XXVII konferencja naukowo-techniczna

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Rybniku organizuje XXVII konferencję naukowo­‑techniczną pt. „Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Konferencja odbędzie się w dniu 13 października 2022 roku w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku.

Organizatorem konferencji jest Zarząd Oddziału SITG w Rybniku, a współorganizatorami:

 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,
 • Polska Grupa Górnicza S.A.,
 • Politechnika Śląska w Gliwicach,
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku,
 • Fundacja Kopalń Zlikwidowanych w ROP,
 • Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Rybniku,

O objęcie konferencji honorowym patronatem wystąpiono do:

 • Adama Mirek — Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
 • Tomasza Cudny — Prezesa Zarządu JSW S.A.

Program konferencji obejmuje następujące grupy tematyczne:

 • górnictwo w życiu społecznym i gospodarczym Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego — wczoraj i dziś,
 • wpływ działalności górniczej na środowisko (wpływ eksploatacji górniczej na górotwór i powierzchnię terenu z uwzględnieniem jej zagospodarowania, metody minimalizacji wpływów eksploatacji górniczej na budowle podziemne i powierzchniowe),
 • metody zabezpieczenia obiektów budowlanych na wpływy eksploatacji górniczej,
 • rekultywacja i rewitalizacja terenów pogórniczych,
 • prawne aspekty ochrony środowiska na terenach górniczych i pogórniczych,
 • geotechniczne, ekonomiczne i prawne aspekty likwidacji kopalń,
 • wykorzystanie produktów ubocznych górniczych procesów technologicznych,
 • problemy gospodarki wodnej na terenach górniczych i pogórniczych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego,
 • wykorzystanie wyrobisk podziemnych do celów gospodarczych, komunikacyjnych, kulturowych i sportowych,
 • zagospodarowanie majątku zlikwidowanych kopalń, w tym problemy ochrony zabytkowych obiektów pogórniczych w Zachodnim Subregionie Województwa Śląskiego.

Konferencja stanowi szerokie forum wymiany doświadczeń przedstawicieli reprezentujących wszystkie strony decydujące o zrównoważonym rozwoju Subregionu Województwa Śląskiego, a więc zakładów górniczych, podmiotów z zakresu budownictwa i gospodarki wodnej, samorządu terytorialnego, administracji państwowej, wyższych uczelni i instytutów badawczych. W wygłaszanych referatach oraz dyskusji zaprezentowane zostaną osiągnięcia oraz ciekawe rozwiązania naukowe i inżynierskie z zakresu górnictwa, budownictwa, komunikacji, gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

Prezentowane na Konferencji referaty, po recenzji członków Rady Programowej, opublikowane będą w okolicznościowym wydawnictwie monograficznym.

Ważne terminy

Zgłoszenie tytułu referatu 22 czerwca 2022 r.
Przyjęcie i kwalifikacja referatów 30 czerwca 2022 r.
Nadesłanie pełnego tekstu referatu 31 lipca 2022 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji 15 września 2022 r.

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym

 • mgr inż. Wiesław Kopiec
 • mgr inż. Ryszard Fuchs
SITG Oddział Rybnik,
44‑200 Rybnik, ul. Piasta 28,
tel.: 32 739 53 80; 32 433 06 56
tel./fax: 32 739 53 81
e‑mail: biuro@sitg.rybnik.pl
https://sitg.rybnik.pl/