Sprawozdanie 2009

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału SITG Rybnik za 2009 rok.

 

Nasz Oddział jest najliczniejszym spośród 19 Oddziałów działających w ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Liczył na koniec 2009r. 3943 członków, w tym 901 seniorów, co czwarty członek SITG w Polsce należy do naszego Oddziału. W naszym Oddziale działa 25 kół zakładowych, 3 koła seniorów, 14 klubów seniora i 9 komisji problemowych.

W 2009 roku odbyliśmy 13 zebrań Prezydium Zarządu Oddziału.

Podstawową działalnością była działalność statutowa skupiająca się głównie na:

 • integrowaniu środowiska inżynierów i techników pracujących w kopalniach JSW, Centrum Wydobywczego „Południe” oraz zakładach okołogórniczych,

 • inspirowaniu przedsięwzięć techniczno-naukowych i organizacyjnych,

 • podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,

 • kultywowaniu tradycji górniczych,

 • zacieśnianiu związków koleżeńskich poprzez okazjonalne organizowanie życia towarzyskiego członków SITG,

 • wypłacaniu 3 stypendiów ( w tym 1 z Fundacji Rodzin Górniczych ).

 

Przy udziale członków Zarządu i Komisji Problemowych zorganizowane zostały m.in.:

 • spotkanie integracyjne w teatrze w Cieszynie,

 • dwa spotkania seniorów,

 • spotkania przewodniczących klubów i kół seniora, przewodniczących komisji problemowych,

 • dwa szkoleniowe wyjazdy dla sekretarzy i skarbników kół zakładowych

 • konkurs fotograficzny pn. „ROP – moja mała Ojczyzna”, na który wpłynęło kilkadziesiąt prac. Prezentacja prac i jego zakończenie miało miejsce w rybnickim Muzeum, z którym współpracujemy już od wielu lat

 • nasze drużyny uczestniczyły w międzyoddziałowych turniejach tenisa ziemnego i siatkówki zajmując odpowiednio 5 i 2 miejsce.
 • W ramach XXXV Dni Techniki ROP zorganizowano pod patronatem wybitnych osobistości jak prof. Jerzego Buzka i dr inż. Piotra Litwy.

- konferencję naukowo-techniczną pn. „Ochrona środowiska na terenach górniczych, podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych w Subregionie zachodnim województwa Śląskiego”

 

- seminarium pn. „Zagrożenia skojarzone – teoria i praktyka”.

W konferencji i seminarium uczestniczyło łącznie ponad 250 osób, w tym wiele ze świata nauki i kierownictwa zakładów górniczych, nie tylko z naszego regionu.

 

Działalność statutowa byłaby bardzo ograniczona bez środków finansowych pozyskiwanych z działalności gospodarczej i tak:


Ośrodek Szkolenia przeprowadził w 2009 roku:

 • 53 rodzaje kursów i szkoleń w 645 turnusach

 • wydał 9439 świadectw ukończenia kursów i szkoleń

 • 231 osób uzyskało szczególne kwalifikacje przed komisją powołaną przez OUG

 • 15 osób uzyskało tytuł zawodowy elektryka przed Państwową Komisją Egzaminacyjną

 • rozpoczęte w 2009 roku i aktualnie prowadzone jest szkolenie 20-tu chińskich ratowników górniczych.

 

Grupa Rzeczoznawców wykonała:

 • 130 dokumentacji, opinii i ekspertyz z zakresu górnictwa, geologii, ochrony powierzchni i usuwania szkód górniczych.

 

Członkowie naszego Oddziału uczestniczyli także w szeregu imprezachi przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd Główny SITG, inne Oddziały, Politechnikę Śląską, AGH, Muzeum w Rybniku oraz Izbę Przemysłowo-Handlową w Rybniku.

 

Pomyślnie przeszliśmy kolejny audit kontrolny ISO.

 

Posiadamy stronę internetową, którą na bieżąco aktualizujemy.

 

Planowane przedsięwzięcia może nie w pełni udało nam się zrealizować, ale dzięki Waszej pomocy, zaangażowaniu i życzliwości współpracujących z nami podmiotów gospodarczych, Okręgowej Stacji Ratowniczej pomyślnie zakończyliśmy rok 2009.