Sprawozdanie 2003


- W dniu 28 maja odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu Oddziału z nowo powołanymi przewodniczącymi i zastępcami komisji problemowych Oddziału. W spotkaniu tym poraz pierwszy reprezentowana była nowo powołana Komisja Turystyki i Rekreacji.

- Spotkanie robocze przewodniczących Klubów Seniora z Prezydium Zarządu Oddziału odbyło się 12 czerwca br.

- Dnia 24.09.br. powstał nowy Klub Seniora przy Kole SITG KWK „Pniówek”

- W dniach 17.10. – 1.11.br. na zaproszenie Związku Krótkofalowców Chile, w 3 osobowej radiowej wyprawie na Wyspę Wielkanocną na Pacyfiku uczestniczyli członkowie Komisji Krótkofalowców przy ZO SITG : Wojciech Kłosok – sekretarz Zarządu Oddziału i Józef Gromysz. W trakcie wyprawy nawiązano ponad 17000 łączności z krótkofalowcami z 134 krajami z całego świata.

Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ- Zarząd i członkowie Koła KWK „Marcel” czynnie włączyli się w obchody rocznicowe 120 lecia istnienia kopalni.

- W dniu 30 czerwca 2003 r., w wyniku likwidacji zakładu rozwiązaniu uległo Koło Wodzisławskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „WPRInż.”

- 4 września 2003 r. z inicjatywy grupy pracowników inżynieryjno-technicznych, powołano Koło SITG przy Jastrzębskiej Spółce Kolejowej.

- Z uwagi na duże zmiany kadrowe w kopalniach Rydułtowy i Jankowice odbyły się w Kołach SITG tych kopalń Nadzwyczajne Walne Zebrania. W Kole pierwszej wymienionej kopalni w dniu 21.10.03 r. a w Kole drugiej w dniu 29.10.03 r.

- Koło SITG Rybnickiego Zakładu Robót Górniczych z okazji 50 lat prowadzenia działalności przez Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Rybniku zorganizowało w dniu 12.09.2003 r. w Muzeum w Rybniku uroczyste spotkanie na którym nastąpiło otwarcie stoiska muzealnego „50 lat PRG Rybnik” poświęcone historii budownictwa górniczego na ziemi rybnickiej na tle PRG Rybnik.

- Ukazała się monografia z okazji 100 lat istnienia KWK „Chwałowice”. W opracowanie czynnie włączyli się członkowie Koła SITG szczególnie z Komisji Muzealnictwa Uroczystości jubileuszowe przewidziane są na dzień 4 grudnia 2003 .  

Ramowe założenia programowe na kadencję 2003 - 2006 r.


1. Działalność organizacyjna, poprzez posiedzenia plenarne i prezydium Zarządu Oddziału, koncentrować się 

będzie na : 
- bieżącej ocenie wyników finansowych z działalności gospodarczej,  
- odzyskiwaniu należności od wierzycieli, 
- ocenie działalności komisji oddziałowych, 
- ustalaniu kierunków współpracy i współdziałania z innymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi  
oraz społecznymi, gospodarczymi i samorządowymi 
- realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziału i Zjazdu Stowarzyszenia, 
- zachowaniu dotychczasowego stanu liczbowego członków, powoływaniu dalszych klubów seniora.  

2. Działalność rzeczowa w postaci imprez na rzecz członków, obejmować będzie już sprawdzone i
zaakceptowane przez członków formy działania jak też poszukiwane będą nowe równie atrakcyjne. 

Do najważniejszych działań należeć będą: 

- spotkania z młodymi inżynierami i technikami, dla przybliżenia tej grupie złożonych problemów reform górnictwa,  
ale też i zadań jakie w związku z tym stoją przed naszym Stowarzyszeniem,
- cykliczne spotkania robocze z członkami zarządów kół (szczególnie z sekretarzami i skarbnikami) dla tworzenia  
pozytywnego wizerunku naszego Stowarzyszenia, wymiany doświadczeń i ożywiania działalności
- koleżeńskie spotkania seniorów, celem nie pozostawianiu na uboczu ludzi, którzy całe swoje życie zawodowe związali
z górnictwem i jego los nie pozostaje im obojętny
- spotkania integracyjne naszych członków reprezentujących zarówno zarządy spółek węglowych, kopalń, zakładów i
Oddziału  
- kolejne organizowane Dni Techniki ROP (do tej pory 29 razy) dla wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami i praktykami na konferencjach naukowo – technicznych zarówno na tematy zagrożeń naturalnych w górnictwie,  zagadnień związanych z ochroną środowiska i w innych dziedzinach poprzez odczyty, wystawy, konkursy,  zaprzysiężenie mierniczych, turnieje i inne formy, 
- kontynuacja współpracy z Muzeum w Rybniku, Izbą Handlowo-Przemysłową ROP,
organizacjami związkowymi, samorządowymi. Grupą Energetyczno-Węglową z Da Tun (Chiny), Okręgową Stacją  
Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl. i innymi, pozwoli na wymianę doświadczeń, sprzyjać będzie dokumentowaniu historii, integrować będzie różne środowiska,  
- ścisła współpraca Zarządu Oddziału z Komisjami Oddziałowymi i Zarządami Kół przy organizacji szeregu 
z wymienionych imprez (niezależnie od swoich indywidualnych),  
- występowaniu w sprawach praw zawodowych, uprawnień socjalnych i obrony godności zawodowej swoich członków,
- kontynuacja pomocy prawnej w sprawach zawodowych, emerytalnych i osobistych,
- w miarę posiadanych środków przyznawanie pomocy finansowej studentom z mniej zamożnych rodzin naszych członków, przyznawanie zapomóg losowych, spotykanie się z podopiecznymi studentami,
- organizacje wyjazdów grupowych spośród osób kierownictwa kopalń i zakładów na interesujące imprezy techniczne
(w tym międzynarodowe, targi, wystawy),
- udział naszych członków w konferencjach naukowo-technicznych, seminariach, sympozjach, kongresach na które
będziemy zapraszani
- udział naszych członków we wszelkich imprezach organizowanych przez Zarząd Główny SITG jak też i inne organizacje, na które będziemy zapraszani
- dalsze dokumentowanie naszej działalności w Kronice, poprzez własny serwis informacyjny, artykuły do biuletynu  

„Wspólne Sprawy”

 


XXIV Walne Zgromadzenie Oddziału SITG Rybnik odbyło się w dniu 24 marca 2003 r. Uczestniczyło w nim 63 delegatów (na 72 wybranych) z 21 kół zakładowych.

W obradach, oceniających działalność Oddziału za lata 1999 – 2002, uczestniczyli również członkowie ustępujących władz oraz zaproszeni goście, wśród których byli prezes Zarządu Głównego SITG Kol. Tadeusz Zygadłowicz, prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. mgr inż. Leszek Jarno, wiceprezesi Zarządu Jastrzębskiej Węglowej S.A. i wiceprezes Zarządu Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. 

Przed przystąpieniem do części roboczej obrad Prezes Zarządu Głównego – mgr inż. Tadeusz Zygadłowicz wręczył wyróżnionym koleżankom i kolegom 1 złotą Odznakę Honorową NOT 3 Srebrne oraz 8 Odznak Zasłużony Działacz SITG. Wiceprezes Zarządu Oddziału – dr inż. Franciszek Niezgoda udekorował 9 osób Złotą Odznaką Honorową SITG – ROW. Sześciu wyróżnionym, nie będącym delegatami, odznaki zostaną wręczone na najbliższym zebraniu Zarządu Oddziału.  

W sprawozdaniu z działalności Zarządu Oddziału oraz Zarządów Kół Zakładowych, doręczonym delegatom, przedstawiona została szczegółowo działalność organizacyjna, rzeczowa, gospodarcza i finansowa na przestrzeni kadencji. Toteż wiceprezes ustępującego Zarządu Oddziału SITG Kol. Adolf Sosna, we wprowadzeniu do dyskusji , ograniczył się do omówienia najważniejszych zagadnień:

 • Organizacyjnie Oddział zanotował wzrost członków z 3796 do 3836, w tym seniorów z 328 do 575. Ilość Kół zmalała z 23 do 21 – zlikwidowane zostały Koła 1-Maja,Morcinek, RZN, PRB, Rymer, Elrow (likwidacja zakładów), powstały nowe Koła przy JSW S.A. Zakładzie Energetycznym RSW S.A., Spółce Energetycznej Jastrzębie – zwiększyła się ilość Klubów Seniora, z 9 do 11, powstały Kluby przy Kołach Jankowice i Pniówek
 • Uroczyste były obchody rocznicowe 50-lecia działalności Kół Rydułtowy, Anna, Marcel, Rymer, Chwałowice, Jankowice, 30-lecia Koła Pniówek, 25-lecia Koła Świerklany-Suszec w budowie (obecnie Krupiński), 55-lecia działalności Oddziału Rybnik. Członkowie Oddziału brali udział w obchodach 110 rocznicy Stowarzyszenia Górniczych Organizacji Technicznych Słowacji, Węgier i Polski.
 • Doczekała się realizacji uchwała Zarządu z 1972 roku. W sierpniu 2002 Zarząd Oddziału wprowadził się do własnej siedziby, w której mieści się biuro Zarządu Oddziału i Klub dla Komisji Problemowych Oddziału, spotkań sekretarzy i skarbników Kół, spotkań seniorów, szkoleniowców i innych.
 • Corocznie odbywały się Dni Techniki Rybnickiego Okręgu Przemysłowego (w roku 2002 już po raz XXVIII), Tatrzańskie Rajdy Ratowników Górniczych (XXXI w roku 2002), Koleżeńskie Spotkania Seniorów (VIII w 2002 roku), spotkania integrujące środowisko górnicze (w Muzeum w Rybniku, na Zamku w Pszczynie, w Zameczku Myśliwskim w Promnicach, w Teatrze Krakowskim – „Scena Stu”), spotkania wyjazdowe sekretarzy i skarbników kół.
 • Zorganizowano wyjazdy na Światową Wystawę EXPO – 2000 do Hannoveru, na Światowe Targi Myśli Twórczej EUREKA 2001 do Brukseli połączony z Wystawą Nauki i Przemysłu w Paryżu, na Skandynawskie Targi Techniczne w Sztokholmie połączony ze zwiedzaniem Kopenhagi. Udział brały grupy 16 osobowe.
 • Nawiązana w 1996 r. przez Zarząd Główny SITG współpraca z Chińskim Towarzystwem Węglowym kontynuowana była przez Zarząd Oddziału z Grupą Węgla i Energetyki Da Tun i zaowocowała w ciągu kadencji wyjazdem 4 grup do Chin i przyjęciem analogicznej ilości delegacji z Chin
 • Ścisła współpraca z Muzeum w Rybniku (które istnieje 30 lat) ma już 25 letnią historię . Podpisane porozumienie zaowocowało między innymi utworzeniem stałej ekspozycji pt. „Wyrobisko górnicze” szczególnie gromadnie odwiedzane przez młodzież szkolną. Oddział przekazał w darze Muzeum 3 obrazy olejne autorstwa artystki – malarza z rodziny Konarzewskich – wielce zasłużonej dla kultury regionu rybnickiego.
 • W konkursie fotograficznym „Utrwalmy górniczą panoramę ROW”, na który nadesłano 125 prac, uczestniczyło Muzeum, eksponując na wystawie wszystkie zdjęcia a nagrodzone reprodukowane zostały w wydanym kalendarzu ściennym na rok 2002. Wspólnie z Muzeum wydano interesującą książkę „200 lat Górnictwa Węgla Kamiennego – fotografie ze zbiorów Muzeum w Rybniku”.
 • Na wyróżnienie zasługują Komisje Problemowe Oddziału: Techniki, Mierniczo-Geologiczna i Ochrony Środowiska, Adaptacji Zawodowej i Integracji, Krótkofalowców, Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seniorów i Szkoleniowa, które wniosły duży wkład w działalność Oddziału również między innymi poprzez współpracę z instytucjami gospodarczymi, samorządowymi i kulturalnymi Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.
 • Na uwagę zasługuje działalność wydawnicza – wydano 5 skryptów dla kursantów szkolonych przez Ośrodek Szkolenia przy Zarządzie Oddziału, na bieżąco redagowany jest „Serwis” informujący o działalności Oddziału (38 numerów), przysyłane są artykuły do „Wspólnych Spraw”, opracowuje się na bieżąco Kronikę Oddziału, dofinansowana była książka pt. „Działacze rybnickiego AK w obozach koncentracyjnych”.
 • Ośrodek Szkolenia działa w oparciu o decyzję Dyrektora OUG i Zaświadczenie Prezydenta Miasta Rybnika. Działają przy nim komisje kwalifikacyjne do stwierdzania kwalifikacji wymaganych od osób w ruchu zakładu górniczego, do stwierdzania kwalifikacji na stanowiska pracy związane z dozorem oraz eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych, do nadawania tytułów robotnika wykwalifikowanego w zawodach górnik eksploatacji podziemnej, mechanik-monter maszyn i urządzeń, elektryk oraz do nadawania tytułu mistrza w tych dwóch ostatnich zawodach.
 • Ośrodek Szkolenia w okresie kadencji prowadził tematycznie 110 kursów i 96 szkoleń, absolwentów było 21761. Komisja Kwalifikacyjna powołana przez OUG stwierdziła kwalifikacje u 675 osób, Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa URE, stwierdziła kwalifikacje u 2256 osób, a Państwowa Komisja Egzaminacyjna nadała tytuł górnika 1864 osobom.
 • Grupa Rzeczoznawców przy Zarządzie Oddziału liczy 65 rzeczoznawców i wykonała 387 opracowań. Zaopiniowano i przesłano do Zarządu Głównego 4 wnioski o uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego. 

  Omawiając finanse Zarządu Oddziału Kol. Adolf Sosna podkreślił, że uzyskane dzięki działalności gospodarczej środki pieniężne, umożliwiły finansowanie wielu imprez i przedsięwzięć. Podał szereg przykładów:
 • Wydatki na imprezy organizowane przez Zarząd Oddziału tylko w roku 2002 wyniosły 152.000,- zł. (przy składce członkowskiej 82.000 zł. jaka wpłynęła do Oddziału), a uczestniczyło w tych imprezach ponad 800 członków. Podobnie było każdego roku w okresie kadencji.
 • Z uzyskanych dochodów finansowych i zysków z działalności gospodarczej, Oddział dokonywał corocznie przelewów wewnętrznych (dopisów) na konta kół o łącznej wysokości ponad 30.000,- zł.
 • Kontynuowana była (zainicjowana w 1996r.) pomoc stypendialna w wysokości 250-400 zł. (miesięcznie), studentom różnych kierunków studiów z mniej zamożnych rodzin członków SITG, z różnych kół. Studia ukończyło już 6 osób a obecnie stypendium otrzymuje 5 osób.   Zarząd Oddziału przekazał jednorazowo kwotę 10.000,- zł. na Fundusz Rodzin Górniczych – z przeznaczeniem dla sierot po tragicznych wydarzeniach na kopalniach.
 • Przyznawane były doraźne zapomogi osłonowe emerytom. Rozpatrzono 6 wniosków.
 • Na konto PCK przekazana została kwota 3.000,- zł. po tragicznym trzęsieniu ziemi w Indiach. 

  Za te wszystkie działania wiceprezes Adolf Sosna złożył podziękowanie za przychylność Władzom naszego Stowarzyszenia, Zarządom Rybnickiej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej za daleko idącą pomoc i współpracę, wszystkim członkom SITG i pracownikom biura Zarządu Oddziału za zaangażowanie. Na zakończenie życzył nowemu Zarządowi Oddziału sukcesów w jubileuszowej XXV kadencji. 

  Kol. Urszula Kajstura – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w przedstawionym sprawozdaniu z kadencji pozytywnie oceniła działalność Zarządu Oddziału. 

  W ramach dyskusji głos zabrali:
 • Kol. Urszula Kajstura – zwróciła uwagę na wzrost członków co oddala obawy o dalsze funkcjonowanie Oddziału, podkreśliła ogromną pracę Zarządów Kół i Oddziału – uwidocznioną w sprawozdaniu - a przede wszystkim ich sekretarzy i skarbników, bo to oni są autorami i organizatorami tej działalności, przy wybitnym poparciu i akceptacji prezesów.
 • Prezes Zarządu Głównego Tadeusz Zygadłowicz – podziękował za całość pracy Oddziałowi rybnickiemu, zwrócił szczególną uwagę na działania na rzecz poznawania historii regionu, kultywowania tradycji górniczych, integracji środowiska. Podkreślił fakt pozyskania na własność lokalu – jedyny Oddział, który taki lokal posiada. Życzył nowemu Zarządowi owocnej pracy w czasie całej kadencji.
 • Skarbnik Koła Kopalni „Chwałowice” Janina Janik, jednocześnie członek Komisji Muzealnictwa, zaapelowała do wszystkich Kół Zakładowych o współpracę z Muzeum w Rybniku w dziedzinie dokumentowania faktów z historii zakładów górniczych i gromadzenia muzealiów technicznych kopalń w sytuacji, kiedy wiele zakładów ulega likwidacji.
 • Kol. Wacław Zając – przewodniczący Komisji Seniorów Oddziału – podkreślił znaczenie Klubów Seniora przy Kołach w sytuacji, kiedy „seniorzy” są coraz młodsi i nierzadko nie potrafią znaleźć się w nowej rzeczywistości. Zachęcił do tworzenia dalszych klubów i zaproponował, by Statut SITG uzupełnić o zapis, że przewodniczący Klubu Seniora ma obligatoryjnie wchodzić w skład Zarządu Koła SITG.

Sekretarz ustępującego Zarządu Oddziału Rudolf Marek – podziękował kolegom Koła „Jas-Mos” za pomoc przy opracowaniu technicznym Kroniki Oddziału, dziękował członkom Komisji Muzealnictwa za współpracę z Muzeum w Rybniku i zachęcił do zwiedzania w Muzeum wykonanej ekspozycji stałej w postaci „wyrobisko górnicze”. 

Przed rozpoczęciem wyborów nowych władz Walne Zgromadzenie Oddziału przyjęło Sprawozdania a wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, został przyjęty i absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. 

W tajnym głosowaniu delegaci wybrali nowe władze: 

Prezesem Zarządu Oddziału wybrano Kol. Leszka Jarnę – Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 

W skład Prezydium Zarządu Oddziału - po ukonstytuowaniu się – weszli Kol. Kol. Franciszek Niezgoda, Stanisław Konsek, Adolf Sosna, Rudolf Marek – wiceprezesi, Wojciech Kłosok – sekretarz, Edward Kołeczko – skarbnik, Ernestyn Kubek, Antoni Mainczyk, Łucjan Kurcok – członkowie. Zarząd Oddziału tworzą ponadto Kol. Kol. Joachim Zimerman , Stanisław Tytko, Halina Nosal, Leon Adamczyk, Augustyn Holeksa, Grzegorz Juzek, Danuta Kot, Jacek Barczyk oraz prezesi Kół Zakładowych Kol. Kol. Gerard Chluba, Andrzej Badaj, Henryk Korus, Piotr Chmiel, Mieczysław Łukosz, Bogusław Śliwczyński, Stanisław Tobiczyk, Mieczysław Mikołajczyk, Andrzej Franek, Wiesław Grzybowski, Tadeusz Skatuła, Krystyna Noster, Bogusław Jaskier, Jerzy Berger, Jacek Herok, Jarosław Jaskierski, Henryk Rzepski .

Wybrano również Komisję Rewizyjną Oddziału w składzie: Kol. Kol. Urszula Kajstura, - (po ukonstytuowaniu się przewodnicząca), Jerzy Majer, Teresa Guzy, Bogdan Pytlik, Zbigniew Szurman. 

Na Walnym Zjeździe SITG w 2003 r. Oddział reprezentowany będzie przez 10 delegatów. 

Nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału SITG Rybnik – Leszek Jarno, przejmując dalsze prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia, podziękował za okazane mu zaufanie i wybór. Stwierdził jednocześnie, że kontynuowane będą wypróbowane i sprawdzone formy działalności Stowarzyszeniowej nie ustając w poszukiwaniu jeszcze ciekawszych rozwiązań. 

Przed zakończeniem obrad delegaci uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Oddziału podjęli Uchwałę, w której określili podstawowe kierunki działalności organizacyjnej, rzeczowej, gospodarczej i finansowej Oddziału na lata 2003 – 2006.