Sprawozdanie 2004

Gdy na początku tego roku, na posiedzeniu Zarządu Oddziału, nakreślano zadania jakie przyjdzie realizować w nadchodzących miesiącach, Prezes Zarządu Głównego Tadeusz Zygadłowicz i Wiceprezes Zarządu Oddziału apelowali do obecnych członków plenum o równie duże zaangażowanie w pracy społecznej jak dotychczas. Słowa te przyjęte zostały z dużym zadowoleniem. Kolejne miesiące, jakie upłynęły od tego posiedzenia, zdają się wskazywać, że realizacja celów statutowych – zarówno w Zarządzie Oddziału jak i Kołach – idzie w dobrym kierunku. 

Pragniemy przybliżyć to, co już w pierwszych miesiącach wykonano.

Na wstępie też, do wiadomości ogółu członków, chcielibyśmy w jednym zdaniu przytoczyć podstawowe dane organizacyjne Oddziału Rybnik, największego w naszym Stowarzyszeniu. W dniu 31 grudnia 2004 roku Oddział liczył 3519 członków zrzeszonych w 21 Kołach Zakładowych. W tej liczbie było 656 seniorów w 14 działających Klubach i 2 Kołach Seniorów.

Do tej pory jedynie w kołach przy kopalniach Zofiówka i Krupiński nie działają Kluby Seniora.

Czynione są starania, by takie kluby powstały.Z uwagi na bardzo szeroki zakres spraw organizacyjnych oraz zagadnień wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z Ośrodkami Szkolenia i Grupą Rzeczoznawców, posiedzenia Prezydium odbywają się częściej aniżeli przewiduje to statut. Z najważniejszej tematyki jaka była przedmiotem obrad Prezydium należałoby wymienić: Opracowanie i przyjęcie planu pracy na bieżący rok.

Bieżąca analiza sytuacji finansowej Oddziału. Przyjęcie bilansu za rok 2004, opracowanie preliminarza budżetowego na rok 2005.

Analiza działalności gospodarczej w kołach KWK „Anna” i KWK „Jas-Mos”. Ocena wyników finansowych z tej działalności oraz celowość rozdysponowywania zysku wypracowanego przez te koła.

Rozdział i zatwierdzanie kwot zysku dla kół a wypracowanego przez Grupę Rzeczoznawców oraz kwot odsetek od środków pieniężnych kół będących na koncie Oddziału.  

Rozpatrywanie wniosków: o dotacje z kół, o zapomogi dla członków (przede wszystkim Seniorów) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – np. choroba o dotacje z innych organizacji – np. z Stowarzyszenia Budowy Pomnika Górnictwa Wałbrzyskiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atak”.

Omawianie spraw organizacyjnych związanych z tworzeniem nowych kół i klubów seniora, powoływanie nowych osób do przewodniczenia komisjom Oddziału.

Ocena realizacji uchwał XXIII Walnego Zjazdu SITG oraz XXIV Walnego Zgromadzenia Oddziału. W tym zagadnieniu szczególną uwagę poświęcono opracowaniu albumu ukazującego dobra materialne, które powstały dzięki działaniom górnictwa.

Ustalanie terminów imprez, spotkań, narad itp. oraz tematyki na powyższe.

Ustalanie składów osobowych reprezentujących Oddział w spotkaniach, naradach, konferencjach naukowo-technicznych, na które Oddział jest zapraszany.

Przygotowanie wniosku do Kuratorium Oświaty o akredytację Ośrodka Szkolenia oraz przygotowanie Ośrodka do wizytacji.  

Prowadzenie rozmów w sprawie organizacji szkoleń w zakresie zamówień publicznych.

Opiniowanie wniosków o przyznanie Rzeczoznawcy Ruchu Zakładu Górniczego.

Modernizacja urządzenia nadawczo-odbiorczego dla Klubu Krótkofalowców SP9PRO, rozszerzenie urządzeń łączności i informatyki w biurze Zarządu Oddziału – neostradę.Zarząd Oddziału wybrany na XXIV Walnym Zgromadzeniu kończy drugi rok kadencji. Na odbytych posiedzeniach prezydium i plenum dokonało podsumowania działalności w minionym roku oraz nakreśliło zadania na 2005 rok. Poza już sprawdzonymi imprezami na uwagę zasługują nowe kierunki pracy w działalności statutowej i gospodarczej. 

Wymienić należy szkolenia osób kierownictwa kopalń w zakresie bezpieczeństwa pracy w świetle przepisów Unii Europejskiej, szkolenie z zakresu ratownictwa górniczego i udzielania pierwszej pomocy zorganizowane dla 19 osób grupy chińskiej w okresie 3-23 grudnia 2004 r., znacznie szerszy udział członków SITG w konferencjach naukowo-technicznych i seminariach oraz próby nawiązywania kontaktów ze stowarzyszeniami górniczymi innych krajów.

 Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału

Tematyka posiedzeń Prezydium w IV kwartale 2004 r. obejmowała:

 • Realizację planu pracy, bieżącą analizę stanu finansów,
 • Działalność Ośrodka Szkolenia i Grupy Rzeczoznawców,
 • Program i przebieg szkolenia grupy chińskich ratowników górniczych,
 • Udział w konferencjach naukowo-technicznych, sympozjach i seminariach,
 • Działalność Komisji Oddziału,
 • Dofinansowywanie imprez organizowanych przez koła, komisje,
 • Rozpatrywanie wniosków o dotacje, złożonych przez inne organizacje w tym pożytku publicznego,
 • Przyznanie stypendium kolejnym studentom - dzieciom członków Kół Zakładowych SITG: „Elektrociepłownie” Rybnik i KWK "Rydułtowy".
 • Nawiązanie kontaktu ze stowarzyszeniem górniczym z Republiki Południowej Afryki,
 • Przyznanie dotacji dla ofiar tsunami w Azji,
 • Przygotowania organizacyjne kolejnych imprez wynikających z planu pracy,   Zamierzenia zrealizowane w II – IV kwartale 2004 r.  1. Zebranie z Kół Zakładowych całości materiałów związanych z dokonaniem górnictwa dla ogółu społeczności w naszym regionie, dołączenie naszych i przekazanie do Zarządu Głównego SITG – jako nasz udział w realizacji Uchwały Zjazdu SITG. 
  2. Spotkanie z przewodniczącymi Komisji Problemowych (maj). 
  3. Spotkanie z wiceprezesami Kół Zakładowych (czerwiec). 
  4. Kontynuacja współpracy z Muzeum w Rybniku, Izbą Przemysłowo-Handlową. 
  5. Udział naszych członków we wszystkich imprezach organizowanych przez Zarząd Główny oraz inne organizacje, na które będziemy zaproszeni (koniec maja ITB – Konferencja „Problemy projektowania i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych” początek czerwca ZG SITG „Ochrona środowiska na terenach górniczych”
  6. W miarę posiadania środków – dalsze przyznawanie pomocy finansowej studentom z niezamożnych rodzin, członków SITG, przyznawanie zapomóg losowych spotkanie ze stypendystami w czerwcu. 
  7. Kwartalne aktualizowanie naszej Oddziałowej strony internetowej. 
  8. Dokumentowanie naszej działalności w kronice, poprzez własny serwis informacyjny, artykuły do biuletynu „Wspólne Sprawy”. 
  9. Spotkania integracyjne (wspólne wyjazdy do teatru) jeśli pozwoli na to sytuacja finansowa. 
  10. Zorganizowanie między oddziałowego Turnieju Siatkówki termin - III kwartał 24.09.
  11. Udział naszej drużyny w turnieju Tenisa Ziemnego – Lublin 20 - 22.05. 
  12. Występowanie w sprawach praw zawodowych, uprawnień socjalnych i obrony godności swoich członków. 
  13. Kontynuacja pomocy prawnej w sprawach zawodowych emerytalnych i osobistych. 
  14. Zorganizowanie kolejnych Dni Techniki ROP – październik (zalecenie odstęp 2 tygodnie pomiędzy konferencjami). 
  15. Zorganizowanie 2 spotkań z seniorami - termin wrzesień lub październik.
  16. Szkoleniowy wyjazd sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych termin 16-19.09.2004 
  17. Przyjęcie kolejnej chińskiej delegacji z Da Tun. 
  18. Wyjazd naszej delegacji do Chin (jeżeli będzie zaproszenie strony chińskiej). 
  19. Dalsze prowadzenie działalności gospodarczej poprzez: 
  - szkolenia specjalistyczne,
  - opracowywanie ekspertyz, dokumentacji, operatów szacunkowych itp. 
  20. Ocieplenie budynku Klubu (jeśli pozwolą na to środki finansowe Oddziału) 

  ___STYCZEŃ - MAJ 2004____  - Spotkanie członków Z.O. z przew. Klubów i Kół Seniora (Rybnik 14.01.04) 

  - Noworoczne plenarne zebranie (KWK Borynia 21.01.04) 

  - Spotkanie z młodą kadrą inż. techn. (KWK Marcel 28.01.04) 

  - Bilety na „Nabucco” Verdiego dla Pań z okazji Dnia Kobiet (Rybnik 4.03.04) 

  - Zebranie sekretarzy Kół Zakładowych w sprawach udokumentowania osiągnięć górnictwa dla ogółu  

  społeczności ROW – Rybnik 10.03.04 

  - Kolejny turnus szkolenia unijnego – dla osób kierujących bezpieczeństwem i inż. przygotowania produkcji  

  (Rybnik 25.03.04.) 

  - Wyjazd 17 osób na targi postępu technicznego do Hannoveru (18 – 22.04.04.) 

  - Udział w uroczystości 87 urodzin min. Mitręgi (20.04.04) 

  - Udział w spotkaniu sekretarzy i skarbników Z.O. w Lubinie (24 – 25.04.04) 

  - Spotkanie sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych (Kończyce, 28.04.04) 

  - Udział w przetargach i podpisanie umów ramowych z JSW S.A. i Kompanią Węglową S.A. na szkolenia  

  i opracowanie dot. szkód górniczych. 

  - Bieżąca współpraca z Muzeum Rybnik oraz Izbą Przemysłowo-Handlową ROP. 

  - Ukończenie 1-szej dokumentacji geologicznej dla kopalin pospolitych (CERAMOT Buków).