnym Zjeździe Delegatów SITG.

 3. Wybory delegatów i władz są tajne. W Kołach, za zgodą uczestników Walnego Zebrania, wybory mogą być jawne.

 4. Mandat delegata trwa do wyboru delegatów na następną kadencję.

 5. Liczbę wybieranych przez Koła delegatów na Walne Zgromadzenie ustalają Zarządy Oddziałów. Liczbę delegatów wybieranych przez Oddziały na Walny Zjazd ustala Rada Krajowa. Przy ustalaniu liczby delegatów, przestrzegana jest zasada proporcjonalności.

 6. Wybrani Prezesi Kół są obligatoryjnie delegatami na Walne Zgromadzenie, a Prezesi Oddziałów są obligatoryjnie delegatami na Walny Zjazd.

 7. Kandydatów do władz poszczególnych jednostek organizacyjnych mogą zgłaszać komisjom wyborczym:

 • delegaci na Walny Zjazd, Walne Zgromadzenie, członkowie Kół oraz Komisje (Koła) Seniorów,

 • ustępująca Rada Krajowa

 • ustępujący Zarząd Główny, Zarząd Oddziału, Zarząd Koła,

 • Komisje Rewizyjne, w zależności od rodzaju jednostki.

Kandydatów do władz naczelnych mogą również zgłaszać Zarządy Oddziałów.

Kandydatami mogą być członkowie SITG posiadający bierne prawo wyborcze, którzy wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie do władz SITG.

 1. Prezesem Stowarzyszenia, Zarządu Oddziału lub Zarządu Koła zostaje kandydat, który uzyska więcej niż 50% oddanych głosów ważnych.

 2. Pozostałymi członkami Władz Stowarzyszenia: Rady Krajowej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Oddziałów, Kół i Komisji Rewizyjnych zostają kandydaci, którzy w wyniku wyborów otrzymali kolejno największą liczbę głosów na listach do tych organów.

 3. W przypadku rezygnacji, zgonu lub niemożności pracy w okresie kadencji członka Rady Krajowej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na jego miejsce wchodzi następny kandydat z listy wyborczej do wyżej wymienionych jednostek władz w kolejności uzyskanej liczby głosów.

W  przypadku braku kandydatów do Rady Krajowej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z  listy wyborczej, Zarząd jednostki organizacyjnej ma prawo powołać nowych członków. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władz pochodzących z  wyboru.

 1. W razie zgonu, rezygnacji lub długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków  przez Prezesa, funkcję tą do zakończenia kadencji obejmuje Wiceprezes wyznaczony przez Radę Krajową. W przypadku Wiceprezesa i Sekretarza Generalnego członek Rady Krajowej wyznaczony przez tą Radę.

 1. Wybory i uchwały Walnego Zebrania, Walnego Zgromadzenia i Walnego Zjazdu dokonane i  podjęte w  pierwszym terminie zwykłą większością głosów mają moc obowiązującą, gdy w obradach bierze udział, co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę osób uprawnionych, z wyjątkiem spraw ujętych w ostatnim tiret § 70 oraz w § 80 i § 81 Statutu.

 2. Przepisy dotyczące wyborów w Kołach i Oddziałach a nie ujętych w § 79 stosuje się odpowiednio.

 

 

Rozdział IX

 

Zmiana statutu oraz likwidacja Stowarzyszenia

 

 

§ 80

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walny Zjazd na wniosek Rady Krajowej, Głównej Komisji Rewizyjnej albo Zarządów Oddziałów zrzeszających, co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków SITG. Uchwały zapadają większością 2/3 głosów delegatów, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 2. Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego Zjazdu, a tekst proponowanych zmian powinien być podany delegatom do wiadomości nie później niż 30 dni przed Walnym Zjazdem.

§ 81

 1. Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Zwyczajny lub Nadzwyczajny Zjazd, na wniosek, co najmniej połowy zarządów oddziałów grupujących powyżej 50% członków Stowarzyszenia, większością 3/4 głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwała Walnego Zjazdu o likwidacji SITG powinna określać cel, na jaki przeznacza się majątek likwidowanego Stowarzyszenia po uregulowaniu zobowiązań.

 3. Uchwałę o rozwiązaniu Koła podejmuje Walne Zebranie, a  Oddziału - Walne Zgromadzenie, większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. O podjętej uchwale Zarząd Koła zawiadamia Oddział, a  Zarząd Oddziału – Radę Krajową.

§ 82

W przypadku likwidacji Koła lub Oddziału bez podjęcia stosownej uchwały, uchwałę o  likwidacji Koła podejmuje Zarząd Oddziału, a  uchwałę o  likwidacji Oddziału podejmuje Rada Krajowa. Zarządy podejmujące uchwałę wyznaczają likwidatora oraz określają cel, na jaki przeznacza się majątek zlikwidowanej jednostki organizacyjnej po uregulowaniu zobowiązań.

 

 

 

Rozdział X

 

Przepisy przejściowe

 

 

§ 83

 1. Zarząd Główny i jego Prezydium wybrane na XXIV Zjeździe na podstawie dotychczas zatwierdzonego Statutu z dnia 29 września 1995 r. ze zmianami wprowadzonymi w dniu 18 października 2003 r. działają do czasu zatwierdzenia nowego Statutu.

 2. Po rejestracji nowego Statutu Zarząd Główny przekształca się w Radę Krajową a Prezydium Zarządu Głównego w Zarząd Główny i działają według nowych uregulowań prawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27.02.2009 r. dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000074163 nowego Statutu SITG uchwalonego w dniu 07 listopada 2008 r. na XXV nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Stowarzyszenia.