Sprawozdanie 2012

 

Sprawozdanie z działalności ZO SITG Rybnik za rok 2012

 

Rok 2012 to rok jubileuszowy:

 • 120 lat Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych na ziemiach polskich – korzeni SITG

 • 90 lat działalności WUG

 • 50 lat Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku

 • 20 lat firmy AZIS i jej Koła Zakładowego SITG

 

Jubileusz 120-lecia naszej organizacji odcisnął wyraźne piętno na tegorocznej działalności.

 • Rok 2012 rozpoczęliśmy co prawda 25 stycznia tradycyjnym uroczystym zebraniem plenarnym, z udziałem naszych przyjaciół i sympatyków, ale już 25 lutego odbyło się w Teatrze Ziemi Rybnickiej spotkanie integracyjne, które zgromadziło prawie 150 działaczy i osób towarzyszących.

 • Również pod jubileuszowymi auspicjami nasi seniorzy zorganizowali w Parku Leśnym a „u Kaczyny” powitanie lata, w którym uczestniczyło 307 osób.

 • W dniach 16 i 17 maja byliśmy gospodarzami IV Krajowego spotkania młodszych pokoleń górniczych. Prawie sto młodych inżynierów i techników z całego kraju miała możliwość poznania rybnickich i jastrzębskich kopalń oraz zabytków naszej małej ojczyzny.

 • Wrzesień i październik to XXXVIII Dni Techniki ROP, a w ich ramach;

 • XVI Konferencja Szkoleniowa geologów w Zarzeczu.

 • II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wybrane zagadnienia wentylacyjne i pożarowe w kopalniach” – zorganizowana przez AZIS wspólnie z GIG. (Jaworze, 1-3.10.2012)

 • XXIX Seminarium ROP’12 „Zwalczanie zagrożenia metanowego i pożarowego w kopalniach węgla kamiennego – teoria i praktyka” (C.K.I w Rybniku 10.10.2012 – 97 uczestników).

 • XIX Konferencja N.T. „Ochrona środowiska na terenach górniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa śląskiego” (C.K.I. w Rybniku 22.10.2012r. – 107 uczestników, patronat honorowy prof. Buzek i prezes WUG Litwa).

 • 7 listopada w lokalu „Europa” odbyło się uroczyste spotkanie, poświęcone jubileuszowi 120-lecia z udziałem 61 działaczy i gości, na którym wręczone zostały liczne odznaczenia stowarzyszeniowe.

 • W centralnej uroczystości jubileuszowej, zorganizowanej przez Zarząd Główny SITG 6.12.2012r. wzięła udział 11-to osobowa delegacja rybnickiego oddziału i poczet sztandarowy. Imprezę prowadził  członek Zarządu Oddziału Rybnik – przewodniczący Głównej Komisji Młodej Kadry – kol. Cyprian Antosz.

 

Scharakteryzowane wyżej „bogate” obchody jubileuszowe nie przesłoniły innych, „rutynowych” działań zarządu;

Robocze spotkania mieli prezesi/przewodniczący kół/klubów seniora (19.01.2012) i przewodniczący Komisji Problemowych (01.02.2012 r.) Sekretarze i skarbnicy kół zakładowych SITG odbyli szkolenie w Kielcach (5-7.10.2012r.)

 • Zorganizowaliśmy naradę sekretarzy i skarbników Oddziałów SITG (18-19.05.2012r.)

 • Na targi techniczne do Brna pojechała 14-osobowa grupa młodszych osób z kierownictwa i dozoru ruchu (10-14.09.2012r.)

 • 16 stycznia przeprowadzona została recertyfikacja ISO z ważnością do 5.02.2015r.

 • Tradycyjne koleżeńskie spotkania miały tego roku miejsce 19 i 26 września w „Leśnej Perle” odpowiednio z 54 i 75 uczestnikami.

 • Gościliśmy dwie 8-osobowe grupy chińskich specjalistów z Da Tun (22-25.08.2012r. i 19-22.11.2012r.). Nasza 11-osobowa grupa była z rewizytą w Chinach w dniach 20-28.10.2012r. Nie doszło do  wymiany z MASUP – RPA., z przyczyn ekonomicznych i społecznopolitycznych Afrykanerzy odwołali wizytę w Polsce, zaplanowaną na Barbórkę 2012r.

 

Nie próżnowały też komisje problemowe;

Komisja Mierniczo-Geologiczna, Budownictwa i Ochrony Środowiska zorganizowała:

 • Powitanie lata (KWK Pniówek, 15.06.2012r.)

 • Uroczyste „zaprzysiężenie” mierniczych i geologów górniczych oraz budowniczych  (Klub NOT Chwałowice - ok. 92 uczestników) 

 

Komisja Turystyki i Rekreacji zorganizowała:

 • Wyjazd naszej drużyny na XIV turniej tenisa ziemnego (Tychy, 16-17.06.2012 – 6-te miejsce)

 • wyjazd 20-osobowej grupy w Tatry (20-24.06.2012r.)

 • Wyjazd delegacji Młodej Kadry do Bańskiej Szczawnicy na Dzień Górnika (Salamandra)

 • W Bukowinie Tatrzańskiej odbył się już 41 obóz szkoleniowo-treningowy ratowników górniczych (Impreza OSRG Wodzisław i SITG Oddział Rybnik)

 

Komisja Seniorów zorganizowała również;

 • Spotkanie Barbórkowe (Wodzisław „Alpejska Chata” 22.11.2012r.)

 • Kolejny turniej skata „o puchar prezesa”

 • XIII Gwarki „Hoym 2012”   (Niewiadom, 01.12.2012 r.) 

 

 

Członkowie Zarządu Oddziału i wiodący rzeczoznawcy brali udział w konferencjach naukowo-technicznych organizowanych przez Zarząd Główny, GIG i Politechnikę Śląską. Zwiększyła się znacznie ilość artykułów w czasopismach technicznych autorstwa naszych kolegów. Laureatem konkursu im. B.Krupińskiego na najlepszy artykuł  w Przeglądzie Górniczym został m.in. kol. M. Lubryka z zespołem. 

 

Stan organizacyjny przedstawia się następująco:

 • 4104 członków w tym 928 seniorów 

 • 24 koła zakładowe (nowopowstałe w 2012r. koło przy „Odkrywkowej Eksploatacji Kruszyw – Racibórz”

 • 3 Koła Seniorów

 • 13 Klubów Seniora

 

 

Bardzo intensywnie prowadzona była działalność gospodarcza;

 • Ośrodek Szkolenia:

  • przeszkolono 21.349 osób na 1540 turnusach

  • 325 osób uzyskało potwierdzenie kwalifikacji

   

 • Grupa Rzeczoznawców:

  • ponad 100 ekspertyz, opinii i dokumentacji

  • ponad 150 dokumentacji projektowo-kosztorysowych

  • na kop. Krupiński otwarto izbę pamięci prof. B. Krupińskiego, zaprojektowaną przez kol. Janik  (1.10.2012 r.)

  • inwentaryzacja prawie 6000 obiektów, dla których określono odporność statyczną  i dynamiczną

   

 

Dzięki pozyskanym środkom finansowym Zarząd Oddziału intensyfikował działalność statutową poprzez finansowanie lub dofinansowanie imprez organizowanych przez Komisje Problemowe i Koła/Kluby Seniora. Ponad 50.tys. zł. zostanie po bilansie przekazane kołom zakładowym z tyt. akwizycji. Wypłacana jest pomoc stypendialna 4-m studentom z niezamożnych rodzin górniczych. Udzielono pomocy materialnej Szkole specjalnej dla niepełnosprawnych, Młodzieżowemu klubowi sportowemu Nautilus, działalności Domu Kultury w Niedobczycach, Przedszkolu w Boguszowicach i in. Dofinansowano wydawnictwo książki J. Klistały o obozach koncentracyjnych oraz publikacje historyczne, promowane przez Muzeum w Rybniku. Na wniosek koła Marcel przyznano jedną indywidualna zapomogę pieniężną.